PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Ukrainian graduates ofPolish universities. Unwersity-to-work transition in the context ofself-employment
 
More details
Hide details
1
Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk
 
2
Szkoła Nauk Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk
 
 
Publication date: 2020-05-20
 
 
Corresponding author
Katarzyna Andrejuk   

Instytut Filozofii i Socjologii PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, adres elektroniczny autorki: kandrejuk@ifispan.waw.pl
 
 
Andriy Korniychuk   

Instytut Filozofii i Socjologii PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa; adres elektroniczny autora: andriy.korniychuk@yahoo.com
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2018;40:121-140
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Celem artykułu jest opisanie wzorów i mechanizmów rozpoczynania aktywności na polskim rynku pracy przez specyficzną grupę imigrantów ukraińskich — absolwentów polskich uczelni zakładających własne firmy. Ukraińcy stanowią najliczniejszą grupę studentów cudzoziemskich w Polsce, przy czym migranci polskiego pochodzenia to malejący odsetek wśród ogółu studentów ukraińskich. Może to wskazywać, że w przypadku Ukraińców migracje edukacyjne do RP ulegają profesjonalizacji, odrywają się od kontekstu etnicznego. Analiza opiera się na danych z badania jakościowego (wywiady pogłębione). W przypadku studentów z Ukrainy, którzy coraz częściej podejmują naukę w Polsce, zbiegają się problemy związane ze statusem studenta (niedostępność prac wymagających posiadania wysokich kwalifikacji, brak szans na awans, ograniczone możliwości podejmowania pracy w pełnym wymiarze czasu) i statusem cudzoziemca (praktyki dyskryminacyjne, niewystarczająca znajomość języka, ograniczone usieciowienie w społeczeństwie przyjmującym). Prace studenckie mają często na celu przezwyciężenie takich trudności adaptacyjnych i stanowią szansę na pogłębienie procesu integracji społecznej, kulturowej i ekonomicznej. Najczęstszą strategią studentów jest łączenie pracy oraz studiów, jednak czasem można też zaobserwować „przeskok” na rynek pracy po ukończeniu edukacji wyższej.
 
REFERENCES (35)
1.
Andrejuk, K. (2017). Przedsiębiorcy ukraińscy w Polsce. Struktura i sprawstwo w procesie osiedlenia. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 
2.
Andrejuk, K. (2016), Co skłania imigrantów do zakładania własnych firm? Analiza procesu samozatrudniania i rozwijania przedsiębiorstw etnicznych na przykładzie społeczności Ukraińców w Polsce, Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, nr 3(161), s. 223-253.
 
3.
Beck, U., Beck-Gernsheim, E. (red.). (2001). Individualization. London: Sagę Publications.
 
4.
Benz, M.R., Yovanoff, P., Doren, B. (1997). School-to-Work Components That Predict Postschool Success for Students with and without Disabilities, Exceptional Children, vol. 63, iss. 2, s. 151-165.
 
5.
Długosz, P. (2015)., Zjawisko edukacji transgranicznej na przykładzie ukraińskich studentów na Podkarpaciu. Pobrane z: Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego, https://repozytorium.ur.edu.pl... [dostęp: 18.03.2018].
 
6.
Domański, H., Federowicz, M., Pokropek, A., Przybysz, D., Sitek, M., Smulczyk, M., Żółtak, T. (2012). From School to Work: Individual and Institutional Determinants of Educational and Occupational Career Trajectories of Young Poles. ASK. Research & Methods, vol. 21, (1), s. 123-141.
 
7.
Dutz, M., Kauffmann, C., Najarian, S., Sanfey, P., Yemtsov, R. (2001). Labour market States, mobility and entrepreneurship in transition economies. EBRD Working Paper no. 65.
 
8.
Gaskell, J. (1992). Gender Mattersfrom School to Work. Toronto: OISE Press.
 
9.
Gierko, V. (2015). „Ukrainizacja” polskich uczelni na tle umiędzynarodowienia kształcenia na poziomie wyższym w Polsce.Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, vol. 40, nr 2, s. 103-119.
 
10.
Górny, A. (2017). Ali circular but different: Variation in patterns of Ukrainę-to-Poland migration. Population, Space and Place, vol. 23, iss. 8. DOI: 10.1002/psp.2074.
 
11.
Górny, A., Kindler, M. (2016). The Temporary Naturę of Ukrainian Migration: Definitions, Determinants and Conseąuences. W: O. Fedyuk, M. Kindler (red.), Ukrainian Migration to the European Union: Lessonsfrom Migration Studies. (91-112). IMISCOE Research Series. Springer.
 
12.
Grabowska, I. (2016). The Transition from Education to Employment Abroad: The Experiences of Young People from Poland. Europe-Asia Studies, vol. 68, iss. 8.
 
13.
Kiersztyn, A. (2011). Racjonalne inwestycje czy złudne nadzieje: nadwyżka wykształcenia na polskim rynku pracy. Polityka Społeczna, nr 1, s. 7-14.
 
