PL EN
RESEARCH PAPER
How do senior citizens cope with energy poverty? Evidence from a local case study in the Polish Silesia region
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Społecznych/Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski, Polska
 
 
Submission date: 2020-10-21
 
 
Final revision date: 2021-03-15
 
 
Acceptance date: 2021-09-07
 
 
Publication date: 2021-09-30
 
 
Corresponding author
Dorota Nowalska-Kapuścik   

Wydział Nauk Społecznych/Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski, Bankowa 12, 40-007, Katowice, Polska
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2021;53:74-95
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The subject of this article is energy poverty understood as having difficulties with satisfying the basic energy needs in the household. The main goal of the article is to find the patterns and strategies used by the Polish senior citizens dealing with the effects of fuel poverty and to recognize how this type of poverty affects the life of individuals, their families and local environment. This is done using original data from a case study conducted by the author in Lipiny, Świętochłowice municipality, which is an example of post-industrial area of Silesian province in Poland. The study comprised 30 individual interviews with elderly members of households affected by the problem of fuel poverty. The results show complex relations between fuel poverty and (non)fulfilment of various needs by the elderly. The findings suggest the necessity of local authorities’ systematic action focused on prevention of fuel poverty in local communities.
 
REFERENCES (66)
1.
Aron, C., Kostrzewa, J., Owczarek, D., Świdrowska E. (2013). Poland: Making energy efficiency investments vailable to the poor. Raport wewnętrzny Banku Światowego, Waszyngton.
 
2.
Assist (2020).Ubóstwo energetyczne w Polsce. Konsumenci wrażliwi i ubóstwo energetyczne, KAPE, http://www.federacja-konsument....
 
3.
Boguszewski, R., Herudziński, T. (2018). Ubóstwo energetyczne w Polsce. Pracownia Badań Społecznych SGGW.
 
4.
Bouzarovski, S. (2011).Energy Poverty in the EU: A Review of the Evidence. Luettavissa.
 
5.
Bouzarovski, S., Petrova, S.(2015). A global perspective on domestic energy —deprivation: overcoming the energy poverty-fuel poverty binary. Energy Research & Social Science, 10.
 
6.
CAN, LIFE Unify, 2020, Tackling energy poverty through National Energy and Climate Plans: Priority or empty promise?, https://caneurope.org/tackling....
 
7.
Day, R., Hitchings, R. (2009). Older People and their Winter Warmth Behaviours: Understanding the Contextual Dynamics). School of Geography, University of Birmingham / Dept Geography, UCL.
 
8.
Dénes F., Orsolya F. (2012).Poverty or Fuel Poverty? Defining fuel poverty in Europe and Hungary. Executive Summary.
 
9.
Diagnoza Problemów Społecznych (2014), http://www.swietochlowice.pl/d....
 
10.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2017 poz. 1769.
 
11.
Ecoserveis Association (2018).Atlas of Initiatives of Energy Poverty in Europe. State-by-state Review.
 
12.
EPEE project (2009), Tackling Fuel Poverty. Recommendation Guide for Policy Makers; Detailed report on the different types of existing mechanisms to tackle fuel poverty, WP3-Deliverable 8, www.fuel-poverty.com.
 
13.
EPOV (2020).Member state reports on energy poverty 2019, https://op.europa.eu/en/public....
 
14.
European Union (2018)Directive (EU) 2018/2002 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 amending Directive 2012/27/EU on energy efficiency (Energy Efficiency Directive 2018/2002) https://eur-lex.europa.eu/lega....
 
15.
European Union (2018).Directive (EU) 2018/844 of the European Parliament —and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings and Directive 2012/27/EU on energy efficiency (Energy Performance in Buildings Directive 2018/844), https://eur-lex.europa.eu/lega....
 
16.
Frankowski, J. (2020). Attention: Smog Alert! Citizen Engagement for Clean Air and Its Consequences for Fuel Poverty in Poland. Energy and Buildings.
 
