PL EN
RESEARCH PAPER
Employees’ poverty: Poland in comparison to other EU countries
 
 
More details
Hide details
1
University of Silesia in Katowice
 
 
Submission date: 2020-09-14
 
 
Acceptance date: 2021-03-20
 
 
Publication date: 2021-09-30
 
 
Corresponding author
Rafał Muster   

Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, 40-007, Katowice, Polska
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2021;53:26-53
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article attempts to show the problem of the differentiation of the risk of poverty among people working in the European labour market. Based on Eurostat research (the EU-SILC survey), the text presents the dynamics of changes in the phenomenon of in-work poverty in individual EU countries in 2006–2019. A particularly significant increase in this unfavourable phenomenon in 2006–2019 was observed in Bulgaria, Germany, Hungary, Malta and the Netherlands. A clear decrease of the share of people at risk of poverty among the employed was recorded in Finland, Serbia, Poland, Latvia and Ireland. The analysis of the regression models allows us to predict that in Poland, in the coming years, impoverishment of working people will decrease. The article presents the factors that have a key impact on the problem of impoverishment of the economically active. The analysis of the empirical material showed that the factors significantly influencing the level of pauperisation of working people are low level of education, flexible work, part-time work, young age, low work experience and living in multiperson households.
 
REFERENCES (76)
1.
Adamowicz, M., Miklaszewska, W., Adamowicz, T. (2017). Światowy kryzys finansowy i działania naprawcze wobec gospodarki polskiej, Polityki Europejskie, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing
 
2.
A profile of the working poor, 2018
 
3.
Arora, V. S., Karanikolos, M., Clair, A., Reeves, A., Stuckler, D., McKee, M. (2015). Data Resource Profile: The European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC), International Journal of Epidemiology, 44(2), 451–461.
 
4.
Budnik, M. (2019). Socjologia pracy w zarysie. Wydawnictwo Difin SA.
 
5.
Center for Poverty & Inequality Research. Who are the working poor in America?. https://poverty.ucdavis.edu/fa....
 
6.
Collins Cobuild English Language Dictionary (1990). Collins.
 
7.
Crettaz, E. (2013). A state-of-the-art review of working poverty in advanced economies: theoretical models, measurement issues and risk groups, Journal of European Social Policy, 23(4), 347–362.
 
8.
Cymbranowicz, K. (2017). Analiza i ocena zjawiska working poor w Polsce na tle Unii Europejskiej. In M. Romanowska (ed.), Współczesne problemy ekonomii — między teorią a praktyką gospodarczą w aspekcie różnorodności. (170–178). Polskie Towarzystwo Ekonomiczne o/Częstochowa.
 
9.
Czarzasty, J. (2020). Od stoczniowców do prekariuszy. Trzydzieści lat badań nad gospodarką dobrze urządzoną w SGPiS/SGH. In A. Mrozowicki, J. Czarzasty (ed.), Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi. (73–99). Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
10.
Domański, H. (2007). Struktura społeczna. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
11.
Domański, H. (2012). Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
12.
Drozdowski, R. (2002). Rynek pracy w Polsce. Recepcja, oczekiwania, strategie dostosowawcze. Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
13.
Ehrenreich, B. (2006). Za grosze. Pracować i (nie) przeżyć. Wydawnictwo W.A.B.
 
14.
EU-SILC, (2003). Regulation of the European Parliament No. 1177/2003, 16 July 2003 (with the modifications contained in Regulation 1553/2005) concerning Community Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC).
 
15.
Frieske, K. (2008). Społeczna marginalność jako koszt systemowy. In M. Jarosz (ed.), Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny. (19–41). ISP PAN.
 
16.
Frysztacki, K. (2009). Socjologia problemów społecznych. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
17.
Gardawski, J. (ed.) (2009). Polacy pracujący a kryzys fordyzmu. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
18.
Gazon, J. (2008). Ani bezrobocie ani opieka społeczna. Od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji. PWN.
 
19.
Góra, M. (2016). Prekaryzacja rynku pracy. In A. Górny, P. Kaczmarczyk, M. Lesińska (ed.), Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
20.
Goleński, W. (2015). Pracujący biedni w Polsce — definicja, główne przyczyny, zjawiska powiązane. Polityka Społeczna, 2, 16–21.
 
21.
Golinowska, S. (2018). O polskiej biedzie w latach 1990–2015. Definicje, miary i wyniki. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
22.
Greulich, A. & Dasré, A. (2017). The quality of periodic fertility measures in EUSILC. Demographic Research, 36(17), 525–556.
 
