PL EN
FORUM
Uwagi do dyskusji o skuteczności polskiej pomocy społecznej
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Data publikacji: 03-06-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2010;13-14:149–155
 
 
REFERENCJE (4)
1.
Faliszek, K. (2009). „Rola trzeciego sektora w systemie pomocy społecznej – na przykładzie Cieszyna”. W: K. Wódz, K. Faliszek (red.), Aktywizacja – Integracja – Spójność społeczna. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej. Toruń: Akapit, PTS.
 
2.
Faliszek K., E. Leśniak-Berek (2010). „Praca socjalna w projektach systemowych ośrodków pomocy społecznej w województwie śląskim”. W: M. Kanios, M. Czechowska-Bieluga (red.), Praca socjalna. Kształcenie – działanie – konteksty. Kraków: Impuls.
 
3.
Faliszek, K., E. Leśniak-Berek (w druku). Społeczność lokalna wobec problemu wykluczenia społecznego – organizowanie pomocy dla samopomocy, wystąpienie na konferencji naukowej Instytutu Socjologii UŁ: „Sieci wsparcia i lokalne partnerstwo w przezwyciężaniu wykluczenia społecznego i transmisji biedy”. Łódź 19–20.11.2008.
 
4.
Miżejewski, C. (2010). Aktywna integracja – nowa formuła pomocy społecznej, dostępne na stronie: <http://zalaczniki.ops.pl/dz1/a...>.
 
ISSN:1640-1808