PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Social power of women — a positive energy of the region
 
More details
Hide details
1
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
 
 
Publication date: 2020-06-02
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2011;15:117-137
 
ABSTRACT
The author’s point of departure is the statement that the regional authorities of Silesian voivodeship creating the strategy of the region’s development do not notice the potential of women, inhabitants of the province. The author advances the thesis that making use of the energy of women is essential both for the economic development of the region as well as the development of democracy, is the chance for creating a qualitative change. The analysis are lead from the perspective of gender sensitive social pedagogy (inspired by feminism). Referring to the key word of the sub-discipline — “social power” the author presents patterns of women’s power in the region: leaders, organisations and associations, realising particularly the idea of gender mainstreaming.
 
REFERENCES (29)
1.
Bator, J. (1998). „Brzydkie słowo »feminizm«”. Gazeta Wyborcza, 27–28 czerwca.
 
2.
Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Przeł. S. Cieśla. Warszawa: Scholar.
 
3.
Dunin, K. (2000). Karoca z dyni. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
 
4.
Górnikowska-Zwolak, E. (2001). „Kobieta w tradycyjnej rodzinie górniczej: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Kultura i Społeczeństwo, nr 2.
 
5.
Górnikowska-Zwolak, E. (2002). „Rola społeczna kobiety w tradycji śląskiej a wymogi społeczeństwa nowoczesnego — dylemat spójnej tożsamości. W: T. Lewowicki i in. (red.), Edukacja wobec ładu globalnego. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.
 
6.
Górnikowska-Zwolak, E. (2003). „Dokąd zmierza wychowanie? Rozważania o polskim społeczeństwie, państwie i wartościach jednoczących naród”. Ruch Pedagogiczny, nr 1–2.
 
7.
Górnikowska-Zwolak, E. (2005). „Polityka równego statusu kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej a równość płci w polskim systemie edukacyjnym”. Kultura i Społeczeństwo, nr 2.
 
8.
Górnikowska-Zwolak, E. (2006). Myśl feministyczna jako nurt rozważań w pedagogice społecznej. Mysłowice: Wydawnictwo GWSP im. kard. A. Hlonda.
 
9.
Górnikowska-Zwolak, E. (2007). „Portret Ślązaczki w czasach przemian”. Śląsk. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny, nr 3.
 
10.
Górnikowska-Zwolak, E. (2007a). „Kobiety w rodzinach śląskich — strażniczki tradycji czy promotorki zmian obyczajowych?” W: K. Zatoń, T. Koszczyc, M. Sołtysik (red.), Edukacja jutra. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo AWF.
 
11.
Górnikowska-Zwolak, E. (przy współpracy A. Tobor) [2000]. Szkic do portretu Ślązaczki. Refleksja feministyczna. Katowice: Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2000 (wydanie drugie poprawione i uzupełnione ukazało się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004).
 
12.
Graff, A. (2004). „Feminizm na rozstajach: między polityką, kulturą a nauką”. W: I. Krzemiński red.), Socjologia a przemiany współczesnego świata. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 
13.
Humm, M. (1993). Słownik teorii feminizmu. Przeł. B. Umińska, J. Mikos. Warszawa: Wydawnictwo Semper.
 
14.
Kamiński, A. (1961). „Wstęp”. W: H. Radlińska (red.), Pedagogika społeczna. WrocławWarszawa-Kraków: Ossolineum.
 
15.
Masini, E. (2008). “Women’s Contribution to the Future of Democracy”. W: M. Manermaa, J. Dator, P. Tiihonen (red.), Democracy and Futures. Committee for the Future, Parliament of Finland.
 
16.
Olubiński (1999). „Siły społeczne — szanse i mity”. W: A. Przecławska, W. Theiss (red.), Pedagogika społeczna. Pytania o XXI wiek. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie.
 
17.
Olubiński, A. (2004). „Siły społeczne jako kluczowa kategoria pedagogiki społecznej”. W: St. Kawula (red.), Pedagogika społeczna. Dokonania–aktualność–perspektywy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
18.
Pacholski, M., A. Słaboń (1997). Słownik pojęć socjologicznych. Kraków: Wydawnictwo AE.
 
19.
Przecławska, A., W. Theiss (1996). „Pedagogika społeczna: nowe zadania i szanse”. W: A. Przecławska (red.), Pedagogika społeczna. Kręgi poszukiwań. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.
 
20.
Publicystyczny komentarz socjologów. Analizy. Polemiki. Wywiady. Wybór tekstów z lat 1957–2006. (2008). Red. H. Domański, A. Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 
21.
Radlińska, H. (1935). Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Szkice z pedagogiki społecznej. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 
22.
Radziewicz-Winnicki (1999). „Aktywizacja lokalnych społeczności. Strategie działania kreatora”. W: tenże, Modernizacja niedostrzeganych obszarów rodzimej edukacji. Kraków: Impuls.
 
23.
Słownik socjologii i nauk społecznych. (2008). Red. G. Marshall, red. pol. M. Tabin. Warszawa: WN PWN.
 
24.
Smolińska-Theiss, B. (1996). „Demokracja a pedagogika społeczna — z zapisu dyskusji”. W: A. Przecławska (red.), Pedagogika społeczna. Kręgi poszukiwań. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.
 
25.
Szmagalski, J. (1996). „Stowarzyszenie jako kategoria poznawcza i metoda pedagogiki społecznej”. W: A. Przecławska (red.), Pedagogika społeczna. Kręgi poszukiwań. Warszawa: Wydawnictwo Żak.
 
26.
Szmagalski, J. (1996a). Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna. Przykład amerykański. Warszawa: Wydawnictwo Żak.
 
27.
Theiss, W. (2008). „Edukacja środowiskowa i rozwój społeczny (Tezy)”. W: J. Modrzewski, M.J. Śmiałek, K. Wojnarowski (red.), Relacje podmiotów (w) lokalnej przestrzeni edukacyjnej (Inspiracje…). Kalisz–Poznań: Wydawnictwo UAM–Wydział Pedagogiczno-Artystyczny.
 
28.
Tkacz-Janik, M. My som stond, a baby skond? Czyli po co nam na Śląsku i w Polsce regionalne (lokalne) Pełnomocniczki/Pełnomocnicy ds. równego statusu kobiet i mężczyzn, maszynopis.
 
29.
Znaniecki, F. (1990). Współczesne narody. Przeł. Z. Dulczewski. Wstęp. J. Szacki. Warszawa: PWN.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top