PL EN
CASE REPORT
De-institutionalisation of children’s residential care inmates — main problems, proposed solutions
 
More details
Hide details
1
Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytut Socjologii Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Corresponding author
Agnieszka Golczyńska-Grondas   

Instytut Socjologii UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź; adres internetowy autorki: agrondas@uni.lodz.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2015;30:77-95
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents some results of sociological, biographical research conducted in the collectivity of the adult (b. 1959–1980) inmates of children’s residential care institutions. Three transitions into adulthood as well as problem typical of de-institutionalisation phase are described within the broader biographical context. It is assumed that the transition phase creates the critical turning point in inmates’ biographies, decisive for their further life courses. The ongoing discussion on the lack of effectiveness of reformed procedures of de-institutionalisation stands for the background of the analysis. The conclusions in the last part of the article regard the justness of innovative de-institutionalisation model based on the new profession of the de-institutionalisation assistant.
 
REFERENCES (30)
1.
Bunio-Mroczek P., Warzywoda-Kruszyńska W. (2010), Wczesne rodzicielstwo jako zagrożenie biedą i wykluczeniem społecznym, Łodź, Wydawnictwo Biblioteka.
 
2.
Cieslik M., Pollock G. (2002), Introduction: Studying Young People in Late Modernity, w: M. Cieslik, G. Pollock (red.), Young People in Risk Society. The restructuring of youth identities and transitions in the late modernity, Aldershot, Ashgate Publishing.
 
3.
Erikson E.H. (2004), Tożsamość a cykl życia, tłum. M. Żywicki, Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 
4.
Giermanowska E., Racław-Markowska M. (2004), Instytucjonalne i rodzinne formy opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą, w: M. Racław-Markowska, S. Legat (red.), Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą — od form instytucjonalnych do rodzinnych, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
5.
Giermanowska E., Racław-Markowska M. (2007), Losy usamodzielnianych wychowanków domów dziecka, w: E. Tarkowska (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne młodzieży. Raport z badań, Warszawa, IPiSS.
 
6.
Golczyńska-Grondas A. (2014), „Wychowało nas państwo”. Rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, Kraków, Zakład Wydawniczy NOMOS.
 
7.
Heath S. (2002), Domestic and Housing Transitions and the Negotiation of Intimacy, w: M. Cieslik, G. Pollock (red.), Young People in Risk Society. The restructuring of youth identities and transitions in the late modernity, Aldershot, Ashgate Publishing.
 
8.
Informacja o wynikach kontroli „Pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków pełnoletniej pieczy zastępczej” (2014), Warszawa, NIK.
 
9.
Informacja o wynikach kontroli „Udzielanie pomocy na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakładów dla nieletnich oraz rodzin zastępczych” (2001), Białystok, NIK.
 
10.
Kaczmarek M. (2007), Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w świetle założeń reformy, w: E. Tarkowska (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne młodzieży. Raport z badań, Warszawa, IPiSS.
 
11.
Kazubowska U. (2008), Rodziny własne wychowanków domów dziecka, Szczecin, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
12.
Kozyra E., Mularczyk I. (2014), Rola placówki opiekuńczo-wychowawczej w usamodzielnianiu wychowanków instytucjonalnej opieki zastępczej, w: K. Głąbicka, M. Gościniewicz (red.), Praca socjalna z młodzieżą opuszczającą placówki opiekuńczo-wychowawcze i ich rodziną, Warszawa, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 
13.
Kwak A. (red.) (2006), Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
14.
Liciński M. (2014), Opis modelu usamodzielnienia, w: Z opieki w dorosłość. Model usamodzielnienia, Warszawa, Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie.
 
15.
Miles S. (2002), Victims of Risk? Young People and the Construction of Lifestyles, w: M. Cieslik, G. Pollock (red.), Young People in Risk Society. The restructuring of youth identities and transitions in the late modernity, Aldershot, Ashgate Publishing. Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w roku 2013 (2014), GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 
16.
Rek-Woźniak M. (2012), „Młodzi dorośli — wzory mobilności społecznej w okresie transformacji systemowej”. Na przykładzie mieszkańców miasta średniej wielkości, niepublikowana rozprawa doktorska, Łódź, Uniwersytet Łódzki.
 
17.
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2013), GUS, Warszawa.
 
18.
Rokuszewska-Pawełek A. (2002), Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków — analiza biograficzna, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
19.
Schütze F. (2008), Biography Analysis on the Empirical Base of Autobiographical Narratives: How to Analyse Autobiographical Narrative Interviews, „European Studies on Inequalities and Social Cohesion”, nr 1/2 (cz. 1), nr 3/4 (cz. 2).
 
20.
Skelton T. (2002), Research on Youth Transitions: Some Critical Interventions, w: M. Cieslik, G. Pollock (red.), Young People in Risk Society. The restructuring of youth identities and transitions in the late modernity, Aldershot, Ashgate Publishing.
 
21.
Sokołowska J. (2004), Na przekór losowi. Tworzenie rodziny przez osoby osierocone, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
22.
Sutton L., Mannes M. (publikacja niedatowana), Out of Home Placements and their Developmental Impact on Children: A Review of the Research, Research Brief no 1, iCriF INFORMS.
 
23.
 
24.
State Policies to Help Youth Transition Out of Foster Care, National Governers Association, Center for Best Practices, USA, http://www.nga.org/.
 
25.
Szczukiewicz P. (1998), Rozwój psychospołeczny a tożsamość, Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 
26.
Szlendak T. (2010), Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
27.
Ułanowska L. (2007), Uwagi ogólne na temat usamodzielniania wychowanków rodzin zastępczych oraz wychowanków placówek opiekuńczych, wychowawczych i poprawczych, w: E. Tarkowska (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne młodzieży. Raport z badań, Warszawa, IPiSS.
 
28.
Warzywoda-Kruszyńska W. (1974), Małżeństwa a struktura społeczna, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 
29.
Wilson J.W. (1987), The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass and Public Policy, Chicago, The University of Chicago Press.
 
30.
Z opieki w dorosłość: model usamodzielnienia (2014), Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top