14.
Kindler, M. (2011). A Risky Business? Ukrainian Migrant Women in Warsaw’s Domestic Work Sector. IMISCOE Dissertations. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 
15.
Komiychuk, A. (2015). Pozytywne i negatywne doświadczenia wybranych krajów w zakresie przyciągania i integracji migrantów o określonych kwalifikacjach. W: P. Kaźmierkiewicz, A. Piłat, J. Segeś Frelak (red.), Przyciąganie do Polski wykwalifikowanych imigrantów. Diagnoza potrzeb w tym zakresie i rekomendacje dla polityki migracyjnej. (104—147). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
16.
Kunasz, M. (2014). Skłonność do samozatrudnienia i determinanty wyboru docelowej formy aktywności zawodowej w świetle wyników badań studentów. Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 2 (68), s. 116-131.
 
17.
Kwiek, M. (2015). Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
18.
Kyvliuk, O., Svyrydenko, D. (2017). Academic Mobility as “Brain Drain” Phenomenon of Modem Higher Education. Studia Warmińskie, nr 54, s. 361-371.
 
19.
Lis, M. (2018). Polska chce studentów z zagranicy. Wyda miliony złotych na promocję. Pobrane z: https://www.money.pl/gospodark... [dostęp: 16.03.2018].
 
20.
Nielsen, H.S., Rosholm, M., Smith, N., Husted, L. (2003). The school-to-work transition of 2nd generation immigrants in Denmark. Journal ofPopulation Economics, November, vol. 16, iss. 4, s. 755-786.
 
21.
Okólski, M. (2001). Incomplete Migration: a New Form of Mobility in Central and Eastern Europę. The Case of Polish and Ukrainian Migrants. W: C. Wallace, D. Stola (red.), Pattems ofMigration in Central Europę. (105-128). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 
22.
Petyuh, V., Shchetinina, L., Shkoda, T. (2017). Development trends, asymmetries and impact factors of youth employment in Ukrainę. Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje, nr 36 (1), s. 27-42.
 
23.
Pirog, D. (2013). Wybrane determinanty tranzycji absolwentów studiów wyższych na rynek pracy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 160, s. 131-138.
 
24.
Rębisz, S., Grygiel, P. (2017). Fears and Difficulties Experienced by Ukrainian Nationals During Their Period of Study in Poland. European Education, s. 1-17. DOI: 10.1080/10564934.2017.1364134.
 
25.
Sarnowska, J. (2016). Double Transition: University-to-Work Abroad and Adulthood. Rocznik Lubuski, t. 42, cz. 2a, s. 215-228.
 
26.
Stankiewicz, Ł. (2014). Spór o edukację wyższąw perspektywie teorii dóbr pozycjonalnych. Teraźniejszość — Człowiek — Edukacja, nr 66 (2), s. 109-130.
 
27.
Stadnyi, Y., Slobodian, O. (2016). YKpaincbKi cmydenmu 3a KopdonoM: cKóibicu ma noMy (Ukraińscy studenci za granicą: ile i dlaczego?). Pobrane z: https://cedos.org.ua/uk/osvita... [dostęp: 18.03.2018].
 
28.
Stadnyi, Y. (2017). YKpaincbKi cmydenmu 3a KopdonoM: tfiaKmu i cmepeomunu (Ukraińscy studenci za granicą: fakty i stereotypy). Pobrane z: https://cedos.org.ua/uk/osvita... [dostęp: 18.03.2018].
 
29.
Teichler, U., Friedhelm, M. (1994). Transition to work: the experiences of former ERASMUS students. London-Bristol: Jessica Kingsley Publishers.
 
30.
Trzciński, R. (2015). Zagraniczni studenci — czy potencjalni uczestnicy polskiego rynku pracy? W: J. Konieczna-Sałamatin (red.), Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynkupracy. Raportz badań 2014-2015. (175-209). Warszawa: Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz — Fundacja „Nasz Wybór”.
 
31.
Vakhitova, G., Coupe, T. (2013). TheRelations between Education andMigration in Ukrainę. Budapest: International Labour Organization.
 
32.
Wieczorkowska, G., Król, G., Wierzbiński, J. (2015). Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość edukacji akademickiej. W: A.Z. Nowak (red)., Gospodarka na rozdrożu —XXI wiek. Księga jubileuszowa z okazji osiemdziesiątych urodzin profesora Kazimierza Rycia. (165-186). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 
33.
Zheriobkina, T., Kudelia, M., Samokhin, I., Stadnyi, Y. (2016). CoąiajibHo-eKOHaMinHuu nopmpem cmydeumie: pe3yjibmamu onumyeauun {Społeczno-gospodarczy obraz studentów: wyniki badania). Pobrane z: https://cedos.org.ua/uk/osvita... [dostęp: 18.03.2018].
 
34.
GUS — Główny Urząd Statystyczny: http://stat.gov.pl/.
 
35.
CEDOS — wcześniej Centrum Badań nad Społeczeństwem: https://cedos.org.ua/. Dane wykorzystane w artykule można pobrać z: http://cedos.org.ua/data/CEDOS... oraz https://docs.google.eom/spread....
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top