PL EN
CASE REPORT
Theoretical and methodological problems on the boarder of social sciences
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 
 
Publication date: 2020-06-01
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;22:65-81
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Social sciences which are situated on the border of theory and practice, description and evaluation function within the established metaparadigm created by the dichotomy: logical positivism versus antiscientism. This metaparadigm (1) appropriates the space and the nature of the discussion about science and its goals, (2) hides the main problem on the borderline of social sciences, it is their depoliticization
 
REFERENCES (42)
1.
Adorno Th.W. (1989), Einleitung, w: Th.W. Adorno i in., Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, Frankfurt am Main, Luchterhand Literaturverlag.
 
2.
Auleytner J. (1999), Prekursorzy nauki o polityce społecznej, w: J. Auleytner, J. Danecki (red.), Teoretyczne problemy nauki o polityce społecznej. Materiały z konferencji w Warszawie, 27–29 XI 1997 r., Warszawa, Elipsa.
 
3.
Clifford J. (1997), Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century, Cambridge, MA, Harvard University Press.
 
4.
Crapanzano V. (1991), The Postmodern Crisis: Discourse, Parody, Memory, „Cultural Anthropology”, vol. 6, nr 4.
 
5.
Firth R. (2005), Czy antropologia społeczna ma przyszłość?, w: M. Kempny, E. Nowicka, M. Buchowski (wyb. i red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Galbraith J.K. (1979), Ekonomia a cele społeczne, tłum. W. Osiatyński, Warszawa, PWN.
 
7.
Geertz C. (1973), The Interpretation of Cultures, New York, Basic Books.
 
8.
Gellner E. (1997), Postmodernizm, rozum i religia, tłum. M. Kowalczuk, Warszawa, PIW.
 
9.
Habermas J. (1977), Technika i nauka jako ideologia, w: J. Szacki (wyb.), Czy kryzys socjologii?, tłum. A. Bentkowska i in., Warszawa, Czytelnik.
 
10.
Habermas J. (1989), Analytische Wissenschaftstheorie und Dialektik, w: Th. Adorno i in., Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, Frankfurt am Main, Luchterhand Literaturverlag.
 
11.
Habermas J. (1996), Kłopoty z przygodnością: powrót historyzmu, w: J. Niżnik (oprac. i tłum.), Habermas, Rorty, Kołakowski: stan fi lozofi i współczesnej, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Filozofi i i Socjologii PAN.
 
12.
Habermas J. (2002), Teoria działania komunikacyjnego, t. 2: Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego, tłum. A.M. Kaniowski, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
Hałas E. (2005), Jakie nowe zasady metody socjologicznej?, w: J. Leoński, A. Kołodziej--Durnaś (red.), W kręgu socjologii interpretatywnej – zastosowanie metod jakościowych, Szczecin, Economicus.
 
14.
Heilbroner R.L. (1985), O szerokie pojęcie ekonomii, w: J. Grosfeld (wyb.i tłum.), Ponad ekonomią, Warszawa, PIW.
 
15.
Keesing R.M. (1987), Anthropology as Interpretive Quest, „Current Anthropology”, vol. 28, nr 2.
 
16.
Kołakowski L. (1987), Jeśli Boga nie ma…, tłum. T. Baszniak, M. Panufnik, Londyn, Aneks.
 
17.
Laudan L. (1977), Progress and Its Problems: Towards a Theory of Scientifi c Growth, Berkeley, University of California Press.
 
18.
Lipski A. (2012), Metody badań społecznych, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 
19.
Mannheim K. (1992) [1952], Ideologia i utopia, tłum. J. Miziński, Lublin, Test.
 
20.
McDonald M. (2007), Towards a Rigorously Empirical Anthropology (Postscript 2), w: E. Ardener, The Voice of Prophecy and Other Essays, New York, Berghahn Books.
 
21.
Mokrzycki E. (1980), Filozofi a nauki a socjologia. Od doktryny metodologicznej do praktyki badawczej, Warszawa, PWN.
 
22.
Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004–2013 (2004), Ministerstwo Kultury, Warszawa.
 
23.
Neurath O. (1959), Sociology and Physicalism, w: A.J. Ayer (red.), Logical Positivism, Glencoe, IL, Free Press.
 
24.
Nowak S. (1985), Metodologia badań społecznych, Warszawa, PWN.
 
25.
Ossowska M. (1994), Podstawy nauki o moralności, Wrocław, Ossolineum.
 
26.
Russell B. (2003), Problemy fi lozofi i, tłum. W. Sady, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
27.
Schacht R. (1994), The Future of Alienation, Urbana, University of Illinois Press.
 
28.
Skarga B. (1987), Przeszłość i interpretacje. Z warsztatu historyka fi lozofi i, Warszawa, PWN.
 
29.
Spiro M.E. (1986), Cultural Relativism and the Future of Anthropology, „Cultural Anthropology”, vol. 1, nr 3.
 
30.
Supińska J. (1991), Dylematy polityki społecznej, Warszawa, Instytut Polityki Społecznej UW.
 
31.
Supińska J. (1999), Wartości uwikłane, w: J. Auleytner, J. Danecki (red.), Teoretyczne problemy nauki o polityce społecznej. Materiały z konferencji w Warszawie, 27–29 XI 1997 r., Warszawa, Elipsa.
 
32.
Szacki J. (1977), Czy kryzys socjologii?, w: J. Szacki (wyb.), Czy kryzys socjologii?, tłum. A. Bentkowska i in.,Warszawa, Czytelnik.
 
33.
Szarfenberg R. (2008), Krytyka i afi rmacja polityki społecznej, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Filozofi i i Socjologii PAN.
 
34.
Sztompka P. (1985), Teoria socjologiczna końca XX wieku, w: J.H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, tłum. J. Szmatka, Warszawa, PWN.
 
35.
Tarkowska E. (2004), Bliżej biednego – doświadczenia i potrzeby badawcze, „Przegląd Socjologiczny”, nr 1.
 
36.
Throsby D. (2010), Ekonomia i kultura, tłum. O. Siara, Warszawa, Narodowe Centrum Kultury.
 
37.
Tyler S. (1986), Post-Modern Ethnography: From Document of the Occult to Occult Document, w: J. Clifford, G.E. Marcus (red.), Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, Berkeley, University of California Press.
 
38.
Weber M. (1922), Die „Objektivität” sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, w: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen, Mohr.
 
39.
Znaniecki F. (1988) [1922], Wstęp do socjologii, Warszawa, PWN.
 
40.
Znaniecki F. (2008) [1934], Metoda socjologii, tłum. E. Hałas, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
41.
Życiński J. (1985), Teizm i fi lozofi a analityczna, t. 1, Kraków, Znak.
 
42.
Życiński J. (1996), Elementy fi lozofi i nauki, Tarnów, Biblos.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top