23.
Grotowska-Leder, J. (2018). Podejście dynamiczne w badaniach ludzi młodych z perspektywy rynku pracy — aspekty poznawcze i aplikacyjne, Rocznik Lubuski, 44(1), 33–53.
 
24.
GUS. (2014). Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2013). Warszawa.
 
25.
Hardy, J. (2010). Nowy polski kapitalizm. Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 
26.
Kalinowski, S. (2015). Ubóstwo ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 102(1), 85–96.
 
27.
Kalinowski, S., Łuczka, W. (2015). Biedni pracujący w Unii Europejskiej — wybrane problemy, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(5), 112–117.
 
28.
Kapiszewski, J. (2013). Officeriat. W Polsce narodziła się nowa, niezamożna klasa robotnicza, Gazeta Prawna, 08.05.2013.
 
29.
Kiersztyn, A. (2007a). Underemployment — nowe zjawisko, czy nowy termin? Polityka Społeczna, 10, 17–26.
 
30.
Kiersztyn, A. (2007b). Who Works for Less? Contingent Work and Underemployment. In K. M. Słomczyński, S. T. Marquart-Pyatt (ed.), Continuity and Change in Social Life: Structural and Psychological Adjustment in Poland. (153–180). IFiS.
 
31.
Kiersztyn, A. (2014). Employment Instability. A Dynamic Perspective, International Journal of Sociology, 42(1), 6–30.
 
32.
Kiersztyn, A. (2018). Labour market precarity and political alienation. Przegląd Socjologiczny, 67, 35–61.
 
33.
Kiersztyn, A. (2020). Niepewność zatrudnienia młodych dorosłych: analiza sekwencji karier zawodowych, Biuro Analiz Sejmowych, 73–90.
 
34.
Kiersztyn, A., Słomczyński, K. M., Życzyńska-Ciołek (ed.) (2017). Rozwarstwienie społeczne: zasoby, szanse i bariery. Wyd. IFiS PAN.
 
35.
Kozek, W., Kubisa, J., Ostrowski, P. (2005). Bliżej junk job niż working poor. Nisko kwalifikowana nisko płatna praca w usługach w Polsce. Polityka Społeczna, 10, 1–8.
 
36.
Kozek, W. (2014). Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
37.
Krasowska, A. (2020). Biograficzne doświadczenie pracy młodych pracowników sprekaryzowanych. In A. Mrozowicki, J. Czarzasty (ed.), Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi. (117–134). Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
38.
Kryńska, E. (2001). Dylematy polskiego rynku pracy. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
39.
Kryńska, E. (2017). Ekonomiczny kontekst problemu społecznego — przypadek prekariatu, Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 1, 13–26.
 
40.
Kubisa, J. (2014). Bunt białych czepków. Analiza działalności związkowej pielęgniarek i położnych.
 
41.
Kuźmicz, E., Stasiowski, J. (2008). Pracujący biedni. Komunikat z badań. Centrum Badania Opinii Społecznej.
 
42.
Kuźmicz, E. (2011). Bieda pracujących, czyli working poor po polsku. In M. Popow, P. Kowzan et al. (ed.), Oblicza biedy we współczesnej Polsce. (37–62). Wydawnictwo Doktoranckie Koło Naukowe „Na Styku” Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.
 
43.
Leszczyńska, M. (2007). Ubóstwo dochodowe w Polsce — tendencje i uwarunkowania. In J. Klebaniuk (ed.), Oblicza nierówności społecznych. Studia interdyscyplinarne. (93–109). Wydawnictwo Eneteia.
 
44.
Mrozowicki, A. (2020). Badania biograficzne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi: kontekst metodologiczny. In A. Mrozowicki, J. Czarzasty (ed.), Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
45.
Muster R. (2011), Pracujący biedni na współczesnym rynku pracy – problemy definicyjne i próba analizy zjawiska, Humanizacja Pracy, no 5, pp. 63–79.
 
46.
Muster R. (2012), Pracujący biedni na rynku pracy. Procesy uelastyczniania zatrudnienia a zjawisko pauperyzacji pracowników, Studia Socjologiczne, 3, 29–47.
 
47.
Muster R. (2016), Pauperisation of Employees in the Domestic Labour Market, Warsaw Forum of Economic Sociology, 7, 1(13), 43–53.
 
