PL EN
Foster care in Hungary and Poland – comparative analysis
 
More details
Hide details
1
Institute of Sociology, University of Silesia in Katowice, Polska
 
2
Reformed Theolocical College of Sárospatak, Hungary
 
 
Submission date: 2022-12-13
 
 
Final revision date: 2023-05-01
 
 
Acceptance date: 2023-05-19
 
 
Online publication date: 2023-07-20
 
 
Publication date: 2023-08-02
 
 
Corresponding author
Witold Mandrysz   

Institute of Sociology, University of Silesia in Katowice, Bankowa, 44-007, Katowice, Polska
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2023;60(1):5-29
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
This article presents the development, current status and contemporary challenges of foster care in Poland and Hungary. Both countries, due to their post-socialist tradition, are characterised by the experience of the development of institutionalised foster care during the socialist era, similar consequences of the socio-political transformation of the 1990s and a converging social policy context resulting from membership of the European Union structures for nearly 20 years. The perspective adopted is in line with the concept, which has been present in EU cohesion policy for many years, of the child-friendly social services. The scope of the analysis is an analysis of existing material consisting of: the scientific literature on the subject in both countries, research reports and legal regulations on foster care. Based on these analyses, the article draws several conclusions: the development of foster care in both countries followed a similar pattern, and that changes have only occurred in recent years due to the increasing role of organisations associated with the Christian Churches in Hungary; despite the undoubted positive importance of foster, growing up in foster care also has negative consequences; these negative consequences are much greater and multidimensional in relation to institutional versus family foster care.
 
REFERENCES (49)
1.
(coroczne) Informacje Rady Ministrów o realizacji w roku (od 2012 do 2021) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. https://www.gov.pl/web/rodzina....
 
2.
Andrzejewski M, (2007) Domy na piasku, wyd.2, Media Rodzina, Poznań;.
 
3.
Andrzejewski M. (2001) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzin zastępczych. Komentarz do rozporządzenia, „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”.
 
4.
Badora S. (1998) Uczucia i profesjonalizm. O formach opieki zastępczej, Częstochowa.
 
5.
Badora S.(2002) Teoretyczne aspekty sieroctwa i jego opiekuńczej kompensacji, [w:] ,(red.) S. Badora, D. Marzec System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie, Kraków.
 
6.
Balogh, K. – Gregorits, P. – Rácz, A. (2019): A gyermekvédelmi intézményrendszer működési környezetének vizsgálata a ’gyermekvédelem, mint szolgáltatás’ értelmezési keret rendszer tükrében [Environment – centered examination of the operation Child and young protection system focusing on the value ‘child protection as a welfare service’] Esély, Issue 3. pp. 26 – 47.
 
7.
Błażejewska, K. (2014) Bariery i szanse rodzicielstwa zastępczego. Rodzina zastępcza receptą na kryzys? Pogranicze. Studia Społeczne., Tom XXIX;.
 
8.
Bradshaw J. (1994): Zrozumieć rodzinę. Rewolucyjna droga odnalezienia samego siebie, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości;.
 
9.
Council of Europe (2011) Council of Europe Recommendation on children’s rights and social services friendly to children and families;.
 
10.
Család – Gyermek és Ijfúság Közhasznú Egyesület: A nevelőszülőség társadalmi megbecsültségéről (About the prestige of family foster care). 2020. http://www.csagyi.hu/hirek/ite....
 
11.
Csurgó, Bernadett – Rácz, Andrea (2012): Fogyatékossággal élő fiatal felnőttek életútjának alakulása a gyermrekvédelem árnyékában (The life course of young adults with disabilities in the shadow of child protection) in. in. Gyermekvédelemben nevelkedettek társadalmi integrációs esélyei. Studies in Child and Youth Protection, Rubeus Association. pp. 53 – 76.
 
12.
Deinstitutionalisation and quality alternative care for children in Europe Lessons learned and the way forward Working paper (2012).
 
13.
Drozd I. (2018) Piecza zastępcza – historia i współczesność. [w] red Kordaczuk-Wąs M., Wiktorowicz-Sosnowska M. Rodzina zastępcza pomiędzy prawem, teorią i praktyką. Wydawnictwo Exante Wrocław ;.
 
14.
Gáti, Ferenc: Most a nevelőszülők…? (Foster families right now...?) Gyermek- és Ifjúságvédelem, 1991/1. sz., Bp.
 
15.
Győri Péter(2021): Így kallódunk el szépen egymás után. Állami gondozottak voltak, ma hajléktalanok. („This is how we are lost one after the other” They once were in foster care and are today homeless) Esély Vol. 32. No 1. 92 – 111.
 
16.
Herczog, Mária (2007): A gyerekek családból való kiemelésének – intézményi elhelyezésének – megelőzése, elkerülése. (The removal of children from their families – institutional prevention and avoidance of institutional placement) Budapest.
 
17.
Herczog, Mária (2020): A gyermekvédelmi rendszer abuzálja a gyermeket a döntéshozók tudtával (The child protection system abuses children, with the knowledge of decision-makers) https://24.hu/belfold/2020/11/...
 
