PL EN
FORUM
The manifestation of dysfunctions in social assistance in Poland and the chance for its improvement
 
More details
Hide details
1
Zakład Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej, Instytut Socjologii UAM
 
 
Publication date: 2020-06-03
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2010;13-14:129-142
 
 
REFERENCES (48)
1.
Andrzejewski, M. (2001). „Kontakty dziecka z rodziny zastępczej z rodzicami”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 3.
 
2.
Andrzejewski, M. (2002). „Prawna regulacja opieki nad rodziną i dzieckiem. Uwagi na temat aktualnych kwestii spornych”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 8.
 
3.
Andrzejewski, M. (2005). „O (niewielkiej) użyteczności prawa dla ochrony uczuć”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 1.
 
4.
Arczewska, M. (2005). „Od instytucji do rodziny”. W: M. Racław-Markowska (red.), Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym. Debata o nowym systemie. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
5.
Dębski, M., Stachura, K. (red.) (2008). Oblicza bezdomności. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 
6.
Dudek, A., Zięba, L. (2007). „Praca socjalna jako usługa świadczona przez Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców Chrzanowa”. W: K. Piątek, A. Karwacki, Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej. Toruń: Wydawnictwo Akapit.
 
7.
Dziędziura, A. (2004). „Problemy spokrewnionych rodzin zastępczych”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 2.
 
8.
Gawron, G., Pactwa, B. (2008). Czynniki integracji i reintegracji zawodowej kobiet na regionalnym rynku pracy. Tychy: Śląskie Wydawnictwo Naukowe.
 
9.
Kawczyńska-Butrym, Z. (red.) (2001). Mieszkańcy osiedli byłych pegeerów o swojej sytuacji życiowej. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 
10.
Kaszyński, H., Banach, G. (2006). „Rozwój aktywnych form pomocy środowiskowej dla osób chorujących psychicznie”. W: J. Krzyszkowski. K. Piątek (red.), Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych w teorii i praktyce. Z doświadczeń krajowych i europejskich. Częstochowa: Wydawca OKSPiS – Centrum AV.
 
11.
Kolankiewicz, M. (2005a). „Szanse i zagrożenia instytucjonalnej opieki nad dziećmi”.
 
12.
W. M. Racław-Markowska (red.), Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym. Debata o nowym systemie. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
13.
Kolankiewicz, M. (2005b). „Małe dzieci w zmieniającym się systemie opieki”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 2.
 
14.
Kolankiewicz, M. (2005c). „Szanse i zagrożenia instytucjonalnej opieki nad dziećmi”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 5.
 
15.
Kotlarska-Michalska, A. (red.) (2002). Obszary pomocy socjalnej w teorii i praktyce. Poznań: Wydawnictwo ARP Promocja 21.
 
16.
Kotlarska-Michalska, A. (2005). „Role pracowników socjalnych w nowych rolach”. W: Efektywność, skuteczność i jakość działań w pomocy społecznej, Materiały z XIV Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej. Poznań: MOPR.
 
17.
Kotlarska-Michalska, A. (2007). „Badania nad pracą socjalną i dla pracy socjalnej – przegląd stanu z lat 1998–2005”. W: E. Marynowicz-Hetka, M. Granosik, D. Wolska-Prylińska (red.), Badania w pracy socjalnej/społecznej – przegląd dokonań i perspektywy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
18.
Kotlarska-Michalska, A. (2009). „O potrzebie poszerzenia ról pracownika socjalnego”. W:.
 
19.
A. Żukiewicz (red.), Ciągłość i zmiana w pomocy społecznej i pracy socjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 
20.
Kotlarska-Michalska, A. (2010a). Indeks dobrych praktyk w zakresie proponowanych standardów usług i towarzyszących im rozwiązań organizacyjnych adresowanych do beneficjentów z grup docelowych. Ekspertyza dla Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych. Poznań.
 
21.
Kotlarska-Michalska A., (2010b). „Refleksje na temat modelu kształcenia pracowników socjalnych w Polsce”. W: K. Wódz, K. Faliszek (red.), Przeobrażenia w pomocy społecznej a edukacja i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych w Polsce i Republice Słowackiej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
22.
Kotlarska-Michalska A., (2010c). „Przestrzeń wymiany doświadczeń między teoretykami a praktykami pracy socjalnej. Możliwości i bariery”. W: A. Kanios, M. Czechowska-Bieluga (red.), Praca socjalna. Kształcenie – działanie – konteksty. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 
23.
Kromolicka, B. (2002). Społeczno-zawodowa rola pracownika socjalnego. Studium z pedagogiki społecznej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
24.
Krzyszkowski, J. (2005). Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
25.
Krzyszkowski, J., Marks, M. (2006). „Niezaspokojone potrzeby opiekuńcze i niewykorzystane zasoby pracy mieszkańców wsi. Badania w województwie łódzkim”. W: J. Krzyszkowski, K. Piątek (red.), Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych w teorii i praktyce. Z doświadczeń krajowych i europejskich. Częstochowa: Wydawca OKSPiS-Centrum AV.
 
