STUDIA
Równoległe ścieżki emerytalne – koncepcja kalkulacji świadczeń dla osób z różnych typów gospodarstwa domowego
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Statystyki i Demografii Wydział Ekonomii Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Alicja Jajko-Siwek   

Katedra Statystyki i Demografii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań; adres internetowy autorki: alicja.siwek@ue.poznan.pl
Data publikacji: 27-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2015;29:35–46
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Polski system emerytalny preferuje osoby, które długo pracują i uzyskują wysokie wynagrodzenia. Tylko tacy uczestnicy systemu uzyskają dostatecznie wysokie świadczenia. System nie uwzględnia faktu występowania zróżnicowanych typów gospodarstwa domowego, z którym wiążą się różne oczekiwania i możliwości w trakcie cyklu życia przyszłych emerytów. Celem artykułu jest prezentacja zróżnicowanych koncepcji kalkulacji świadczeń emerytalnych dla osób z różnych typów gospodarstwa, uwzględniających zróżnicowane preferencje tych osób. W oszacowaniach położono szczególny nacisk na kwestie dzietności, wskazując na wyjątkowo trudną sytuację rodzin z dużą liczbą dzieci i akcentując potrzebę powiązania poziomu emerytury z liczbą posiadanych dzieci. Podstawową zmienną, na której przeprowadzono analizy, była stopa zastąpienia wynagrodzenia świadczeniem emerytalnym. Stopy zastąpienia poddano ocenie za pomocą drzew klasyfikacyjnych.
 
REFERENCJE (21)
1.
Breiman L. i in. (1984), Classification and Regression Trees, Chapman & Hall, London.
 
2.
Chłoń-Domińczak A. (2012a), Długoterminowe zabezpieczenie rodziny w systemie emerytalnym, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP, Warszawa.
 
3.
Chłoń-Domińczak A. (2012b), Potrzeba prowadzenia długookresowych prognoz w systemach emerytalnych, w: Ludność, społeczeństwo, gospodarka. Pomiar statystyczny, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, z. 28, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 
4.
Chybalski F. (2014), Decyzje emerytalne w ekonomii: implikacje dla polskiego systemu emerytalnego, „Ekonomista”, nr 6.
 
5.
Cigno A. (2007), Low fertility in Europe: Is the pension system the victim or the culprit?, „CESifo Forum”, nr 3 (8).
 
6.
Cigno A. (2010), How to Avoid a Pension Crisis: A Question of Intelligent System Design, Rochester, NY, Social Science Research Network.
 
7.
Cigno A., Werding M. (2007), Children and Pensions, Cambridge, MA, MIT Press.
 
8.
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W. (2012), Marketing usług, Warszawa, Wolters Kluwer.
 
9.
EC (2006), Current And Prospective Theoretical Pension Replacement Rates, Brussels, European Commission.
 
10.
Gatnar E. (1998), Symboliczne metody klasyfikacji danych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
11.
Góra M. (2003), System emerytalny, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
12.
GUS (2013), Trwanie życia w 2012 r., Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 
13.
GUS (2014), Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna, Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 
14.
Jajko-Siwek A. (2006), Metoda kalkulacji świadczeń emerytalnych w Polsce, w: I. Roeske-Słomka (red.), Prace statystyczne i demograficzne, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 
15.
Łapczyński M. (2003), Drzewa klasyfikacyjne w badaniach satysfakcji i lojalności klientów, w: Analiza satysfakcji i lojalności klientów, Warszawa–Kraków, materiały szkoleniowe firmy StatSoft Polska.
 
16.
Myck M., Kurowska A., Kundera M. (2013), Financial support for families with children and its trade-offs: Balancing redistribution and parental work incentives, „Baltic Journal of Economics”, nr 2 (13).
 
17.
Piekut M., Laskowski W. (2005), Wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych z dziećmi na utrzymaniu, „Polityka Społeczna”, nr 7 (376).
 
18.
UKNUiFE (2003), Wysokość emerytur w nowym systemie ubezpieczeń społecznych, Warszawa, Urząd Kontroli i Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
 
19.
Viceira L.M. (2007), Life-Cycle Funds, Rochester, NY, Social Science Research Network.
 
20.
Wałęga A. (2012), Zróżnicowanie poziomu i źródeł dochodów gospodarstw pracowniczych w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 271.
 
21.
ZUS (2012), Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2060 roku, Warszawa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 
ISSN:1640-1808