PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Selected determinants o f the local associations’ health promotion activity
 
More details
Hide details
1
Instytut Kardiologii, Warszawa
 
 
Publication date: 2020-06-05
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2004;7:131-147
 
 
REFERENCES (23)
1.
Dialog obywatelski w procesie integracji europejskiej (2000) pod red. A. Mazur-Barańskiej, Warszawa: Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych.
 
2.
Fincham S. (1992). Community health promotion programs. „Social Science and Medicine”, t. 35, nr 3, s. 239-249.
 
3.
Gillies P. (1998). Effectiveness o f alliances and partnerships fo r health promotion. „Health Promotion International”, t. 13, nr 2, s. 99-120.
 
4.
Gliński P. (2000). O pewnych aspektach obywatelskości. Aktywność społeczna a integracja wspólnot obywatelskich. W: H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard (red.), Jak żyją Polacy. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 
5.
Global civil society: dimensions on the non-profit sector (1999), Baltimore, MD: John Hopkins Center for Civil Society Studies.
 
6.
Health Promotion Glossary (1998). Geneva: World Health Organization.
 
7.
Leś E. (1993). Sektor non-profit, w: M. Księżopolski, J. Supińska (red.), Zagrożenia i szanse polityki społecznej w Polsce w okresie transformacji, Warszawa: Fundacja im. Friedricha Eberta, s. 78-89.
 
8.
Lomas J. (1998). Social capital and health: implications fo r public health and epidemiology. „Social Science & Medicine”, t. 42, nr 9, s. 1181-1188.
 
9.
O ’Neill M., V. Lemieux, G. Groleau, J.-P. Fortin, P.A. Lamarche (1997). Coalition theory as a framework fo r understanding and implementing intersectoral health-related interventions. „Health Promotion International”, t. 12, nr 1, s. 79-85.
 
10.
Ottawa Charter fo r Health Promotion (1986). Geneva: WHO.
 
11.
Rissel Ch. (1994). Empowerment: the holy grail o f health promotion? „Health Promotion International”, t. 9, nr 1, s. 39-47.
 
12.
Rodriguez-Garcia R., Macinko J.A. (1994). The role o f NGOs in community health and development, „Promotion & Education”, nr 1, s. 5-10.
 
13.
Roncarati D.D., R.C. Lefebvre, R.A. Carleton (1989). Voluntary involvement in community health promotion: the Pawtucked Heart Health Program. „Health Promotion”, t. 4, nr 1, s. 11-18.
 
14.
Salvage J. (1993). Nursing in action. Strenghtening nursing and midwifery to support health fo r all. WHO Regional Publications, European Series No 48.
 
15.
Siciński A. (1995). Społeczeństwo obywatelskie a polskie transformacje ustrojowe, w: Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego, Lublin: UMCS.
 
16.
Skrzypczak B. (2001). Społeczności lokalne - zmierzch czy renesans?, „Roczniak”, nr 6, s. 8-26.
 
17.
Słońska Z. (1994). Promocja zdrowia - zarys problematyki. „Promocja Zdrowia. Nauki.
 
18.
Społeczne i Medycyna”, nr 1-2, s. 37-52.
 
19.
Słońska Z. (1997). Promocja zdrowia a rozwój społeczny. „Człowiek i Przyroda”, nr 7, s. 37-45.
 
20.
Słońska Z. (1999). Rola promocji zdrowia w rozwoju edukacji zdrowotnej. „Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna”, nr 17, s. 7-21.
 
21.
Słońska Z. (2002). Kształtowanie zdrowia w społeczności lokalnej. W: Z. Słońska, B. Woynarowska (red.), Programy dla zdrowia w społeczności lokalnej. Warszawa: Instytut Kardiologii, s. 15-45.
 
22.
Słońska Z., M. Misiuna (1994). Promocja zdrowia. Słownik podstawowych terminów, Warszawa: Agencja Promo-Lider.
 
23.
Sztabiński F. (1997). Ankieta pocztowa i wywiad kwestionariuszowy, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top