PL EN
RESEARCH PAPER
Forms of care for children up to the age of three — solutions preferred by parents (empirical research results)
 
 
More details
Hide details
1
Pion Polityki Społecznej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Polska
 
 
Submission date: 2021-01-26
 
 
Final revision date: 2021-07-08
 
 
Acceptance date: 2021-09-07
 
 
Publication date: 2021-09-30
 
 
Corresponding author
Dorota Głogosz   

Pion Polityki Społecznej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022, Warszawa, Polska
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2021;53:96-112
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In Poland there is an ongoing social debate on preferences for various forms of care for children up to the age of three (young children) in government programs. Currently developed — thanks to implementation of the government program “Maluch” and “Maluch Plus” — a system of institutional forms of childcare is considered by conservative circles as overly favored, and the most beneficial — in their opinion — care provided by the mother at home, does not have adequate financial and image support in Polish family policy. In a quantitative representative empirical study conducted in 2017 entitled “Mother, nanny or nursery? Opinions, needs and preferences of parents concerning the various forms of toddlers care”, parents of young children, among others, defined their preferences and expectations regarding forms of care for a child up to the age of three and indicated — on the basis of their own experiences — the necessary forms of support for the care function of the family. The research results demonstrates that the most preferred option is care provided by the child’s parents, but carried out jointly, interchangeably, by both parents. However, as this solution cannot be applied in every family situation, the respondents listed alternative instruments they considered necessary to provide adequate care to children up to the age of three, which included, among the others, developing a network of public nurseries. The paper presents parents’ preferred solutions and expected forms of supporting the care function of families with young children. A clear factor determining these choices and indications is the current situation of the family, and mainly the currently used form of care.
 
REFERENCES (23)
1.
Balcerzak-Paradowska, B. (2004). Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków. Przemiany, zagrożenia, potrzeba działań. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
2.
CBOS. (2018). Kobiety i mężczyźni w domu. Komunikat z badań nr 127. Centrum Badania Opinii Społecznej.
 
3.
Charkiewicz, E. & Zachorowska-Mazurkiewicz, A. (ed.). (2019). Gender i ekonomia opieki, Fundacja Tomka Byry. Ekologia i Sztuka.
 
4.
Chieregato, E. (2020). A Work-Life Balance for All? Assessing the Inclusiveness of EU Directive 2019/1158 (December 12, 2019). International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 36(1), 59–80.
 
5.
Głogosz, D. (2008). Organizacja i funkcjonowanie pozarodzinnej opieki nad dziećmi w krajach UE — kierunki zmian. In C. Sadowska-Snarska (ed.), Kierunki zmian w systemie instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w Polsce. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.
 
6.
Głogosz, D. (2018). Mama, niania czy żłobek? Preferencje opinie i potrzeby rodziców dotyczące różnych form opieki nad małym dzieckiem. https://www.ipiss.com.pl/aktua....
 
7.
GUS (2019). Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31.12.2019). https://stat.gov.pl/obszary-te... ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-ludnosci-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-31-12-2019,6,28.html.
 
8.
Kurowska, A. (2015). Changes in early childcare services in Poland before and after the implementation of the “nurseries” act. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 30(3), 119–139.
 
9.
Kurowska, A., Pieliński, B., Szarfenberg, R. & Wójtewicz, A. (ed.). (2016). Perspektywa gender w polityce społecznej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 
10.
List otwarty w sprawie opieki nad dziećmi do lat 3. listopad 2018. https://ekai.pl/dokumenty/list....
 
11.
Lohmann, H. & Zagel, H. (2016). Family policy in comparative perspective: The concepts and measurement of familization and defamilization. Journal of European Social Policy, 26(1), 48–65. https://doi.org/10.1177/095892....
 
12.
Muczyński, M. & Żynel, M. (2007). Elastyczne przedszkole i żłobek — model placówki samorządowej dostosowanej do potrzeb rodziców. In C. Sadowska-Snarska, System instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w aspekcie godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.
 
13.
Olek, M. (2019), W drodze do lepszego modelu opieki nad małymi dziećmi. Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.
 
14.
Sadowska-Snarska, C. (2007). System instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w aspekcie godzenia życia zawodowego z rodzinnym, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.
 
15.
Schwartz, L. (2019). Feminism and the Servant Problem. Cambridge University Press.
 
16.
Sprawozdanie… (2020). Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2019 r. Druk nr 694. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.
 
17.
Suter, L. E., Smith, E., Denman, B. D. (2019). The SAGE Handbook of Comparative Studies in Education. Sage.
 
18.
Szelewa, D. (2019). Polityka opieki nad małym dzieckiem: usługi edukacyjno-opiekuńcze a instrumenty pieniężne. Fundacja im. Stefana Batorego.
 
19.
Szelewa, D. (2019a). Invention–Institutionalization–Implementation: The Origins of Childcare Policies in Poland. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, 26(1), 139–163. https://doi.org/10.1093/sp/jxy....
 
20.
Tomaszewska-Lipiec, R. (ed.). (2014). Relacje praca — życie pozazawodowe: drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 
21.
Wódz, K. & Klimczak, J. (2020). Genderowa perspektywa w polityce społecznej i w pracy socjalnej. Próba rekonstrukcji głównych założeń i ich implikacji dla praktyki. Przegląd Socjologiczny, 69(2), 9–32.
 
22.
ZUS. (2020). Informacja o świadczeniach pieniężnych z funduszu ubezpieczeń społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego, II kwartał. Okres I–VI 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 
23.
Zych, T., Dobrowolska, K., Szczypiński, O. (ed.). (2015). Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska? Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top