PL EN
CASE REPORT
Men and social work. An analysis of selected issues
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Socjologii Uniwersytet Jagielloński
 
 
Publication date: 2020-05-28
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;27:109-125
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The share of men among Polish social workers is very low – it can be talked about the high feminization rate of this profession. A similar underrepresentation of men is observed among the students of social work in Poland. This tendency was also present at lower levels of social work education in the past, in the times of so-called “state socialism” but also after the 1989. The comparison of the proportion of male social workers in Poland with other countries (Germany, England, Ireland, USA) shows a signifi cant difference, as in these countries, men’s employment share in social welfare agencies is about one-fi fth. On the contrary, among certain categories of social assistance recipients men account for the vast majority. Hence, the paper postulates “male social work” and the search for ways to increase male participation in the professional delivery of social assistance.
 
REFERENCES (41)
1.
Abucewicz M. (2012), Narkomania – problem społeczny w perspektywie konstruktywistycznej, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Instytut Profi laktyki Społecznej i Resocjalizacji.
 
2.
Bański J. (2008), Problemy demografi czne obszarów wiejskich, w: A. Harasim (red.), Wybrane zagadnienia systemów informacji przestrzennej i obszarów problemowych rolnictwa w Polsce, Studia i Raporty IUNG-PIB, z. 12, Puławy, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy.
 
3.
Bielawska-Batorowicz E. (2011), Menopauza i andropauza. Lustrzane odbicie czy różne zjawiska?, w: B. Bartosz (red.), Wymiary kobiecości i męskości. Od psychobiologii do kultury, Warszawa, Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury.
 
4.
Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych (2013), Kraków, Urząd Statystyczny, https://www.google.pl/?gfe_rd=... [dostęp: 25.07.2013].
 
5.
Bocheńska-Seweryn M., Frysztacki K. (2013), Szkic o narastającej obecności problematyki i studiów w zakresie pracy socjalnej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w: K. Frysztacki (red.), Krakowskie studia pracy socjalnej, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
6.
Cebera A. (2014), Standardy pomocy osobom bezdomnym w Paryżu, „Empowerment. O polityce aktywnej integracji”, nr 1 (4).
 
7.
Christie A. (1998), Is Social Work a ‘Non-Traditional’ Occupation for Men?, „British Journal of Social Work”, nr 28.
 
8.
Curtis L., Moriarty J., Netten A. (2010), The Expected Working Life of a Social Worker, „British Journal of Social Work”, nr 40.
 
9.
Dahlkild-Öhman G., Eriksson M. (2013), Inequality Regimes and Men’s Positions in Social Work, „Gender, Work and Organization”, vol. 20, nr 1 (styczeń).
 
10.
Domański H., Słomczyński K.M., Przybysz D. (2012), Skale zawodów, w: H. Domański i in., Metodologia badań nad stratyfi kacją społeczną, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
11.
Fischl J. (2013), Almost 82 Percent of Social Workers Are Female, and This is Hurting Men, http://www.policymic.com/artic... [dostęp: 12.06.2014].
 
12.
Hogan F. (1998), Refl ections: On Being a Man in Social Work, „Irish Social Worker”, vol. 16, nr 3.
 
13.
Jarosz M. (2012), Benefi cjenci i przegrani polskich reform, w: K. Frysztacki, P. Sztompka (red.), Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne, Polska Akademia Nauk, Komitet Socjologii, Warszawa, Warszawska Drukarnia Naukowa PAN.
 
14.
Już dziesięć lat jesteśmy ze świętym bratem Albertem (2002), Kraków, Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych im. Adama Chmielowskiego – Brata Alberta.
 
15.
Kaźmierczak T. (2013), Mężczyźni – pracownicy socjalni, czyli o polskiej pracy socjalnej w perspektywie gender studies, w: A. Kotlarska-Michalska (red.), Kobiety w pracy socjalnej, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 
16.
Kosberg J.I. (2002), Heterosexual Males: A Group Forgotten by the Profession of Social Work, „Journal of Sociology and Social Welfare”, vol. XXIX, nr 3 (wrzesień).
 
17.
Kosberg J.I. (2005), Meeting the Needs of Older Men: Challenges for Those in Helping Professions, „Journal of Sociology and Social Welfare”, vol. XXXII, nr 1 (marzec).
 
