PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Organizational commitment as a factor of social workers’ career success in Silesian Voivodeship
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 
 
Publication date: 2020-05-28
 
 
Corresponding author
Izabela Marzec   

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice; adres elektroniczny autorki: izabela.marzec@ue.katowice.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;27:129-145
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In recent years there has been a great interest in Human Resource Management practices and instruments which could help social welfare centers and their employees to face dynamic changes in public sector and their environment. In this context the issue of enhancement of social workers’ organizational commitment acquires special importance. The paper tries to answer the questions about the level of organizational commitment and career success of social workers and whether their organizational commitment is related to their career success. The paper presents the results of empirical research carried out in Silesian Voivodeship. The survey revealed a signifi - cant level of social workers’ organizational commitment and subjective career success and a strong link between their organizational commitment and career success.
 
REFERENCES (43)
1.
Adamiec M., Kożusznik B. (2001), Sztuka zarządzania sobą, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
2.
Allen N.J., Meyer J.P. (1990), The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization, „Journal of Occupational Psychology”, nr 63.
 
3.
Bambacas M., Bordia P. (2009), Predicting different commitment components: The relative effects of how career development HRM practices are perceived, „Journal of Management & Organization”, nr 15.
 
4.
Bańka A., Bazińska R., Wołoska A. (2002), Polska wersja Meyera i Allen Skali Przywiązania do Organizacji, „Czasopismo Psychologiczne”, t. 8, nr 0.
 
5.
Becker H. S. (1960), Notes on the concept of commitment, „American Journal of Sociology”, nr 66.
 
6.
Bieńko M. (2012), Dylematy profesji i roli w refl eksyjnym projekcie tożsamości współczesnego pracownika socjalnego na przykładzie pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie, w: M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa Instytut Spraw Publicznych.
 
7.
Blok W.M.J. (2006), Niepokojące wyniki ogólnokrajowego badania „Praca Socjalna w Polsce: zawód niosący pomoc w potrzebie”, http://sic.to/files/download/a... [dostęp: 10.03.2013].
 
8.
Boudreau J.W., Boswell W.R., Judge T.A. (2001), Effects of Personality on Executive Career Success in the United States and Europe, „Journal of Vocational Behavior”, nr 58.
 
9.
Buchanan B. (1974), Building organizational commitment: The Socialization of Managers in Work Organizations, „Administrative Science Quarterly”, t. 19, nr 4.
 
10.
Cohen A. (2007), Commitment before and after: An evaluation and reconceptualization of organizational commitment, „Human Resource Management Review”, nr 17.
 
11.
Darden W.R., Hampton R., Howell R.D. (1989), Career Versus Organizational Commitment: Antecedents and Consequences of Retail Salespeople’s Commitment, „Journal of Retailing”, t. 65, nr 1.
 
12.
Flynn D.M., Tannenbaum S.I. (1993), Correlates of organizational commitment: Differences in the public and private sector, „Journal of Business and Psychology”, t. 8, nr 1.
 
13.
Frączkiewicz-Wronka A. (2010), Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod, narzędzi i instrumentów zarządzania między sektorami biznesowym a publicznym, „Organizacja i Zarządzanie”, nr 4 (12).
 
14.
Frączkiewicz-Wronka A., Marzec I. (2012), Rozwój zatrudnialności pracowników w organizacjach publicznych, w: A. Stabryła, K. Woźniak (red.), Determinanty potencjału rozwoju organizacji, Kraków, Encyklopedia Zarządzania Mfi les.pl.
 
15.
Fugate M., Kinicki A.J. (2008), A dispositional approach to employability: Development of a measure and test of implications for employee reactions to organizational change, „Journal of Occupational and Organizational Psychology”, t. 81, nr 3.
 
16.
Gattiker U.E., Larwood L. (1986), Subjective career success: A study of managers and support personnel, „Journal of Business and Psychology”, t. 2, nr 1.
 
17.
Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demografi cznych i Rynku Pracy (2013), Popyt na pracę w II kwartale 2013 roku, Materiał na konferencję prasową w dniu 24 września 2013, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbc....
 
18.
Jans N.A. (1989), Organizational commitment, career factors and career/life stage, „Journal of Organizational Behavior”, t. 10, nr 3.
 
19.
Jaźwińska E. (2000), Metody ilościowe w badaniach nad migracjami międzynarodowymi, w: „Prace Migracyjne”, nr 36, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, www.migracje.uw.edu.pl/download/publikacja/248/.
 
