PL EN
RESEARCH PAPER
Pensions in 30 years
 
More details
Hide details
1
prof. em., UEP Poznań, Polska
 
 
Submission date: 2022-09-13
 
 
Final revision date: 2022-11-21
 
 
Acceptance date: 2022-11-22
 
 
Online publication date: 2022-12-21
 
 
Publication date: 2022-12-21
 
 
Corresponding author
Janusz J. Tomidajewicz   

prof. em., UEP Poznań, Bielska 9a, 61 435, Poznań, Polska
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2022;58(3):199-214
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The paper presents a variant calculations simulation of the shaping of pensions in Poland in the perspective of the next 30 years. The predicted amount of pensions and the range of charging GDP with pension expenditure as well as the future replacement rate . The run analyses show that, depending on the dynamics of the future economic growth, assuming that the range of charging GDP with pension expenditure would remain at least at the same level, it would be possible to systematically increase the real level of pensions at least 1.7 time, or even 2.98% times . Any potential increase of the range of charging the GDP would lead to an appropriate growth of the real value of pensions, even 3.72 times. However, the relative level of satisfaction of retirement needs, with an increase in average wages would decrease and in the 2050 it could reach even the level of 31.7%. It means that maintaining the replacement rate will require an increase in charging GDP from the current 11.2% to over 16% in 2050.
 
REFERENCES (25)
1.
Expenditure on pensions, Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/... ,.
 
2.
De Nederlandsche Bank, (2022), https://www.dnb.nl/en/current-....
 
3.
M. Góra, (2005), Obciążenie społeczeństwa wydatkami dokonywanymi za pośrednictwem „wspólnej kasy”, [Charging the society with expenses made through the "common cash register] „Polityka Społeczna”, No. 9(378), Warszawa.
 
4.
M. Góra, (2018), Thinking about pension systems for the 21st century: A few remarks based on the Polish example, mBank notebooks – CASE Nr 154/2018 https://papers.ssrn.com/sol3/p....
 
5.
Y. Guillemette & D. Turner,(2018), The Long View: Scenarios for the World Economy to 2060, OECD „Economic Policy Paper”, July 2018 No. 22, https://www.oecd-ilibrary.org/....
 
6.
R. Holzmann, R. P. Hinz and M. Dorfman, (2008) Pension Systems and Reform Conceptual Framework, June 2008 The World Bank - SP Discussion Paper , No. 0824 ,.
 
8.
M. Iwanicz-Drozdowska & E. Malinowska-Misiąg, (2014), System emerytalny w Polsce a starzenie się ludności. Status quo i wyzwania na przyszłość w: red. Janusz Ostaszewski, Ewa Kosycarz, Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 
9.
Konwencja Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, (1955), https://www.mop.pl/doc/html/ko....
 
10.
A. Kolek & O. Sobolewski, (2021), Stopa zastąpienia – czy Polska spełnia standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy?, [(Replacement rate - does Poland meet the standards of the International Labor Organization?) Instytut Emerytalny, Warszawa, luty 2021, s. 3, http://www.instytutemerytalny.....
 
11.
C. Lefebvre.(2007), Projections _a long terme des systemes de retraite: quelques experiences etrangeres. Rapport au Conseil d'orientation des retraites, 2007. https://www.cor-retraites.fr/s....
 
12.
M. Lipka, (2018), Prognoza długoterminowa dla polskiej gospodarki wg. OECD, [Long-term forecast for the Polish economy according to OECD] ,https://ceo.com.pl/prognoza-dl... ,.
 
13.
L. Oręziak, (2014),.OFE Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce, [OFE. The disaster of the privatization of pensions in Poland], Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2014.
 
14.
L. Oręziak, (2021), Prywatyzacja emerytur, [Pensions privatization], PWN, Warszawa 2021.
 
15.
Pensions at a Glance (2015),: Pensions at a Glance OECD and G20 indicators,. OECD Publishing,Washington, D.C., 2015,.https://www.oecd-ilibrary.org/....
 
16.
Prognoza ludności na lata 2014-2050, (2014), [Population forecast for 2014-2050], GUS, Warszawa 2014, https://stat.gov.pl/obszary-te....
 
17.
Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Emerytalnego do 2060 roku, (2016), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych, Warszawa, marzec 2016,.
 
18.
Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2080 roku (2019), Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych.
 
19.
 
20.
The 2018 Ageing Report ...(2018), The 2018 Ageing Report Economic & Budgetary Projections for the 28 EU Member States (2016-2070)., European Commission, „Institutional Paper” 079 | May 2018, https://economy-finance.ec.eur...,.
 
21.
The 2021 Ageing Report. Assumptions (2021), The 2021 Ageing Report Underlying Assumptions and Projection Methodologies, European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs – Institutional Paper 142 | November 2021, https://economy-finance.ec.eur....
 
22.
The 2021 Ageing Report. Projections (2021), The 2021 Ageing Report Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2019-2070), European Economy - Institutional Paper148 MAY 2021 , https://ec.europa.eu/info/publ....
 
23.
J. J.. Tomidajewicz, (2018), Reformowanie systemu emerytalnego – kilka prawd podstawowych, [Pension reform - some basic truths], „Nowy Obywatel”, nr 28(79), zima 2018,.
 
24.
J. J. Tomidajewicz, (2019), Oszustwo IKE [IKE scam], „Przegląd”, nr 22 (1012) 27.05 – 2.06 2019.
 
25.
S. E. Vollset, E. Goren et al., (2020) Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study,. Lancet 2020; 396: 1285–306 Published Online July 14, 2020 https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(20)30677-2.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top