PL EN
CASE REPORT
Policy of activation in the practice of Job Centre’s assistance field operation. (Auto)ethnographic critical case study
 
More details
Hide details
1
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 
 
Publication date: 2020-05-22
 
 
Corresponding author
Michał Mielczarek   

Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Wagonowa 9, 53-609 Wrocław; adres elektroniczny autora: michal.mielczarek@dsw.edu.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2017;37:139-155
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article is to present the research project and its main results. The subject of interest is an in-depth and critical qualitative analysis of the practical operation of Job Centre’s activation assistance field, which is one of the key areas (fields) for implementation of the so-called active social policy (ASP), which can be also named as policy of activation. The article presents a critical standpoint towards this policy. The theoretical framework of the analysis is the theory of field by Pierre Bourdieu, the purpose of research is to reveal the practical logics of assistance actions, carried out under the banner of massive work activation. It comes to the conclusion that these practices are primarily driven by increasing tensions between the world of capital and the world of labour. The author presents these connections and relationships — reveals hidden structures generating current activating assistance practice and defining the logics of its functioning. The article also briefly presents the research methodology. Presented research analysis results were carried out as a consequence of application of methods: (auto)ethnography, discourse analysis and interview.
 
REFERENCES (36)
1.
Bauman, Z. (2000). Globalizacja. Warszawa: PIW.
 
2.
Bauman, Z. (2006). Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
3.
Bielecka-Prus, J. (2014). Po co nam autoetnografia? Krytyczna analiza autoetnografii jako metody badawczej. Przegląd Socjologii Jakościowej, tom X, nr 3, s. 76–95.
 
4.
Borowska-Beszta, B. (2009). W tym cieniu jest tyle słońca. Autoetnografia. Pedagogika Kultury, tom 5, s. 81–96.
 
5.
Bourdieu, P., Wacquant, L. (2001). Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
6.
Bourdieu, P. (2008). Zmysł praktyczny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
7.
Bourdieu, P. (2009). Rozum praktyczny. O teorii działania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
8.
Chomsky, N. (2000). Zysk ponad ludzi. Neoliberalizm a ład globalny. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 
9.
Declerck, P. (2004). Rozbitkowie. Rzecz o paryskich kloszardach. Warszawa: Muza.
 
10.
Denzin, N., Lincoln, Y. (2009). Metody badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
11.
Ellis, C., Adams, T.E., Bochner, A.P. (2011). Autoethnography: An Overview. Forum: Qualitative Social Research, Volume 12, No. 1, Art. 10. Pobrano z: http://www.qualitative-researc... [dostęp: 30.05.2017].
 
12.
Giddens, A. (2006). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
Kacperczyk, A. (2012). Badacz i jego ciało w procesie zbierania i analizowania danych — na przykładzie badań nad społecznym światem wspinaczki. Przegląd Socjologii Jakościowej, tom VIII, nr 2, s. 32–63.
 
14.
Kafar, M. (2014). Wokół humanizacji nauki — znaki, tropy, konteksty, Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom X, nr 3.
 
15.
Karwacki, A. (2010). Papierowe Skrzydła. Rzecz o spójnej polityce aktywizacji, Toruń: Wyd. UMK.
 
16.
Kaźmierczak, T., Rymsza, M. (red.) (2003). W stronę aktywnej polityki społecznej, Warszawa: ISP.
 
17.
Martin, J. Levi (2010). Co to jest teoria pola? W: A. Manterys, J. Mucha (red.), Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Wybór tekstów, Kraków: NOMOS.
 
18.
Meighan, R. (1993). Socjologia edukacji. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
19.
Mielczarek, M. (2012). Aktywna polityka społeczna (APS) — ideologia społecznej aktywności czy bierności?. W: P. Rudnicki, M. Starnawski, M. Nowak-Dziemianowicz (red.), Władza, sens, działanie. Studia wokół związków ideologii i edukacji. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa.
 
20.
O’Byrne, P. (2007). The Advantages and Disadvantages of Mixing Methods: An Analysis of Combining Traditional and Autoethnographic Approaches. Qualitative Health Research, Volume 17, Number 10, s. 1381–1391.
 
21.
Offe, C. (1996). Modernity and the State: East, West, Cambridge.
 
22.
Rossa, J. (2006). Filozofia odpowiedzialności ubogich czy uboga filozofia odpowiedzialności. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, nr 9, s. 69–80.
 
23.
Rifkin, J. (2001). Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 
24.
Rymsza, M. (2013). Aktywizacja w polityce społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 
25.
Smoczyński, W. (2011). Prekariusze wszystkich krajów. Polityka, nr 37, s. 20–24.
 
26.
Standing, G. (2014). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
27.
Standing, G. (2015). Najwyższy czas — prawo do podstawowego bezpieczeństwa dochodu. Praktyka Teoretyczna. Pobrano z: http://www.praktykateoretyczna... [dostęp: 30.05.2017].
 
28.
Szarfenberg, R. (2008). Rodzaje i formy aktywnej polityki społecznej. W: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
29.
Szarfenberg, R. (2012). Dochód obywatelski to nie utopia, rozmowa Jakuba Majmurka. Krytyka Polityczna. Pobrano z: http://krytykapolityczna.pl/go... [dostęp: 12.06.2017].
 
30.
Szarfenberg, R. (2014). Rosnąca rola warunkowości pomocy społecznej a dochód powszechny. Praktyka Teoretyczna, nr 2(12). Pobrano z: http://www.praktykateoretyczna... [dostęp: 30.05.2017].
 
31.
Szkudlarek, T. (2005). „Koniec pracy” czy koniec zatrudnienia? Edukacja wobec presji światowego rynku. W: A. Kargulowa, S. Kwiatkowski, T. Szkudlarek (red.), Rynek pracy i kultura neoliberalna a edukacja. Kraków: Impuls.
 
32.
Sztandar-Sztanderska, K. (2016). Obywatel spotyka państwo. O urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
33.
Wallerstein, I. (2007). Analiza systemów-światów. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.
 
34.
Wall, S. (2008). Easier Said than Done: Writing an Autoethnography. International Journal of Qualitative Methods, 7(1), s. 38–53.
 
35.
Wódz, K., Faliszek, K. (2009). Aktywizacja — integracja — spójność społeczna. Toruń: Akapit.
 
36.
Zakrzewska-Manterys , E. (1995). Down i zespół wątpliwości. Studium z socjologii cierpienia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top