PL EN
CASE REPORT
Renting of council flats as an instrument of housing de-marginalization in Poland
 
More details
Hide details
1
Katedra Socjologii i Filozofii Wydział Ekonomii Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
 
Publication date: 2020-05-26
 
 
Corresponding author
Andrzej Przymeński   

Uniwersytet Ekonomiczny, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań; adres internetowy autora: a.przymenski@ue.poznan.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2016;32:13-32
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of this article is the presentation of renting of council flats, as an instrument of housing de-marginalization of low and very low income households in present-day Poland. In the paper are described two forms of social renting of council flats, their standards, ways of their providing, functioning of social tenants neighbourhoods, danger of their ghettoization and ways to counteracting such a phenomenon. The most important obstacle in performance of the public task of low-income households housing de-marginalization is shortage in financial and social flats resources. Social development in Poland demands a gradual extension of a guarantee of an access to council flats for consecutive categories of low income households, especially for families with many children.
 
REFERENCES (26)
1.
Ball, J. (2012). Housing Disadvantaged People? Insiders and Outsiders in French Social Housing. London and New York: Routledge.
 
2.
Bennett, L., Smith, J.L., Wright, P.A. (red.). (2006). Where are Poor People to Live? Transforming Public Housing Communities. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe.
 
3.
Bennett, L., Smith, J.L., Wright, P.A. (2006). Introduction. W: L. Bennett, J.L. Smith, P.A. Wright (red.) Where are Poor People to Live? Transforming Public Housing Communities. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe.
 
4.
Cesarski, M. (2014). Publiczna socjalna pomoc mieszkaniowa — losy, rozwiązania i treść. Studia i Prace KES, nr 1. Warszawa: Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 115–134.
 
5.
Di Biagi, P. (2008). The Public City. Social housing and urban redevelopment in Turin. Turin — London — Venice — New York: Umberto Allemandi & C.
 
6.
European Federation of National Associations Working with the Homeless AISBL (FEANTSA). (2011). Europejska Typologia Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS. Pobrano z: http://www.feantsa.org/spip.ph... [dostęp: 04.07.2013].
 
7.
GUS (2012a). Różne oblicza polskiej biedy. Warszawa: GUS. Pobrano z: http://www.stat.gov.pl/cps/rde... [dostęp: 22.07.2013].
 
8.
GUS (2012b). Ubóstwo w Polsce w 2011 r. Warszawa: GUS. Pobrano z: http://www.stat.gov.pl/cps/rde... [dostęp: 22.07.2013].
 
9.
GUS (2012c). Gospodarka mieszkaniowa w 2011 r. Warszawa: GUS. Pobrano z: http://www.stat.gov.pl/cps/rde... [dostęp: 22.07.2013].
 
10.
GUS (2013). Mieszkania, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa: GUS.
 
11.
Korniłowicz, J. (2007). Zmiany sytuacji mieszkaniowej i warunków mieszkaniowych. W: H. Zaniewska (kier. tematu) Bieda mieszkaniowa i wykluczenie. Analiza zjawiska i polityki. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
12.
Kukuła, Z., Dudziak, B. (2013). Przejawy patologii i przestępczości wśród mieszkańców lokali socjalnych. Praca Socjalna, nr 4, s. 122–137.
 
13.
Oliwa-Ciesielska, M. (2013). W poszukiwaniu kultury ubóstwa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
14.
Przymeński, A. (2001). Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 
15.
Przymeński, A., Oliwa-Ciesielska, M. (2014). Publiczna pomoc mieszkaniowa a demarginalizacja społeczna ludności ubogiej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 
16.
Rataj, Z. (2011). Wpływ sytuacji mieszkaniowej na jakość życia w mieszkaniach socjalnych na terenie miasta Poznania, praca magisterska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu [maszynopis niepublikowany].
 
17.
Rataj, Z. (2013). Osiedle socjalne Darzybór w Poznaniu — założenia a realizacja. Praca Socjalna, nr 6, s. 81–95.
 
18.
Smith, J.L. (2006). Mixed-Income Communities: Designing Out Poverty or Pushing Out the Poor?. W: L. Bennett, J.L. Smith, P.A. Wright (red.) Where are Poor People to Live? Transforming Public Housing Communities. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe.
 
19.
Wilen, W.P., Stassel, W.L. (2006). Gautreaux and Chicago’s Public Housing Crisis: The Conflict Between Achieving Integration and Providing Decent Housing for Very Low-Income African Americans. W: L. Bennett, J.L. Smith, P.A. Wright (red.) Where are Poor People to Live? Transforming Public Housing Communities. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe.
 
20.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, Dz. U. Nr 71, poz. 734, ze zm.
 
21.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Dz. U. Nr 71, poz. 733, ze zm.
 
22.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. Nr 64, poz. 593.
 
23.
Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, Dz. U. Nr 251, poz. 184.
 
24.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych, Dz. U. Nr 120, poz. 1001.
 
25.
Uchwała nr L/670/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2009–2013. Pobrano z: http://bip.poznan.pl/bip/uchwa... [dostęp: 23.07.2013].
 
26.
Uchwała nr XLVII/728/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania. Pobrano z: http://bip.poznan.pl/bip/uchwa... [dostęp: 18.07.2013].
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top