PL EN
CASE REPORT
Social housing policy in Europe — is it possible in the market paradigm of growth
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa
 
 
Publication date: 2020-05-25
 
 
Corresponding author
Maciej Cesarski   

Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH, ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa; adres elektroniczny autora: cesarskimaciej@interia.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2017;36:95-106
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Was the development of social housing in the postwar period of evolving market paradigm of economic growth satisfactory? The study examined the history of social housing in terms of its features, including the negligence of the housing policy in countries of Western Europe till the 70s, the apogee of the welfare state and a generally wrong direction of the policy, since the 80s subordinated to economic neoliberalism. The then housing policy was an important factor causing the violent explosion and deepening of world capitalism structural crisis since 2008. Moreover, social housing was largely reduced to residential social assistance stigmatizing the least affluent social groups, even in developed market economies with large tradition in this area, for example in France. This has been evident also in Poland after 1989, which offers additional arguments proving the decline of the market paradigm of economic growth. This makes it appropriate to reevaluate the role of social housing from the perspective how to better realize the concept of sustainable development.
 
REFERENCES (48)
1.
Andrews, D. (2010). Real house prices in OECD countries: the role of demand shocks and structural and policy factors. OECD, Economics Department, Working Paper, 831, s. 2–32.
 
2.
Andrzejewski, A. (1987). Polityka mieszkaniowa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
3.
Auty, R.M., Brown, K. (1997). An overview to approaches to sustainable development. W: R.M. Auty, K. Brown (red.), Approaches to sustainable development. London: Routledge, s. 3–20.
 
4.
Balchin, P.N., Isaac, D., Chen, J. (2000). Urban economics. A global perspectives. London: Macmillan Press, New York: Palgrave.
 
5.
Castells, M. (1982). Kwestia miejska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
6.
Cesarski M. (1993). Prywatyzacja mieszkań w Zjednoczonym Królestwie. Sprawy Mieszkaniowe, nr 1, s. 82–88.
 
7.
Cesarski, M. (2004). Mieszkania czynszowe w społeczeństwach XIX i XX w. — Polska, Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone. W: J. Osiński (red.), Europa w gospodarce, polityce i kulturze światowej. Między dziedzictwem i przyszłością. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, s. 67–82.
 
8.
Cesarski, M. (2009a). Mieszkalnictwo społeczne a kryzysy gospodarcze XX i XXI w. W: J. Osiński (red.), Wymiary kryzysu — przyczyny, przejawy, prognozy i środki zaradcze. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, s. 277–296.
 
9.
Cesarski, M. (2009b). Mieszkalnictwo społeczne w państwach i perspektywie UE. Retrospekcja i wyzwania. Problemy Rozwoju Miast, nr 1–2, s. 39–50.
 
10.
Cesarski, M. (2009c). Społeczne mieszkalnictwo w krajach Europy Zachodniej. Człowiek i Środowisko, nr 1–4, s. 67–82.
 
11.
Cesarski, M. (2010). Z problematyki mieszkaniowo-osadniczych atutów i słabości współczesnej cywilizacji zachodniej. W: J. Osiński (red.), Współczesna cywilizacja zachodu — atuty i słabości. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, s. 341–355.
 
12.
Cesarski, M. (2011a). Budżet a mieszkalnictwo i budownictwo społeczne w Polsce. Transformacja i perspektywy. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, nr 15, s. 29–51.
 
13.
Cesarski, M. (2011b). Ewolucja zachodniej społecznej polityki mieszkaniowej na przykładzie Francji. Problemy Rozwoju Miast, nr 1–2, s. 29–40.
 
14.
Cesarski, M. (2012). Od funkcjonalnego mieszkania ku zrównoważonej przestrzeni zamieszkiwania — rola infrastruktury osadniczej. Studia i Prace KES, nr 2 (10), s. 125–149.
 
15.
Cesarski, M. (2013a). Kryzys istoty kapitalizmu. Biuletyn Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, PRZYSZŁOŚĆ: Świat — Europa — Polska nr 2(28), s. 22–33.
 
16.
Cesarski, M. (2013b). Powojenna polityka mieszkaniowa w Europie Zachodniej — sektor publiczny a paradygmat wzrostu ekonomicznego. W: J. Osiński (red.), Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, s. 255–267.
 
17.
Cesarski, M. (2014). Publiczna socjalna pomoc mieszkaniowa — losy, rozwiązania i treść. Studia i Prace KES, nr 1, s. 115–134.
 
18.
Cesarski, M. (2015a). Fikcje rynku mieszkaniowego a prawo do miasta. W: J. Osiński (red.), Współczesny matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, s. 261–277.
 