18.
Kotlarska-Michalska A. (red.) (2013), Kobiety w pracy socjalnej, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 
19.
Kowalczyk B., Krzyszkowski J. (2011), Modele sposobu realizacji usług o określonym standardzie w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, w: R. Szarfenberg (red.), Krajowy raport badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup – diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji, Warszawa, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych.
 
20.
Kwiatek A. (2014), Kobieta-matka vs. kobieta-pracownica. Jakość życia pracujących zawodowo matek, w: W. Koczur, A. Rączaszek (red.), Polityka społeczna wobec problemu bezpieczeństwa socjalnego w dobie przeobrażeń społeczno-ekonomicznych, Studia Ekonomiczne, nr 179, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 
21.
Leinenbach M. (2014), Ungleich unter Gleichen, „Forum Sozial. Die berufl iche Soziale Arbeit”, nr 1.
 
22.
Leszczyńska K. (2014), Świeccy mężczyźni i kobiety w instytucji Kościoła rzymsko katolickiego w Polsce. Segregacja wertykalna i horyzontalna w kościelnych organizacjach administracyjnych, „Studia Socjologiczne”, nr 1 (212).
 
23.
Łuczyńska M. (2012), Pracownicy socjalni w procesie zmian – na podstawie badań z 1988, 1995 i 2010 roku, w: M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
24.
McLean J. (2003), Men as Minority: Men Employed in Statutory Social Care Work, „Journal of Social Work”, nr 3.
 
25.
Miżejewski C. (2010), System pomocy społecznej a ludzie, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 13–14.
 
26.
Miś L. (2013), Męska praca socjalna. Zarys problematyki, w: K. Frysztacki (red.), Krakowskie studia pracy socjalnej, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
27.
Miś L. (2012), Praca socjalna z zastosowaniem Wideotreningu Komunikacji (Video Home Training), Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (Solution-Focused Approach) i Konferencji Grupy Rodzin (Family Group Conference). Adaptacja zachodnich modeli pracy z rodziną w Polsce, w: tegoż, Pytanie o cud. Problemy społeczne i praca socjalna, Zeszyty Pracy Socjalnej (z. 17), Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Zakład Wydawniczy Nomos.
 
28.
Miś L. (2007), Problemy społeczne. Teoria, metodologia, badania, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
29.
Moir A., Jessel D. (2014), Płeć mózgu, tłum. N. Kancewicz-Hoffman, Warszawa, Wydawnictwo Muza.
 
30.
Murray Ch. (2001), Bez korzeni: polityka społeczna USA 1950–1980, tłum. P. Kwiatkowski, Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 
31.
Nodes W. (2011), Beschäftigungssituation Sozialarbeiter, „Forum Sozial. Die berufl iche Soziale Arbeit”, nr 4.
 
32.
Nodes W. (2014), Männer und die Soziale Arbeit, „Forum Sozial. Die berufl iche Soziale Arbeit”, nr 1.
 
33.
Pease A., Pease B. (2003), Dlaczego mężczyźni nie słuchają, a kobiety nie umieją czytać map, tłum. M. Samborska, Poznań, Dom Wydawniczy „Rebis”.
 
34.
Radwan-Pragłowski J., Frysztacki K. (2009), Miłosierdzie i praktyka. Społeczne dzieje pomagania człowiekowi, Katowice, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
 
35.
Roberts A.R. (2009), Social Workers’ Desk Reference, Oxford, Oxford University Press.
 
36.
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013 (2013), Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 
37.
Rymsza M. (red.) (2012), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
38.
Rymsza M. (2013), Praca socjalna we współczesnej Polsce: między helping profession a administracją socjalną, w: A. Kotlarska-Michalska (red.), Kobiety w pracy socjalnej, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 
39.
Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2012 oraz wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych (7/8 luty 2013) i Badania socjodemografi cznego (2012), fi le:///C:/Users/Lucjan/Downloads/001%20 Sprawozdanie%20z%20realizacji%20na%20rzecz%20bezdomnych_2012_plus%20aneks_ok.pdf [dostęp: 24.07.2013].
 
40.
Szczepański J. (2013), Dzienniki z lat 1945–1968, Ustroń, Galeria „Na Gojach”.
 
41.
Wojnicka K. (2012), Teorie nowych ruchów społecznych w badaniach nad ruchami mężczyzn we współczesnej Polsce, „Studia Humanistyczne AGH”, t. 2 (11).
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top