PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Graduates of colleges on the labour market — the example of selected graduates of the University of Warmia and Mazury
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie [Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn]
 
 
Publication date: 2020-05-20
 
 
Corresponding author
Magdalena Wysocka   

Wydział Nauk Ekonomicznych UWM, ul. Michała Oczapowskiego 4, 11-041 Olsztyn; e-mail: magdalena.wysocka@uwm.edu.pl
 
 
Tomasz Wierzejski   

Wydział Nauk Ekonomicznych UWM, ul. Michała Oczapowskiego 4, 11-041 Olsztyn; e-mail: tomasz.wierzejski@uwm.edu.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2018;42:107-120
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article presents the results of the research on the professional fate of selected graduates on the labour market on an example of the Faculty of Economic Sciences of the University of Warmia and Mazury. Analyzes were conducted, among others in terms of time the graduates took a job, the compatibility of employment with the field and specialty of the study, the trade and the size of the business entity in which they found the job and the occupied position. The basis of the conclusions were literature studies and data included in the reports of central and provincial institutions. On the basis of the gathered empirical evidence, in the subjective judgment of the quality of education manifested in managing graduates on the labor market, it is possible to give a good mark in general, because 40% of graduates found a job in six months after studying, 80% of them work according to the field of study, 90% of them have a permanent contract of employment and close to every fifth graduate has a managerial position after three years working.
 
REFERENCES (25)
1.
Bożykowski, A., Dwórznik, M., Giermanowska, E., Izdebski, A., Jasiński, M., Konieczna-Sałamatin, J., Styczeń, M., Zając, T. (2014a). Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Raport końcowy. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. Pobrane z: http://pejk.uw.edu.pl/wp-conte... [dostęp: 15.08.2018].
 
2.
Bożykowski, M., Izdebski, A., Jasiński, M., Konieczna-Sałamatin, J., Styczeń, M., Zając, T. (2014b). Ścieżki edukacyjne i zawodowe absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Edukacja, nr 3(128), s. 5–21.
 
3.
Dzierżek, A. (2014). Magister bez pracy. Oto mapa bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem w UE. Pobrane z: http://forsal.pl/artykuly/8145... [dostęp: 15.08.2018].
 
4.
Eurostat. Labour Force Survey. Pobrane z: http://epp.eurostat.ec.europa.... [dostęp: 01.09.2014].
 
5.
Giermanowska, E. (2014). Kontekst badań i problemy badawcze, W: A. Bożykowski, M. Dwórznik, E. Giermanowska, A. Izdebski, M. Jasiński, J. Konieczna-Sałamatin, M. Styczeń, T. Zając, Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Raport końcowy. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. Pobrane z: http://pejk.uw.edu.pl/wp-conte... [dostęp: 15.08.2018].
 
6.
Jasiński, M., Bożykowski, M., Chłoń-Domińczak, A., Zając, T., Żółtak, M. (2017). Who gets a job after graduation? Factors affecting the early career employment chances of higher education graduates in Poland. Edukacja, nr 4(143), s. 17–30.
 
7.
Jelonek, M., Kasparek, K., Magierowski, M. (2015). Młodzi na rynku pracy — pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
8.
Kozłowska, I., Stec, A. (2017). Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Studia z perspektywy absolwenta. Rocznik 2012/2013. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Biuro ds. Kształcenia.
 
9.
MPiPS (2014). Sytuacja na rynku pracy osób młodych w 2013 roku. Pobrane z: https://www.mpips.gov.pl/downl... [dostęp: 20.05.2017].
 
10.
MRPiPS (2018). Sytuacja na rynku pracy najlepsza od początku transformacji. Pobrane z: https://www.mpips.gov.pl/aktua... [dostęp: 15.08.2018].
 
11.
PARP (2013). Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Najważniejsze wyniki III edycji badań BKL z 2012 roku. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
12.
PARP (2015). Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Najważniejsze wyniki V edycji badań BKL z 2014 roku. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
13.
Paturej, E., Poszewiecka, B., Konopka, I. (2013). Raport z badania ankietowego na temat: »Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie« przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2011/2012. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 
14.
Procedura badania ankietowego »Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie« (Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 4/2016 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2016 r.). Pobrane z: http://www.uwm.edu.pl/wmww/spe... [dos tęp: 20.05.2017].
 
15.
PWSZ (2012). Pogłębiona analiza problemu. Projekt »System monitoringu losów absolwentów«. Raport z badań. Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.
 
16.
Rękas, M. (2015). Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w latach 2008–2013. Studia Ekonomiczne. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 214, s. 103–114.
 
17.
Rocki, M. (2018). Rynkowa wycena absolwentów studiów ekonomicznych w Polsce. Ekonomista, nr 1, s. 89–102. Pobrane z: http://www.ekonomista.info.pl/... [dos tęp: 15.08.2018].
 
18.
Sedlak & Sedlak (2010). Monitorowanie losów zawodowych absolwentów szkół wyższych — rozwiązania stosowane w wybranych krajach europejskich. Kraków: Sedlak & Sedlak.
 
19.
WUP (2016). Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim w pierwszym półroczu 2016 roku. Olsztyn: Wojewódzki Urząd Pracy.
 
20.
Zając, T., Jasiński, M., Bożykowski, M. (2017). Does It Pay To Be a Stem Graduate? Evidence from the Polish Graduate Tracking System. Research & Occasional Paper Series: CSHE.13.17, s. 1–9. Berkeley: Center for Studies in Higher Education, University of California. Pobrane z: https://cshe.berkeley.edu/site... [dostęp: 15.08.2018].
 
21.
ZWWM (2007–2017). Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim. Monitoring realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za lata 2007–2017. Olsztyn: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
22.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia, Dz. U. z 2014 r. Poz. 1370.
 
23.
Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455.
 
24.
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365.
 
25.
Zarządzenie nr 4/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych. Pobrane z: http://bip.uwm.edu.pl/node/501... [dostęp: 20.05.2017].
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top