48.
Nawrot, W. (2009). Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy. Wydawnictwo CeDeWu.
 
49.
Newman, K. S. (1999). No Shame in My Game. The working poor in the Inner City. Russell Sage Foundation.
 
50.
Newman, K. S. (2006). Chutes and Ladders. Navigating the Low-Wage Labour Market, Russell Sage Foundation and Harvard University Press.
 
51.
Newman, K. S. & Tan Chen V. (2007). The Missing Class. Portraits of the Near Poor in America. Beacon Press.
 
52.
Nowakowska, K. (2014). Pracują ale pozostają ubodzy. Kim są polscy pracujący ubodzy? Gazeta Prawna, 30.09.2014.
 
53.
Nowakowska, K. (2018). Biedni robią w biedzie. Pracownicy socjalni mają gorzej niż ich podopieczni. Gazeta Prawna, 12.10.2018.
 
54.
Pena-Casas, R. & Latta, M. (2004). Working Poor in the European Union. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities.
 
55.
Polkowska, D. (2016). Feminizacja prekariatu. Polska na tle innych krajów Europy. Annales: etyka w życiu gospodarczym, 19(2), 31–49.
 
56.
Polak, E. (2011). Problem ubóstwa a polityka kształtowania dochodów w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej — wybrane aspekty, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 18, 98–111.
 
57.
Raczkowska, M. (2015a). Nierówności dochodowe w Polsce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 41(2), 345–356.
 
58.
Raczkowska, M. (2015b). Nierówności dochodowe w Polsce w relacji miasto–wieś. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 112, 111–124.
 
59.
Rąb, K. & Rąb, Ł. (2015). Precariat and precarious work as negative factors affectinging sustainable development, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 81, 167–174.
 
60.
Riffkin, J. (2003). Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej. Wydawnictwo Dolnośląskie.
 
61.
Shipler, D. K. (2005). The Working Poor: Invisible in America. Vintage Books.
 
62.
Siergiejczuk, M. (2018). Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w latach 2008–2016. Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 
63.
Stanaszek, A. (2004). Bieda (z)pracy, czyli o biednych pracujących we współczesnym świecie. Kultura i Społeczeństwo, 2, 143–169.
 
64.
Standing, G. (2014). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Wydawnictwo PWN.
 
65.
Standing, G. (2015). Karta prekariatu. Wydawnictwo PWN.
 
66.
Stepaniuk, J. (2018). Współcześni polscy nauczyciele jako biedni pracujący, Podstawy Edukacji, 11, 117–129.
 
67.
Suchodolska, M. (2015). Pracujący biedni: harują, ale zarabiają grosze. Jest ich w Polsce coraz więcej, Gazeta Prawna, 12.09.2015.
 
68.
Szaban, J. M. (2013). Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Difin.
 
69.
Swartz, T. S., Weigert, K. M. (1996). America’s Working Poor. University of Notre Dame Press.
 
70.
Szczepański, M. S., Maciejewski, G., Gawron, G. (2006), Społeczne koszty polskiej transformacji. Wykluczenie społeczne, czyli lądowanie na marginesach? In E. Jurczyńska-McCluskey, M. S. Szczepański, Z. Zagała (ed.), Równi i równiejsi. Zwycięzcy i przegrani. Dynamika zróżnicowań społecznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. (15–26). Wydawnictwo WSZiNS Tychy i ATH Bielsko-Biała.
 
71.
Szamrej-Baran, I. (2014). Ubodzy pracujący w Polsce na tle Unii Europejskiej. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 35, 291–304. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego..
 
72.
Therborn, G. (2015). Nierówność, która zabija. Jak globalny wzrost nierówności niszczy życie milionów i jak z tym walczyć. Wydawnictwo PWN.
 
73.
Urbaniak, B (2014). Praca okresowa przejawem rosnącej niepewności na rynku pracy. In B. Urbaniak, P. Oleksiak, Praca tymczasowa. Droga do kariery, czy ślepy zaułek? (15–32). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
74.
Wójcik-Żołądek, M. (2013). Bieda pracujących. Zjawisko working poor w Polsce, Studia Biura Analiz Sejmowych, 4, 159–178.
 
75.
Zabielska J. M. (2007). Ubóstwo a procesy marginalizacji społecznej. Wydawnictwo KUL.
 
76.
Zelek, A. (2018). Kryzysy były, są i będą — o przesłankach kolejnego kryzysu gospodarczego, Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek, 2(54), 5–19.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top