17.
GUS (2018).Gospodarka mieszkaniowa w latach 2013–2017, https://stat.gov.pl/obszary-te....
 
18.
GUS (2020).Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2019 r., https://stat.gov.pl/obszary-te....
 
19.
Hajdinjak, M.& Asenova, D. (2019).Sustainable Energy Consumption and Energy Poverty: Challenges and Trends in Bulgaria.
 
20.
Hills, J. (2012). Getting the measure of fuel poverty. Final report of the fuel poverty review, CASE report no. 72, commissioned by the Department of Energy and Climate Change (DECC) of the United Kingdom. London.
 
21.
Househam, I.& Musatescu, V. (2012). Improving Energy Efficiency in Low-Income Households and Communities in Romania: Fuel Poverty Draft assessment report.
 
22.
Europejska Karta Praw Odbiorców Energii. http://www.ure.gov.pl/portal/p....
 
23.
IBS (2019). Ubóstwo energetyczne a zdrowie, https://ibs.org.pl/research/ub....
 
24.
IBS (2/2018). Zjawisko ubóstwa energetycznego w Polsce, w tym ze szczególnym uwzględnieniem zamieszkujących w domach jednorodzinnych, https://ibs.org.pl/publication....
 
25.
IBS (2018).Ubóstwo energetyczne w Polsce 2012–2016. Zmiany w czasie i charakterystyka zjawiska,http://obserwatorium.miasta.pl....
 
26.
Jiglau, G. (2020). Energy poverty as a threat to democracy in post-communist countries, Perspectives on Energy Poverty in Post-Communist Europe., Routledge.
 
27.
Karásek, J. & Pojar, J. (2018). Programme to reduce energy poverty in the Czech Republic., Publishing Info.
 
28.
Khandker, S. (2013).Why energy poverty may differ from income poverty. InLet’s talk development, https://blogs.worldbank.org/de....
 
29.
Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznego 2020. Nowy Wymiar Aktywnej Integracji,https://www.gov.pl/web/rodzina....
 
30.
Kuhar, M. (2020).InCAN, LIFE Unify (2020).Tackling energy poverty through National Energy and Climate Plans: Priority or empty promise?, https://caneurope.org/tackling....
 
31.
Kulinska, E. (2017). Defining Energy Poverty in Implementing Energy Efficiency Policy in Bulgaria. pec.org/a/nwe/eajour/y2017i4p671-684.html.
 
32.
Kurowski, P. (2008).Wydatki gospodarstw domowych na energię elektryczną. Próba ustalenia grup odbiorców wrażliwych na podwyżki cen energii (wyniki na podstawie badań GUS z 2006 r.). Biuletyn URE,5.
 
33.
Kwon J.H., Jang M., 2017, Housing quality, health and fuel poverty among U.S. seniors in: Sage Journals, https://journals.sagepub.com/d....
 
34.
Kyprianou, I., Serghides, D., Varo, A., Gouveia, J.P. Kopeva, D., Murauskaite, L. (2019). Energy Poverty Policies and Measures in 5 EU Countries: A Comparative Study. https://sites.fct.unl.pt/times....
 
35.
Lampietti, J.& Meyer, A. (2002).Coping with the Cold: Heating Strategies for Eastern Europe and Central Asiaʼs Urban Poor. https://openknowledge.worldban....
 
36.
Latvian, Government, 2018, Draft National Energy and Climate Plan of Latvia 2021–2030.
 
37.
Lenz, N.V. & Grgurev, I. (2017). Assessment of Energy Poverty in New European Union Member States: The Case of Bulgaria, Croatia and Romania. https://www.econjournals.com/i....
 
38.
Liddell, C. & Guiney, C. (2015).Living in a cold and damp Home: Framework for understanding impacts on mental well-being. Public Health, 129.
 
39.
Lis, M., Ramsza, M., Miazga, A. (2015).Dynamiczne własności miar ubóstwa energetycznego. Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa, http://ibs.org.pl/publications....
 
40.
Miazga, A. & Owczarek, D. (2015).Dom zimny, dom ciemny, czyli ubóstwo energetyczne w Polsce. Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa, http://ibs.org.pl/publications....
 
41.
Middlemiss, L. (2019). Energy poverty and social relations: A capabilities approach. Energy Research & Social Science, 55. https://www.sciencedirect.com/....
 
