PL EN
STUDIA
Publiczne i prywatne finansowanie opieki długoterminowej. Przykład Europy Środkowo-Wschodniej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Paweł Łuczak   

Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Wydział Ekonomii, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań; adres elektroniczny autora: pawel.luczak@ue.poznan.pl
Data publikacji: 26-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2016;33:35–51
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem artykułu są determinanty finansowania opieki długoterminowej w wybranych dwóch państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Tekst opiera się na podziale instrumentów finansowania ze względu na okres gromadzenia środków. Pierwszy rodzaj instrumentów (ex ante), odnoszący się do działań realizowanych przed wystąpieniem niesamodzielności, to: ubezpieczenie, oszczędności i prewencja. Instrumenty drugiego rodzaju (ex post) są natomiast wykorzystywane w następstwie wystąpienia niesamodzielności. Pytanie badawcze dotyczy relacji (substytucyjność czy komplementarność) między instrumentami ex post i ex ante w Polsce i Republice Czeskiej. Wyniki analizy wskazują, że instrumenty ex post stanowią substytut instrumentów ex ante, co jest konsekwencją dominującej roli finansowania prywatnego.
FINANSOWANIE
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/N/HS5/01730.
 
REFERENCJE (35)
1.
Barr, N. (2010). Long-term care: a suitable case for social insurance. Social Policy & Administration, vol. 44, nr 4, s. 359–374.
 
2.
Barr, N. (2016). Ekonomia polityki społecznej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, tłum. K. Czarnecki, P. Łuczak, M. Żukowski (w druku).
 
3.
Barvíková, J., Österle, A. (2013), Long-Term Care Reform in Central-Eastern Europe: The Case of the Czech Republic. W: C. Ranci, E. Pavolini (red.), Reforms in Long-Term Care Policies in Europe: Investigating Institutional Change and Social Impacts. New York: Springer.
 
4.
Berg van den, B., Ferrer-i-Carbonell, A. (2007). Monetary valuation of informal care: the well-being valuation method. Health Economics, vol. 16, nr 11, s. 1227–1244.
 
5.
Bettio, F., Plantenga, J. (2004). Comparing care regimes in Europe. Feminist Economics, vol. 10, nr 1, s. 85–113.
 
6.
Bolin, K., Lindgren, B., Lundborg, P. (2008). Your next of kin or your own career? Caring and working among the 50+ of Europe. Journal of Health Economics, vol. 27, nr 3, s. 718–738.
 
7.
Botev, N. (2012). Population ageing in Central and Eastern Europe and its demographic and social context. European Journal of Ageing, vol. 9, nr 1, s. 69–79.
 
8.
Brugiavini, A., Buia, R.E., Pasini, G., Zantomio, F. (2013). Long-term care and reciprocity: does helping with grandchildren result in the receipt of more help at older ages. W: A. Börsch-Supan, M. Brandt, H. Litwin, G. Weber (red.), Active ageing and solidarity between generations in Europe. First results from SHARE after the economic crisis. Pobrano z: http://www.degruyter.com/view/... [dostęp: 27.07.2015].
 
9.
Carrera, F., Pavolini, E., Ranci, C., Sabbatini, A. (2013). Long-Term Care Systems in Comparative Perspective: Care Needs, Informal and Formal Coverage, and Social Impacts in European Countries. W: C. Ranci, E. Pavolini (red.), Reforms in Long-Term Care Policies in Europe: Investigating Institutional Change and Social Impact. New York: Springer.
 
10.
Carmichael, F., Charles, S. (2003). The opportunity costs of informal care: does gender matter?. Journal of Health Economics, vol. 22, nr 5, s. 781–803.
 
11.
Colombo, F. i in. (2011). Help wanted? Providing and paying for long-term care. OECD Health Policy Studies, Paris: OECD Publishing.
 
12.
Costa-Font, J. (2010). Family ties and the crowding out of long-term care insurance. Oxford Review of Economic Policy, vol. 26, nr 4, s. 691–712.
 
13.
Costa-Font, J., Gil, J., Mascarilla, O. (2010). Housing wealth and housing decisions in old age: sale and reversion. Housing Studies, vol. 25, nr 3, s. 375–395.
 
14.
Costa-Font, J., Courbage, Ch., Swartz, K. (2015). Financing long-term care: ex ante, ex post or both?. Health Economics, vol. 24, nr S1 (suplement), s. 45–57.
 