18.
Herczog, Mária: Gyermekvédelmi kézikönyv, (Handbook for child protection) KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest 2001.
 
19.
Hungarian Statistical Office (HSO), online data sources, 2019, 2022. https://www.ksh.hu/stadat_file... (visited: 14.11.2022).
 
20.
Izdebska J.(2000) : Dziecko w rodzinie w progu XXI wieku. Niepokoje i nadzieje. Białystok, Trans Humana.
 
21.
Jamrożek M., Matyjas B. (2006). Rodzina zastępcza. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 5. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
22.
Jedynak, T. (2012) Udział kuratora sądowego w wykonywaniu orzeczeń o przymusowym odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub opiece (Art. 5986-13 k.p.c.), „Probacja” III/2012;.
 
23.
Joachimowska M. (2008) Rodzicielstwo zastępcze Idea-Problemy-Analizy-Kompetencje , Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz;.
 
24.
Kamińska U. (2010) Wychowawcza i edukacyjna rola domu dziecka w Polsce, Wydawnictwo Comandor, Warszawa;.
 
25.
Kolankiewicz M.(1998) Zagrożone dzieciństwo, Rodzinne i instytucjonalne formy opieki, Warszawa;.
 
26.
Krajewska B.(2008) Między pomocą społeczną, wsparciem a pieczą zastępczą, Gdańsk 2008.
 
27.
Lalak, D.,Pilch T., (1999) Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Wyd. Żak, Warszawa;.
 
28.
Łopatkowa M. (1992) Pedagogika serce, WSiP, Warszawa;.
 
29.
Łuczyński A. (2007) Rodziny zastępcze- ich rola i zadani w systemie opieki całkowitej, [w:] J. Kuźma (red.), Opieka i wychowanie dzieci sierocych w Polsce, Kraków.
 
30.
Mańka J., Ornacka K. (2011): Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo – wybrane aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych w Polsce w perspektywie socjologicznej, [w:] A. Żukiewicz (red.), Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń.
 
31.
Matejak J. (2008) Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w procesie przygotowania.
 
32.
Meissner-Łozińska J., (2011) Poczucie sensu i bezsensu życia wychowanków domów dziecka, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów;.
 
33.
Neményi, M and Messing V (2007): Gyermekvédelem és esélyegyenlőség. [Child protection and equal chances] Kapocs, 4(1), 2–19.
 
34.
Okoń W. (2001) Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa.
 
35.
Polish Main Statistical Office (GUS).
 
36.
Racław M. (2017) Zinstrumentalizowane rodzicielstwo. Rodziny zastępcze – między usługą a odruchem serca. Perspektywa socjologiczna, Akapit, Toruń,.
 
37.
Rácz, A. (2015). Social exclusion in Hungary from a child and young protection perspective. International Journal of Child, Youth and Family Studies, 6(3), 458-465. https://doi.org/10.18357/ijcyf...;.
 
38.
Rácz, Andrea (2016): Gyermekvédelem a változás-elmélet tükrében (Child protection in the context of the change-theory). Metszetek, Vol. 5. No. 4. 154 - 165.
 
39.
Rácz, Andrea (2016): Gyermekvédelem mint fragmentált társadalmi intézmény. (Child protection as a fragmented social institute) Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen;.
 
40.
Rácz, Andrea (2019): Gyermekvédelmi szakemberek kliensekről és szakmáról alkotott képének vizsgálata egy családból való kiemelés története mentén (Exploring child protection professionals' perceptions of clients and the profession through the story of a family removal). http://real.mtak.hu/113697/1/r....
 
41.
Rácz, Andrea(2012): A gyermekvédelemben nevelkedettek helyzete a kutatások tükrében (The situation of children in care in the light of research) in. Gyermekvédelemben nevelkedettek társadalmi integrációs esélyei. Studies in Child and Youth Protection, Rubeus Association. pp. 13 – 35.
 
42.
Resolution adopted by the General Assembly 64/142, Guidelines for the Alternative Care of Children, (2009).
 
43.
Roxana, Anghela – Maria, Herczog, and Gabriela Dimac (2013): The challenge of reforming child protection in Eastern Europe: The cases of Hungary and Romania. Psychosocial Intervention 22. pp. 239-249.
 
44.
Ruszkowska M. (2014), Rodzina zastępcza jako podmiot działań socjalnych [w:]Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną [red] M. Ruszkowska M. Winiarski, CRZL, Warszawa.
 
45.
Stelmaszuk Z.W. (1998) Szanse reintegracji rodziny w systemie opieki nad dzieckiem, [w:] Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki, (red.) M. Kolankiewicz, Warszawa.
 
46.
Tyszka Z. (2002) Rodzina we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Socjologiczna nr 31, Poznań.
 
47.
Újraosztott szerepek, kiszervezett gyerekek (nepszava.hu).
 
48.
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz.2082 z późń. zm.);.
 
49.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz.575).
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top