42.
Middlemiss, L. & Gillard R. (2015). Fuel poverty from the bottom-up: characterising household energy vulnerability through the live experience of the fuel poor. Energy Research& Social Science, 6.
 
43.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej, http://isap.sejm.gov.pl/isap.n....
 
44.
ONZ (2018).Global Age Watch Insights 2018: Report, summary and country profiles, http://globalagewatch.org/glob....
 
45.
Papada, L.& Kaliampakos, D. (2018). A Stochastic Model for energy poverty analysis. Energy Policy, 116.
 
46.
Pollard, A., Jones, T., Sherratt, S., Sharpe, R.A. (2019).Use of Simple Telemetry to Reduce the Health Impacts of Fuel Poverty and Living in Cold Homes. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(16), 2853, https://doi.org/10.3390/ijerph....
 
47.
Pyka, M., Liszka, S., Czajkowski, J., Kukla, M. (2014).Ubóstwo energetyczne. Wyniki badania ankietowego oraz propozycje dotyczące pomocy osobom ubogim energetycznie, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Katowice–Warszawa http://www.chronmyklimat.pl/bi....
 
49.
Rutkowski, J., Sałach, K., Ziółkowska, K., Szpor, A. (2018).Jak ograniczyć skalę ubóstwa energetycznego w Polsce?, Instytut Badań Strukturalnych http://ibs.org.pl/publications....
 
50.
Sałach, K.& Lewandowski, P. (2018).Ubóstwo energetyczne w Polsce 2012–2014.Instytut Badań Strukturalnych.
 
51.
Scarpellini, S., Sanz Hernández, M. A., Moneva, J. M., Portillo-Tarragona, P., Schleich, J. (2019).Energy efficient technology adoption in low-income — households in the European Union — What is the evidence?, Energy Policy, 125.
 
52.
Sokołowski, J., Lewandowski, P., Kiełczewska, A., Bouzarovski, S. (2019).Measuring energy poverty in Poland with the multidimensional energy poverty index. Instytut Badań Strukturalnych.
 
53.
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego “Śląskie 2020+”.
 
54.
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+" Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/38/2/2013 z dnia 1 lipca 2013 r.
 
55.
Staniszewska, M. (2018).Ubóstwo energetyczne jako problem społeczny i sposoby jego rozwiązywania. Wrocławskie Studia Politologiczne, 25.
 
56.
Strakova, D. (2015). Energy Poverty in Slovakia. https://www.researchgate.net/p....
 
57.
Strategia Rozwoju Świętochłowic do roku 2030, http://www.swietochlowice.pl/d....
 
58.
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego “Śląskie 2030”,https://rcas.slaskie.pl/.
 
59.
Świętochłowice—Lipiny, http://slaskiemiasta.pl/swieto....
 
60.
The UK Fuel Poverty Strategy. 6th Annual Progress Report 2008, Defra i BEER.
 
61.
Thomson, H., Snell C., Bouzarovski S. (2017).Health, Well-Being and Energy Poverty in Europe: A Comparative Study of 32 European Countries. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(6).
 
62.
Tirado Herrero, S. & Ürge-Vorsatz, D. (2010). Fuel Poverty in Hungary: A first assessment. http://archive.ceu.hu/sites/de....
 
63.
Walker, M.(2004).Marketing to seniors. 1st Book Library.
 
64.
Węglarz, A., Kubalski, G., Owczarek, D. (2014).Propozycje mechanizmów wsparcia procesu przeciwdziałania zjawisku ubóstwa energetycznego w Polsce. Instytut na Rzecz Ekorozwoju, http://www.ineisd.org.pl/theme....
 
65.
Wódz, K.& Szpoczek-Sało, M. (2016).Świętochłowickie Lipiny — enklawa biedy czy “miejska wioska”? In K. Wódz, G. Libor, D. Nowalska-Kapuścik, Peryferie społeczne w teorii i badaniach empirycznych.Wydawnictwo UŚ.
 
66.
Živčić, L. & Tkalec, T. (2014) Report on national situation in the field of energy poverty —Slovenia. https://www.energypoverty.eu/p....
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top