15.
Davidoff, T. (2010). Home Equity Commitment and Long-Term Care Insurance Demand. Journal of Public Economics, vol. 94, nr 1–2, s. 44–49.
 
16.
Doling, J., Ronald, R. (2010). Property-based welfare and European homeowners: how would housing perform as pension?. Journal of Housing and the Built Environment, vol. 25, nr 2, s. 227–241.
 
17.
Fast, J., Williamson, D., Keating, N. (1999). The hidden costs of informal elder care. Journal of Family and Economic Issues, vol. 20, nr 3, s. 301–326.
 
18.
Golinowska, S. (2015). Polityka społeczna adresowana do grup ludności w cyklu życia. Wyzwania dla teorii i praktyki. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, nr 1 (28).
 
19.
Holub, M., Němec, J. (2013). Country Document Czech Republic 2013: Analytical support on the socio-economic impact of social protection reforms. Pobrano z: http://socialprotection.eu/fil... [dostęp: 27.07.2015].
 
20.
Inglot, T. (2008). Welfare States in East Central Europe, 1919–2004. Cambridge: Cambridge University Press.
 
21.
Isengard, B., Szydlik, M. (2012). Living apart (or) together? Coresidence of elderly parents and their adult children in Europe. Research on Aging, vol. 34, nr 4, s. 449–474.
 
22.
Jurek, Ł. (2013). Społeczne ubezpieczenie pielęgnacyjne: porównanie międzynarodowe. Wrocławskie Studia Politologiczne, nr 15, s. 78–89.
 
23.
Leitner, S. (2003). The varieties of familiarism: the caring function of the family in comparative perspective. European Societies, vol. 5, nr 4, s. 353–375.
 
24.
Lennartz, C., Arundel, R., Ronald, R. (2015). Younger adults and homeownership in Europe through the global financial crisis. Population, Space and Place — Early View. Pobrano z: http://onlinelibrary.wiley.com... [dostęp: 24.07.2015].
 
25.
Łuczak, P. (2014). Związki polityki makroekonomicznej i polityki społecznej w zakresie opieki długoterminowej w Republice Czeskiej. W: A. Kubów, J. Szczepaniak-Sienniak (red.), Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii. Doświadczenia innych państw europejskich. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 
26.
Maciejasz, M., Kubicki, P. (2014). Niepełnosprawność i długotrwała choroba — definiowanie, koszty i wyzwania dla lokalnej polityki społecznej. Polityka Społeczna, nr 3 (tematyczny).
 
27.
Mandič, S. (2010). The changing role of housing assets in post-socialist countries. Journal of Housing and the Built Environment, vol. 25, nr 2, s. 213–226.
 
28.
Mandič, S., Cirman, A. (2012). Housing Conditions and Their Structural Determinants Comparisons within the Enlarged EU. Urban Studies, vol. 49, nr 4, s. 777–793.
 
29.
Norton, E. (2000). Long-term care. W: A.J. Culyer, J.P. Newhouse (red.), Handbook of Health Economics. Vol. 1. Amsterdam: Elsevier.
 
30.
Saxonberg, S., Sirovátka, T., Janoušková, M. (2013). When do policies become path dependent? The Czech example. Journal of European Social Policy, vol. 23, nr 4, s. 437–450.
 
31.
Silverstein, M., Giarrusso, R. (2010). Aging and Family Life: A Decade Review. Journal of Marriage and Family, vol. 72, nr 5, s. 1039–1058.
 
32.
Rutecka, J. (2012). Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym. Warszawa: Oficyna Wydawnicza — Szkoła Główna Handlowa.
 
33.
Topór-Mądry, R. (2011). Choroby przewlekłe. Obciążenie, jakość życia i konsekwencje ekonomiczne. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, t. 9, nr 1, s. 25–49.
 
34.
Van Houtven, C., Coe, N., Skira, M. (2013). The effect of informal care on work and wags. Journal of Health Economics, vol. 32, nr 1, s. 240–252.
 
35.
Zachorowska-Mazurkiewicz, A. (2014). Teoria ekonomii i polityka ekonomiczna a opieka — wzajemne relacje i implikacje dla polityki rodzinnej. W: A. Kubów, J. Szczepaniak-Sienniak (red.), Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii. Doświadczenia innych państw europejskich. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 
ISSN:1640-1808