PL EN
CASE REPORT
Temporary employment in regulations of the European Union. Implications for national law
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-05-28
 
 
Corresponding author
Gertruda Uścińska   

Instytut Polityki Społecznej UW, ul. Nowy Świat 67, 00–927 Warszawa; adres elektroniczny autorki: g.uscinska@uw.edu.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;26:43-58
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The text contains an analysis of the EU law on temporary employment and presentes its implications for the national legislation. It also discusses the sentence of the ECJ in Case C-38/13, in which the Court stated that the fact that Polish labour code regulations on the length of the termination of employment contracts, distinguishing between a permanent and temporary employment is incompatible with the EU law – Council Directive 99/70/ EC. The sentence may have important implications for further practice to employ staff on fixed periods.
 
REFERENCES (17)
1.
Bocianowski P. (2014), Konieczne zmiany w polskim kodeksie pracy w zakresie umów na czas określony – wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 13 czerwca 2014 r. w sprawie C-38/13, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 4.
 
2.
Florek L. (2004), Europejskie prawo pracy, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 
3.
Hajn Z. (2004), Nietypowe umowy o pracę, w: W. Sanetra (red.), Europeizacja polskiego prawa pracy, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
4.
Kodeks pracy. Komentarz (2009), L. Florek (red.), Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 
5.
Kodeks pracy. Komentarz (2012), K.W. Baran (red.), Warszawa, Lex Wolters Kluwer.
 
6.
Komisja Europejska (2006), Zielona Księga pt. Modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku (KOM(2006) 708 wersja ostateczna).
 
7.
Kotowska I.E. (red.) (2012), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza Społeczna 2011, Warszawa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, UE – Europejski Fundusz Społeczny, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 
8.
Lewandowski H. (2006), Nawiązanie i zmiana stosunku pracy, w: M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński (red.), Prawo pracy RP w obliczu przemian, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck.
 
9.
Mitrus L. (2006), Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Kraków, Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 
10.
Uścińska G., Petelczyc J., Roicka P. (2013), Aspekty prawne sytuacji osób w wieku 45+ na rynku pracy w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej, w: E. Kryńska (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a aktywność zawodowa osób starszych, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
11.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94).
 
12.
Dyrektywa Rady 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotycząca porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony (Dz. Urz. L 175 z 10.7.1999).
 
13.
Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. Urz. L 303 z 2.12.2000).
 
14.
Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (Dz. Urz. L 204 z 26.7.2006).
 
15.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wspólnych zasad wdrażania modelu „flexicurity” (2007/2209(INI)).
 
16.
Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie C-38/13 Małgorzata Nierodzik przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy.
 
17.
Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata 2012–2016 (COM(2013) 371 final).
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top