Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Kształtowanie lokalnych polityk integracji imigrantów — działania władz Gdańska i Wrocławia
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski [Institute of International Studies, University of Wrocław]
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Patrycja Matusz-Protasiewicz   

Instytut Studiów Międzynarodowych UWr, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław; e-mail: patrycja.matusz-protasiewicz@uwr.edu.pl
Leszek Kwieciński   

Instytut Studiów Międzynarodowych UWr, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław; e-mail: leszek.kwiecinski2@uwr.edu.pl
Data publikacji: 19-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2018;43:125–142
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W badaniach migracyjnych można zaobserwować zwrot ku lokalności oraz zainteresowanie rolą władz miejskich w wielopoziomowym zarządzaniu migracjami. Miejskie polityki integracyjne są narzędziem przyciągającym migrantów. Polityki integracyjne (prowadzone na przykład we Wrocławiu i w Gdańsku) oraz ich narzędzia (strategie, plany, programy) są przykładem polityk publicznych. Łączenie polityki integracyjnej z polityką publiczną należy wiązać z jej aspektem przedmiotowym (integracja społeczna, rynek pracy, pomoc społeczna) oraz podmiotowym (decydowanie między poziomami, udział partnerów społecznych i organizacji obywatelskich). W literaturze przedmiotu pojawiają się opracowania, w których autorzy wskazują, że polityka skoncentrowana na realizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego staje się polityką wielowymiarowego (wielopoziomowego) rozwoju społecznego lub — w skrócie — polityką rozwoju (np. Szarfenberg, 2011). Warto zastanowić się, jakie są relacje przedmiotowo-podmiotowe między polityką integracji, polityką publiczną a polityką rozwoju. Oznacza to przejście od statycznego do dynamicznego ujęcia działań publicznych realizowanych na poziomie lokalnym, które łączy zasoby endogenne (instytucje, strategie, środki) — administration pull — z czynnikami egzogennymi (migranci, rynek, sieci) — market push.
FINANSOWANIE
Artykuł jest efektem badań przeprowadzonych w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs Opus 11, pt. Instytucjonalizacja europejskiej ramy polityki integracji imigrantów w metropoliach Europy Środkowo-Wschodniej. Studia przypadków: Budapeszt, Praga, Warszawa (UMO 2016/21/B/HS5/02039).
 
REFERENCJE (30)
1.
Alexander, M. (2003). Local policies toward migrants as an expression of Host-Stranger relations: A proposed typology. Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 29, iss. 3, s. 411–430. DOI: 10.1080/13691830305610.
 
2.
Bańczyk, M., Achrem, T. (2018). Trzej rywale — trzy drogi. GaWC Research Bulletin nr 240. Pobrane z: http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb... [dostęp: 10.06.2018].
 
3.
Caponio, T., Donatiello, D. (2017). Intercultural policy in times of crisis: Theory and practice in the case of Turin, Italy. Comparative Migration Studies, vol. 5, no. 1. DOI: 10.1186/s40878-017-0055-1.
 
4.
Caporaso, J.A. (1996). The European Union and Forms of State: Westphalian, Regulatory or Post-Modern? Journal of Common Market Studies, vol. 34, iss. 1, s. 29–52. DOI: 10.1111/j.1468-5965.1996.tb00559.x.
 
5.
Czaputowicz, J. (2018). Teorie integracji europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Hooghe, L., Marks, G. (2001). Multi-Level Governance and European Integration. Lanham: Rowman and Littlefield Publishers.
 
7.
Joppke, Ch., Morawska, E. (2003). Integrating Immigrants in Liberal Nation-States: Policies and Practices. W: Ch. Joppke, E. Morawska (red.), Toward Assimilation and Citizenship: Immigrants in Liberal Nation-States. (1–36). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 
8.
Kohler-Koch, B. (1996). Catching-up with Change: The Transformation of Governance in the European Union. Journal of European Public Policy, vol. 3, iss. 3, s. 359–380. DOI: 10.1080/13501769608407039.
 
9.
Matusz-Protasiewicz, P. (2013). Rosnąca rola poziomu lokalnego w kreowaniu polityki integracji imigrantów w Unii Europejskiej. Central and Eastern European Migration Review, vol. 2, no. 2, s. 75–97. Pobrane z: http://www.ceemr.uw.edu.pl/sit... [dostęp: 19.11.2018].
 
10.
Matusz-Protasiewicz, P. (2014). Wielopoziomowe zarządzanie migracjami. Rola Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w kształtowaniu polityki integracyjnej w Polsce. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Pobrane z: http://www.bibliotekacyfrowa.p... [dostęp: 19.11.2018].
 