26.
Kukuła, Z. (2008). „Prawnokarny aspekt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”. Praca Socjalna, nr 2.
 
27.
Kwak, A. (2006). „Kreatorzy procesu usamodzielnienia”. W: A. Kwak (red.), Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
28.
Michalska, E. (2005). „Instytucja pomocy społecznej w opinii studentów odbywających praktyki zawodowe”. W: Efektywność, skuteczność i jakość działań w pomocy społecznej. Poznań: MOPR.
 
29.
Mikulski, J. (2002), „Praca socjalna wobec osób niepełnosprawnych”. W: K. Frysztacki,.
 
30.
K. Piątek (red.), Wielowymiarowość pracy socjalnej. Toruń: Wydawnictwo Akapit.
 
31.
Oliwa-Ciesielska, M. (2002). „Kumulowanie problemów marginalizacji w obszarze bezdomności a działania pomocowe. Bezdomność jako obszar pracy socjalnej”. W: A. Kotlarska-Michalska (red.), Obszary pomocy społecznej w teorii i praktyce. Poznań.
 
32.
Petelewicz, M., (2008). „Przeciwdziałanie dziedziczeniu nierówności społecznych w opiniach twórców i realizatorów polityki lokalnej”. Polityka Społeczna, numer specjalny „Dziedziczenie nierówności społecznych”.
 
33.
Poławski, P. (2004). „Lokalna administracja i społeczeństwo obywatelskie”. W: K. Frieske (red.), Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej. Warszawa: Wydawnictwo IPiSS.
 
34.
Racław-Markowska, M., Środoń, M., Rymsza, M. (2001). „Portrety samotnego macierzyństwa”. W: M. Rymsza (red.), Samotne macierzyństwo i polityka społeczna. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
35.
Racław-Markowska, M. (2005). Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym. Debata o nowym systemie. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
36.
Racław-Markowska, M., Rymsza, M. (2005). „Zreformowany system pomocy dziecku i rodzinie w Polsce”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 8.
 
37.
Rymsza, M. (2006). „Opieka zastępcza nad dzieckiem a Praca socjalna, czyli o niedostatkach zreformowanego systemu pomocy społecznej w Polsce”. W: A. Kwak (red.), Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
38.
Trawkowska, D. (2006). Portret współczesnego pracownika socjalnego. Studium socjologiczne. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 
39.
Trawkowska, D. (2009a). „Praca socjalna w lokalnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych – refleksje z obserwowania praktyki”. W: M. Grewiński, A. Karwacki (red.), Strategie w polityce społecznej. Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 
40.
Trawkowska, D. (2009b). „Działania pozorne w pomocy społecznej – przypadek (i przypadłość) pracy socjalnej”. Praca Socjalna, nr 1.
 
41.
Urbaniak-Zając, D. (2001). „O niektórych aspektach profesjonalizacji pracy socjalnej w Polsce i Niemczech. Społeczne nastawienie działań oraz wiedza jako przesłanka racjonalizacji praktyki zawodowej”. W: E. Marynowicz-Hetka, A. Wagner, J. Piekarski (red.), Profesje społeczne w Europie. Z problemów kształcenia i działania. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 
42.
Warowicki, M., Woźniak, Z. (red.) (2001). Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej. Od komunikacji do współpracy. Warszawa: Wydawnictwo MUNICIPIUM.
 
43.
Warzywoda-Kruszyńska, W., Rokicka, E. (2008). „Projekt PROFIT: główne założenia i metodologia badania”. Polityka Społeczna, numer specjalny „Dziedziczenie nierówności społecznych”.
 
44.
Winnicka, E. (2008). „Nieratowalni”. Polityka, 6 września.
 
45.
Wszołek, J. (2004). „Wspierać czy zastępować rodzinę”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 4.
 
46.
Woźniak, Z. (2005). „Jakość w pomocy społecznej – możliwości i ograniczenia pomiaru”. W: Efektywność, skuteczność i jakość działań w pomocy społecznej. Poznań: MOPR.
 
47.
Wyrwicka, K. (2008). „Przemoc w rodzinie – próba podsumowania”. Praca Socjalna, nr 2.
 
48.
Zagrobelny, J. (2008). Pomoc socjalna rodzinom niepełnym w mieście Legnicy w latach 1999–2005, niepublikowana praca doktorska. Wrocław.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top