19.
Cesarski, M. (2015b). Sytuacja i polityka mieszkaniowa w Polsce — miejsce sektora publicznego w latach 2002–2011. Studia i Prace KES, nr 2, s. 205–227.
 
20.
Cesarski, M. (2016a). Sprawiedliwość społeczna migracji osiedleńczych w kapitalizmie. W: J. Osiński (red.), Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, s. 121–140.
 
21.
Cesarski, M. (2016b). Sytuacja mieszkaniowa w Polsce lat 2002–2014 — światowy kryzys, niewiadome i szanse zamieszkiwania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
22.
Dieleman, F.M. (2002). Social rented housing. Valuable asset or unsustainable burden. W: M. Pacione (red.) The city. Critical in social sciences. London–New York: Routledge, s. 471–493.
 
23.
Gustin, P., Dubois, C. (2001). Information and consultation in the field of social housing in France. W: Citizens as partners: information, consultation and public participation in policy-making. Paris: OECD, s.191–205.
 
24.
Harvey, D. (2012). Bunt miast. Prawo do miast i miejska rewolucja. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
 
25.
Horkheimer, M. (1987). Społeczna funkcja filozofii. Wybór pism. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 
26.
Hollowey, J. (2007). Change the word without taking power. W: A. Szylak & O. Ressler (red.), Alternative economics. Gdańsk: Wyspa Institute of Art/Progress Fundation, s. 172–175.
 
27.
Księżopolski, M. (1999). Polityka społeczna, wybrane problemy porównań międzynarodowych. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
 
28.
Księżopolski, M. (2013). Wspólnie czy osobno. Rozważania o polityce społecznej. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 
29.
Lis, Z. (2012). Wahania cykliczne rynków mieszkaniowych. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
30.
Malpass, P. (2008). Histories of social housing: a comparative approach. W: K. Scanlon, Ch. Whitehead (red.), Social housing in Europe II. A review of policies and outcomes. London: LSE, s. 15–30.
 
31.
Meadows, D. i inni (1973). Granice wzrostu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
32.
Mesarovic, M., Pestel, E. (1978). Ludzkość w punkcie zwrotnym. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
33.
Norris, M., Domański, H. (2009). Housing conditions, states, markets and households: A Pan-European analysis. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, nr 3, (11), s. 385–407.
 
34.
Nowy ład mieszkaniowy (1992). Sprawy Mieszkaniowe, nr 4, s. 5–58.
 
35.
O’Sullivan, T., Gibb, K. (red.) (2003). Housing economics and public policy. Oxford: Blackwell.
 
36.
Owsiak, S. (2011). Wpływ kryzysu finansowego na wydatki publiczne. W: A. Alińska, B. Pietrzak (red.), Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu, s. 69–79.
 
37.
Platje, J. (2009). Czy zrównoważony rozwój gospodarczy jest warunkiem wstępnym rozwoju zrównoważonego?. W: D. Kiełczewski (red.), Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju. Białystok: Wydawnictwo WSE w Białymstoku, s. 131–143.
 
38.
Schaefer, J.P. (2003). Financing social housing in France. Housing Finance International Journal, nr 7, s. 3–8.
 
39.
Siły na zamiary. O „Założeniach polityki mieszkaniowej państwa”, z prof. Adamem Andrzejewskim rozmawia Teresa Górnicka (1993). Polityka — Mieszkania, nr 3 (23).
 
40.
Sowell, T. (2009). The housing boom and bust. New York: Published by Basics Books.
 
41.
Sturmey, S.G. (1959). Income and economic welfare. London: Longmans.
 
42.
Supińska, J. (2005). Miejsce polityki mieszkaniowej w polityce społecznej; miejsce polityki społecznej w polityce mieszkaniowej. W: L. Frąckiewicz (red.), Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej. Katowice: IPiSS — Wydawnictwo „Śląsk”, s. 9–17.
 
43.
The lessons from the property boom (2011). The Economist, March 3.
 
44.
Tinbergen, J. (red.) (1978). Nowy ład międzynarodowy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
45.
Ward, B. (1983). Dom człowieka, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 
46.
Zubrzycka-Czarnecka, A. (2009). Programy działań antykryzysowych we Francji. W: M. Księżopolski, B. Rysz-Kowalczyk, C. Żołędowski (red.), Polityka społeczna w kryzysie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, s. 223–230.
 
47.
Zubrzycka-Czarnecka, A. (2011a). Polityka mieszkaniowa we Francji na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
48.
Zubrzycka-Czarnecka, A. (2011b). Problemy mieszkaniowe we Francji w świetle raportu Fundacji Abbé Pierre’a z 2011 r. Polityka Społeczna, nr 10, s. 29–34.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top