PL EN
The support provided by Polish municipalities in the implementation of family assitance
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska
 
 
Submission date: 2022-12-20
 
 
Final revision date: 2023-05-24
 
 
Acceptance date: 2023-05-24
 
 
Online publication date: 2023-07-20
 
 
Publication date: 2023-08-02
 
 
Corresponding author
Izabela Krasiejko   

Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Waszyngtona 4/8, 42-200, Częstochowa, Polska
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2023;60(1):31-57
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The Act on Family Support and Foster Care System was introduced in Poland ten years ago. Accordingly, this seems to be the right time for an assessment of the level of organisation and funding of social services in terms of supporting families with a child by Polish municipalities. This article aims to depict the development process of family assitance in Polish municipalities. Empirical research focuses on the opinions of family assistants regarding the support provided by gmina authorities and the management of organisational units of social assistance where they are employed. The results of the research showed that family assitance in the form of a supportive and educational activity, with a high organisational level and good working conditions – as outlined by the original concept – is implemented only in some areas. The care and control approach to work, together with functional assistantship based on simple activities meeting the basic needs of families, are increasingly enforced on family assistants by the management. The aspirations of assistants – who form a professional community – to apply the therapeutic dimension of assistantship are being squandered. The Polish municipalities lack sufficient funds to employ adequate numbers of family assistants.
 
REFERENCES (30)
1.
Ciczkowska-Giedziun M. (2020). Podmiotowość w pracy socjalno-wychowawczej. Kraków: Wyd. Impuls.
 
2.
Głębocka, D. (2020). Od buntu „elit” do buntu „wiedzy”. Co mówi o innowacji i rutynie w pracy socjalnej pojawienie się asystentury rodziny w pomocy społecznej? Problemy Polityki Społecznej, 49(2), 39–69.
 
3.
Głębocka, D. (2021). Political social work „po polsku” – na przykładzie asystentury rodziny. In M. Łuszczyńska, E. Grudziewska, M. Łuczyńska (ed.) Praca socjalna w Polsce. Wokół wolności i obywatelskości. (111-128). Kraków: Wyd. Impuls.
 
4.
Guć, M. (2011). Asystentura - szanse i zagrożenia z perspektywy gminy. in M. Szpunar (ed.), Asystentura rodziny nowatorska metoda pomocy społecznej w Polsce. (79-84). Gdynia: Wyd. MOPS w Gdyni, https://mopsgdynia.pl/wp-conte....
 
5.
Józefczyk, J.. (2011). Szanse i zagrożenia i zagrożenia dla asystentury rodziny – refleksja praktyka, in M. Szpunar (ed.), Asystentura rodziny nowatorska metoda pomocy społecznej w Polsce. (79-84). Gdynia: Wyd. MOPS w Gdyni, https://mopsgdynia.pl/wp-conte....
 
6.
Informacja Rady Ministrów o realizacji ustawy o wspieraniu rodziny (2013-2022), https://www.gov.pl/web/rodzina....
 
7.
Kamińska-Jatczak I. (2021). Aktywność asystentów rodziny. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 
8.
Kantowicz, E. (2013). Pedagogika (w) pracy socjalnej. Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warcminsko-Mazurskiego.
 
9.
Krasiejko, I. (2010). Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej. Katowice: Wyd. Naukowe Śląsk.
 
10.
Krasiejko, I., Krauze, W. (2010). Częstochowski program asystent rodziny – charakterystyka realizacji programu oraz pierwsze efekty, Pracownik Socjalny, nr 1, 9-12.
 
11.
Krasiejko, I. (2011). Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny. Przykład Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w pracy socjalnej, Katowice: Wyd. Naukowe Śląsk.
 
12.
Krasiejko, I., Imielińska, A. (2011). Efektywność asystentury rodziny na przykładzie badań realizowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie. In M. Szpunar (ed.), Asystentura rodziny analiza efektywności specjalizacji pracy socjalnej w kontekście projektu systemowego MOPS w Gdyni „Rodzina bliżej siebie”. (165-210). Gdynia: Wyd. MOPS w Gdyni.
 
13.
Krasiejko, I. (2013). Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Teoria i praktyka. Toruń: Wyd. Edukacyjne „Akapit”.
 
14.
Krasiejko, I., Świtek, T. (2015). Między wsparciem a kontrolą – różne rozumienie roli asystentów rodziny. In T. Biernat, J. A. Malinowski, K. M. Wasilewska-Ostrowska (ed.), Rodzina w pracy socjalnej – aktualne wyzwania i rozwiązania (275-296). Toruń: Wyd. Edukacyjne „Akapit”.
 
