PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
The usefulness of the concept of resilience in the social Welfare reform in Poland — the case of the „Mateusz” association
 
More details
Hide details
1
Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
 
Publication date: 2020-05-20
 
 
Corresponding author
Krzysztof Piątek   

Instytut Socjologii UMK, ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń; adres elektroniczny autora: crispiat@umk.pl.
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2018;41:91-106
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Resilience it is: 1) flexibility, resilience, agility, an ability to regenerate forces; 2) a group of skills that allow you to handle a lot of stress; 3) a proper functioning despite the unfavorable conditions of life; 4) an individual’s ability to ‘bounce off the bottom’; 5) a confrontation with events, obtaining the necessary immunity resources. Based on the Waldemar Dabrowski’s example you can analyze resilience in the form of the following stages: 1) the occurrence of risk factors: non-specific (poor communication within the family concerning alcohol) and specific (sport and financial success); 2) life problems as alcoholism, which threatens the fundamental values, such as health and life; 3) suffering confronted with that risk and taking corrective action (therapy, barracks renovation, running the „Mateusz” centre etc.); 4) forming in oneself the necessary resistance resources in the form of detachment from negative experiences and awakening positive emotions within; 5) an ability to take a fresh look at your experience and preserve hope that fuels positive processes. „Mateusz” is a place, where — first of all — you can get first post-penitentiary aid and pass a positive adaptation (simple rules, individual approach, a dozen or so residents, residents activation). It is also a tool for coordinating activities between aid institutions.
 
REFERENCES (16)
1.
Barczykowska, A. (2004). Niedomagania pomocy postpenitencjarnej wobec wyzwań współczesnej rzeczywistości. W: Z. Palak, Z. Bartkowicz (red.), Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji. (315–323). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
2.
Błaszkiewicz, P. (2015). Takie inicjatywy jak „Mateusz” są bezcenne. Nowości. Dziennik toruński, 13 listopada.
 
3.
Borucka, A., Ostaszewski, K. (2008). Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia. Medycyna Wieku Rozwojowego, nr 12, s. 587–597.
 
4.
Frysztacki, K., Piątek, K. (2017). Problematyka pracy socjalnej w perspektywie socjologii i polityki społecznej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
 
5.
Kumpfer, K.L., Summerhays, J.F. (2006). Prevention Approaches to Enhance Resilience among High-Risk Youth: Comments on the Papers of Dishion & Connell and Greenberg. Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 1094, iss. 1, s. 151–163. DOI: 10.1196/annals.1376.014.
 
6.
Luthar, S.S., Cicchetti, D., Becker, B. (2000). The Construct of Resilience: A Critical Evaluation and Guidelines for Future Work. Child Development, vol. 71, s. 543–562.
 
7.
Malec, J. (1994), Stan i problemy pomocy postpenitencjarnej dla dorosłych w Polsce. Warszawa: wewnętrzne nieopublikowane opracowanie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
8.
Napadło, A. (2007). Analiza oczekiwań osób skazanych wobec oferowanej pomocy oraz efektywność oddziaływania instytucjonalnych form pomocy. Komunikat z badań. W: A. Rejzner (red.), Postępy resocjalizacji i profilaktyki społecznej. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski.
 
9.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (2005). Pomoc osobom opuszczającym zakłady karne i ich rodzinom. Wybrane zagadnienia. Kraków: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
 
10.
Rutter, M. (1987). Psychosocial Resilience and Protective Mechanisms. The American Journal of Orthopsychiatry, vol. 57, iss. 3, s. 316–331. DOI: 10.1111/j.1939-0025.1987.tb03541.x.
 
11.
Rutter, M. (2006). Implications of Resilience Concepts for Scientific Understanding. Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 1094, iss. 1, s. 1–12. DOI: 10.1196/annals.1376.002.
 
12.
Werner, E.E. (1994). Overcoming the Odds. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, vol. 15, no. 2, s. 131–136.
 
13.
Werner, E.E. (2000). Protective Factors and Individual Resilience. W: J.P. Shonkoff, S.J. Meisels (red.), Handbook of Early Childhood Intervention. (115–132). Cambridge: Cambridge University Press.
 
14.
Więcławski, T. (2015). Powrót z piekła. ABC, nr 36 (36), s. 44–45.
 
15.
Witkowski, L. (2014). Memoriał w sprawie wspierania oddolnych inicjatyw społecznych w rewitalizacji systemowej polityki postpenitencjarnej RP (dziesięć tez). Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji. Rocznik naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, iss. 9, s. 13–19.
 
16.
Zielińska, E. Działalność Stowarzyszenia „Mateusz” odpowiedzią na skutki izolacji więziennej i wynikających z niej trudności w readaptacji (maszynopis).
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top