11.
Matusz-Protasiewicz, P. (2016). Miasto jako ważne ogniwo w kształtowaniu polityki integracji migrantów. W: M. Dudkiewicz (red.), Cudzoziemcy w Warszawie, czyli jak zmierzyć się z nieuniknionym. Raport. Warszawa: Fundacja Obserwatorium–Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawa–Ośrodek Ewaluacji–Stowarzyszenie Vox Humana. Pobrane z: https://cudzoziemcywaw.files.w... [dostęp: 19.11.2018].
 
12.
Pawlak, M. (2013). Imitacja w tworzeniu polskiej polityki integracji cudzoziemców. Studia Migracyjne — Przegląd Polonijny, R. 39, z. 3 (149), s. 97–121.
 
13.
Pawlak, M., Matusz-Protasiewicz, P. (2015). Organizacje pozarządowe wobec cudzoziemców w Polsce. Od pomocy doraźnej do upowszechnienia europejskiej ramy polityki integracyjnej. Trzeci Sektor, nr 35 (2), s. 11–21. Pobrane z: https://depot.ceon.pl/bitstrea... [dostęp: 19.11.2018].
 
14.
Penninx, R. (2010). European research on international migration and settlement of immigrants: a state of the art and suggestions for improvement. W: C. Audebert, & M. Kamel Dorai (Eds.), Migration in a globalised world: new research issues and prospects (pp. 21–39). Amsterdam: Amsterdam University Press/ IMISCOE Penninx, R., Caponio, T., Garcés-Mascareñas, B., Matusz-Protasiewicz, P., Schwarz, H. (2014). European Cities and their Migrant Integration Policies: A State of the Art Study for the Knowledge for Integration Governance (KING) Project. KING Project — Social Science Unit Overview Paper no. 5/July. Pobrane z: http://king.ismu.org/wp-conten... [dostęp: 19.11.2018].
 
15.
Penninx, R., Kraal, K., Martiniello, M., Vertovec, S. (red.) (2004). Citizenship in European Cities: Immigrants, Local Politics and Integration Policies. Aldershot: Ashgate.
 
16.
Piattoni, S. (2010). The Theory of Multi-level Governance: Conceptual, Empirical, and Normative Challenges. New York–Oxford: Oxford University Press.
 
17.
Rosenau, J.N. (2003). Governance in a New Global Order. W: D. Held, A.G. McGrew (red.), The Global Transformation Reader. Cambridge: Polity Press.
 
18.
Sabel, Ch.F., Zeitlin, J. (2012). Experimentalist Governance in the European Union: Towards a New Architecture. Oxford: Oxford University Press.
 
19.
Sassen, S. (2012). Cities in a World Economy. Los Angeles: Sage/Pine Forge Press.
 
20.
Schmitter, P.C. (2004), Neo-neo-functionalism. W: A. Wiener, T. Diez (red.), European Integration Theory. New York–Oxford: Oxford University Press.
 
21.
Scholten, P. (2013). The Multilevel Governance of Migrant Integration: A Multilevel Governance Perspective on Dutch Migrant Integration Policies. W: U. Korkut, G. Bucken-Knapp, A. McGarry, J. Hinnfors, H. Drake (red.), The Discourses and Politics of Migration in Europe. (151–169). New York: Palgrave Macmillan.
 
22.
Spencer, S. (2003). The migration debate. Bristol: The Policy Press.
 
23.
Szarfenberg, R. (2013). Miejsce polityki społecznej w polityce publicznej — kontekst europejski, krajowy i lokalny. Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Pobrane z: http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pd... [dostęp: 19.11.2018].
 
24.
Szarycz, A. (koordynator prac Zespołu, 2018). Program »Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego« 2018–2022. Wrocław: Urząd Miejski Wrocławia. Pobrane z: http://wcrs.wroclaw.pl/sites/d... [dostęp: 10.12.2018].
 
25.
Torfing, J., Peters, B.G., Pierre, J., Sorensen, E. (2012). Interactive Governance: Advancing the Paradigm. Oxford: Oxford University Press.
 
26.
Vancluysen, K., Van Craen, M., Ackaert, J. (2009). Gekleurde steden. Autochtonen en allochtonen over samenleven. Brugge: Vanden Broele Publishers.
 
27.
Vertovec, S. (2007). Super-diveristy and its implications. Ethnic and Racial Studies, vol. 30, iss. 6, s. 1024–1054. DOI: 10.1080/01419870701599465.
 
28.
Zespół ds. Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku (2016). Model integracji imigrantów. Gdańsk: Urząd Miejski w Gdańsku. Pobrane z: https://www.gdansk.pl/pobierz/... [dostęp: 10.12.2018].
 
29.
Zincone, G., Caponio, T. (2006). The Multilevel Governance of Migration. W: R. Penninx, M. Berger, K. Kraal (red.), The Dynamics of International Migration and Settlement in Europe: A State of the Art. (269–304). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 
30.
Zappata-Barrero, R., (2013). Diversity management in Spain, Manchester: Manchester University Press.
 
ISSN:1640-1808