15.
Krasiejko, I. (2016). Asystenci rodziny zatrudnieni na umowę zlecenia jako prekariusze – zagrożenia dla profesjonalizacji nowego zawodu. Polityka Społeczna, 1, 19-27.
 
16.
Krasiejko, I. (2019). Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna. Warszawa: Wyd. Difin.
 
17.
Krasiejko, I. (2021). Asystentura rodziny w centrum usług społecznych. In M. Rymsza (ed.). Centrum Usług Społecznych: Od koncepcji do wdrożenia przepisów ustawy. (291-314). Warszawa: Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
 
18.
Krasiejko, I. (2022). Realizacja asystentury rodziny oraz postulaty zmian w ustawie o wspieraniu rodziny - perspektywa asystentów rodziny. Praca Socjalna, 37 (1), 109-139; DOI: 10.5604/01.3001.0015.8168.
 
19.
Jacków, M.(2008). Budowanie skutecznej relacji pomagania w oparciu o metodę towarzyszenia. In A. Wiktorska-Święcka (ed.), Wyprowadzić na prostą. Innowacyjne metody aktywizacji społecznej i zawodowej na przykładzie wdrażania modelu lokalnej sieci wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. (227-233). Wrocław: Oficyna Wyd. ATUT.
 
20.
Janoś-Kresło M. (2002). Usługi społeczne w procesie przemian systemowych w Polsce. Warszawa: Wyd. Szkoły Głównej Handlowej.
 
21.
Łangowska, K. (2011). Asystent rodziny jako nowa metoda pracy pomocy społecznej. in M. Szpunar (ed.), Asystentura rodziny nowatorska metoda pomocy społecznej w Polsce. (5-24). Gdynia: Wyd. MOPS w Gdyni, https://mopsgdynia.pl/wp-conte....
 
22.
Miller, M. (2011). Analiza sytuacji beneficjentów ostatecznych projektu "Rodzina bliżej siebie" po zakończeniu udziału w projekcie. In M. Szpunar (ed.), Asystentura rodziny analiza efektywności specjalizacji pracy socjalnej w kontekście projektu systemowego MOPS w Gdyni „Rodzina bliżej siebie”. (151-163). Gdynia: Wyd. MOPS w Gdyni.
 
23.
Racław, M., Trawkowska, D. (2021). Integracja asystentury i pracy socjalnej oraz koncepcja pracy socjalnej w centrum usług społecznych. In M. Rymsza (ed.). Centrum Usług Społecznych: Od koncepcji do wdrożenia przepisów ustawy. (99-122). Warszawa: Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
 
24.
Rudnik, M. (2011). Asystentura rodzin realizowana w ośrodkach pomocy społecznej w Polsce. in M. Szpunar (ed.), Asystentura rodziny nowatorska metoda pomocy społecznej w Polsce. (25-40). Gdynia: Wyd. MOPS w Gdyni, https://mopsgdynia.pl/wp-conte....
 
25.
Słowik S. (2008). Duchowy wymiar metody towarzyszenia (etyczno-moralne aspekty pracy z beneficjentem). In A. Wiktorska-Święcka (ed.). Wyprowadzić na prostą. Innowacyjne metody aktywizacji społecznej i zawodowej na przykładzie wdrażania modelu lokalnej sieci wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. (141-144) Wrocław: Oficyna Wyd. ATUT.
 
26.
Szarfenberg, R. (2011). Dowody naukowe jako podstawa polityki społecznej, zarządzania społecznego i pracy socjalnej. Problemy Polityki Społecznej, 15, 13-28.
 
27.
Szpunar (2010). Szanse i zagrożenia dla asystentury rodzin w Polsce, w: Asystentura – nowa metoda w pomocy społecznej w Polsce. in M. Szpunar (ed.), Asystentura rodziny nowatorska metoda pomocy społecznej w Polsce. (25-40). Gdynia: Wyd. MOPS w Gdyni, https://mopsgdynia.pl/wp-conte....
 
28.
„Ustawa z dnia 9. 06. 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” (Dz. U. 2011 149.887).
 
29.
Zaborowska, A. (2017). Asystentura rodziny – społeczny i instytucjonalny kontekst zawodu w opinii asystentów rodzin. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 38 (3), 117-128.
 
30.
Żukiewicz, A. (2011). Asystent rodzinny: profesja i pomoc. Odniesienia do etycznych aspektów integracji w życie rodzinne. In A. Żukiewicz (ed.), Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin. Od opieki i pomocy do wsparcia. (5-21). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top