20.
Judge T.A., Kammeyer-Mueller J.D. (2007), Personality and career success, w: H.P. Gunz, M.A. Peiperl (red.), Handbook of career studies, Thousand Oaks, Sage Publications.
 
21.
Kaźmierczak T. (2012), Pracownicy socjalni, kapitał ludzki, profesjonalna praktyka, w: M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
22.
Klimowicz I. (2012), Efektywność pracy socjalnej, w: Czynniki warunkujące efektywność działań ośrodków pomocy społecznej województwa zachodniopomorskiego w opinii ich pracowników. Raport z badań, „Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej”, nr 3 (5), Szczecin.
 
23.
Marzec I. (2012), Zaangażowanie organizacyjne polskich pracowników – aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, w: Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi, t. 4, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
24.
Meyer J.P., Allen N.J. (1991), A three-component conceptualitazation of organizational commitment, „Human Resource Management Review”, nr 1.
 
25.
Meyer J.P., Smith C.A. (2000), HRM practices and organizational commitment: Test of a mediation model, „Canadian Journal of Administrative Sciences”, t. 17, nr 4.
 
26.
Mowday R.T., Steers R.M., Porter L.M. (1979), The measurement of organizational commitment, „Journal of Vocational Behaviour”, nr 14.
 
27.
Obserwatorium Integracji Społecznej Województwa Śląskiego (2011), Diagnoza stanu zastanego, Katowice, http://rops-katowice.pl/dopobr... [dostęp: 26.02.2013].
 
28.
Obserwatorium Integracji Społecznej Województwa Śląskiego (2012), Ocena zasobów pomocy społecznej. Województwo śląskie 2012, cz. I, Katowice, http://bip.slaskie.pl/dokument... [dostęp: 08.03.2013].
 
29.
Obserwatorium Integracji Społecznej Województwa Śląskiego (2013), Monitoring sytuacji społecznej, Katowice, http://rops-katowice.pl/dopobr... [dostęp: 20.02.2013].
 
30.
Olech A., Sobczak A.K. (2011), Jakość i organizacja pracy w ośrodkach pomocy społecznej. Raport z badań, Warszawa, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, http://irss.pl/wp-content/uplo... [dostęp: 24.01.2013].
 
31.
O’Reilly Ch.A., Chatman J.A. (1986), Organizational commitment and psychological attachment: The effects of compliance, identifi cation and internalization on prosocial behavior, „Journal of Applied Psychology”, nr 71.
 
32.
Racław M. (2011), Ludzie instytucji i ludzie w instytucji. Pracownicy socjalni o swojej pracy, w: M. Dudkiewicz (red.), Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
33.
Rose R.C., Kurnar N., Pak O.G. (2009), The Effect of Organizational Learning on Organizational Commitment, Job Satisfaction and Work Performance, „Journal of Applied Business Research”, t. 25, nr 6.
 
34.
Sager J.K., Johnston M.W. (1989), Antecedents and Outcomes of Organizational Commitment: A Study of Salespeople, „Journal of Personal Selling & Sales Management”, t. 9, nr 1.
 
35.
Seibert S.E., Kraimer M.L., Liden R.C. (2001), A Social Capital Theory of Career Success, „Academy of Management Journal”, nr 44.
 
36.
Smith-Ruig T. (2009), Exploring Career Plateau as a Multi-faceted Phenomenon: Understanding the Types of Career Plateaux Experienced by Accounting Professionals, „British Journal of Management”, nr 20.
 
37.
Spik A., Klincewicz K. (2008), Nowe kierunki w zarządzaniu ludźmi, w: M. Kostera (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
38.
Szarfenberg R. (2010), Jakość usług pomocy społecznej, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 13–14.
 
39.
Tansky J., Cohen D. (2001), The relationship between organizational support, employee development, and organizational commitment: An empirical study, „Human Resource Development Quarterly”, t. 12, nr 3.
 
40.
Van der Heijden B.I.J.M., de Lange A.H., Demerouti E., Van der Heijde C.M. (2009), Age effects on the employability–career success relationship, „Journal of Vocational Behavior”, t. 74, nr 2.
 
41.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593.
 
42.
Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych, Dz. U. z 2011 r. Nr 81, poz. 440.
 
43.
Wiener Y. (1982), Commitment in Organizations: A Normative View, „Academy of Management Review”, t. 7, nr 3.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top