STUDIA
Wyzwania społeczeństwa podeszłego wieku – lekcja z antypodów
 
 
Więcej
Ukryj
1
School of Social Sciences University of Tasmania
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Jan Pakulski   

School of Social Sciences University of Tasmania, Private bag 22 Hobart, Tasmania 7001 Australia; adres e-mailowy autora: Jan.Pakulski@utas.edu.au
Data publikacji: 28-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;27:75–89
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Społeczeństwo podeszłego wieku (ageing society) można traktować jako specyfi czny typ społeczeństwa, który wyłania się w wyniku zmian demografi czno-społecznych, szczególnie spadku urodzeń i rosnącej długowieczności, następujących w większości społeczeństw rozwiniętych. Charakteryzuje je nie tylko malejący przyrost naturalny, wzrastająca długość życia oraz rosnąca proporcja ludzi w wieku emerytalnym (65+) i podeszłym (80+), ale przede wszystkie związane ze starzeniem procesy społeczne, takie jak malejąca dynamika społeczna i gospodarcza (spowolniony wzrost gospodarczy), kurczący się rynek pracy, rosnący współczynnik zależności i związane z tym obciążenia budżetowe, rosnące koszty opieki społecznej i medycznej, a także konserwatywne tendencje w kulturze i polityce. Australia jest dobrym przykładem społeczeństwa, które skutecznie stawia czoła wyzwaniom społeczeństwa podeszłego wieku. Prezentowany artykuł ma charakter opisowo-rekomendacyjny. Warto bowiem przyjrzeć się głównym elementom strategii australijskiej („cztery P”), gdyż dałoby się je transplantować (z właściwym dostosowaniem do rodzimych warunków) na polski grunt.
 
REFERENCJE (19)
1.
Alzheimer Disease International, http://www.alz.co.uk/research/....
 
2.
Australia’s Demographic Challenges – the economic implications of an ageing population, http://demographics.treasury.g....
 
3.
Bloom D., Boersch-Suppan A., McGee P., Seike A. (2011), Population Ageing: Facts, Challenges, Responses. Working paper, http://www3.weforum.org/docs/W....
 
4.
Dementia and Alzheimer desease, http://www.alzheimer-europe.or....
 
5.
„The Economist” (2013), The Impact of Ageing Population on the Economy, 20 września.
 
6.
The Economist Intelligence Unit (2009), Healthcare Strategies for an Ageing Society, http://www.economistinsights.c... les/Philips_EIU_Healthcare_%20 strategies.pdf.
 
7.
Harper S. (2006), Ageing Societies: Myths, Challenges and Opportunities, London, Hodder Arnold.
 
8.
Harper S., Hamblin K. (eds) (2014), International Handbook of Ageing and Public Policy, London, Edward Elgar.
 
9.
Lee R.D. (2003), The Demographic Transition: Three Centuries of Fundamental Change, „Journal of Economic Perspectives”, vol. 17, nr 4, s. 167–190.
 
10.
Ogawa N. (2014), „Population Ageing in Japan and Its Financial Consequences”, referat zaprezentowany na sesji Population Ageing Academy of the Social Sciences in Australia, Canberra, 11 listopada.
 
11.
Population Ageing – Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/P....
 
12.
Productivity Commission (2013), An Ageing Australia, listopad, http://www.pc.gov.au/__data/as... le/0005/129749/ageing-australia.pdf.
 
13.
Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek (raport), Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.psse.waw.pl/UserFil....
 
14.
United Nations (2013), World Population Ageing 2013 (raport), http://www.un.org/en/developme....
 
15.
Torp C. (ed.) (2013), Ageing in the 20th Century, Cambridge, Cambridge University Press.
 
16.
World Economic Forum, Global Agenda Council on Ageing Society (2012), Global Population Ageing: Peril or Promise? (raport), http://www3.weforum.org/docs/W....
 
19.
Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie – http://www.alzheimerpolska.pl/.
 
ISSN:1640-1808