PL EN
RESEARCH PAPER
The police and local community safety: an assessment by school-age youth
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk Socjologicznych, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
 
2
Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
 
 
Submission date: 2020-06-24
 
 
Final revision date: 2020-10-22
 
 
Acceptance date: 2021-04-14
 
 
Publication date: 2021-05-29
 
 
Corresponding author
Krystyna Helena Leśniak-Moczuk   

Instytut Nauk Socjologicznych, Uniwersytet Rzeszowski, Rejtana 16c, 35-959, Rzeszów, Polska
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2021;52:62-80
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Local public safety consists in ensuring that members of a given local community lead their lives in safety, using both lawful and legal means. The Police, being the organ specifically vested with this responsibility, especially with regards to crime, exercises direct control over a given local community. The aim of the article is to examine whether the results of police work appraisal by the minors could influence the behaviour of the assessors. The hypothesis presented in the article tests the existence of a correlation between the opinions regarding police work by juvenile respondents and their motivations to engage in reprehensible acts, including contacts with drugs. Analysis of the results of the survey, „The International Self-Report Delinquency Study (ISRD-3)”, conducted in 2017 on a sample of over 2,000 pupils of the last grades of elementary schools and the first and second grades of lower secondary schools in Rzeszów and Białystok show that there exist statistically significant relationships between negative perceptions of the police by minors and their demoralizing behaviours. Key words: local community safety; police; community police officers; school-age youth; demoralization.
 
REFERENCES (40)
1.
Bratton, W. (1999). Preventive Program “Quality of the Life”. City of NY Department of Police.
 
2.
Cielecki, T. (2004). Prewencja kryminalna. Studium z profilaktyki kryminologicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
3.
Clarke, R. & Eck, J. E. (2003). Crime Analysis for Crime Prevention in 60 Small Steps. Department of Justice Office of Community Oriented Policing Services.
 
4.
Działoszyński, M. (2012). Community Policing. Pojęcie i zakres funkcjonowania. Policja, 4.
 
5.
Gontarzewski Z. (2007). Dzielnicowy moderatorem lokalnych koalicji na rzecz bezpieczeństwa. In A. Jaworska, M. Stefański (ed.), Prewencja i edukacja w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej. (52–56). Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku.
 
6.
Grobelny, R. (2007). Wstęp. In A. Szymaniak (ed.), Samorząd a Policja. Kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego. (3–6). Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM.
 
7.
Jaroczkin, W. I. (2000). Sekjuritologia. Nauka o bezopastnosti żizniedejatelnosti. Os-89.
 
8.
Jaworska, A. & Stefański, M. (2007). Poczucie bezpieczeństwa publicznego i ocena pracy Policji w percepcji mieszkańców Słupska. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku.
 
9.
Jaworski, D. (2015). Czego młodzież oczekuje od dzisiejszej Policji, In M. Walczak (ed.), Prewencja Policji — perspektywy i wyzwania. (69–71). Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji.
 
10.
Kappeler, V. E. & Gaines, L. K. (2011). Community Policing. A Contemporary Perspective, Routledge.
 
11.
Kardaszowa, I. B. (2005). O katiegorialno — ponjatijnom apparatie tieorii nacionalnoj bezopastnosti. Rossijskij Sledowatiel, 5.
 
12.
Korzeniowski, L. (2008). Sekuritologia. Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych. EAS.
 
13.
Lipińska, E. J. (ed.) .(2019). Zbigniew Rykiel i przestrzeń społeczna. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 
14.
Łabuz, P. (2015). Problematyka przewidywania rozwoju przestępczości – kierunki, obszary, tendencje. In W. Lis (ed.), Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, (29–46). Wydawnictwo KUL.
 
15.
Miesięczne Biuletyny Statystyczne, Wydział Analiz Przestępczości, KGP.
 
16.
Miller, L. S., Hess, K. M., Orthmann, C. H. ( 2014). Community Policing. Partnerships for Problem Solving. Delmar Cengage Learning.
 
17.
Moczuk, E. (2017). Między patologią a problemami społecznymi. Analiza zagadnienia w odniesieniu do kategorii współczesnej młodzieży. In M. Dubis (ed.), Pedagogiczno-psychologiczne uwarunkowania wybranych zachowań ryzykownych. (177–198). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 
18.
Moczuk, E. (2013a). Bezpieczeństwo jako kategoria analizy socjologicznej. Ius et Administratio. 3, 88–89.
 
19.
Moczuk, E. (2013b). Instytucjonalizacja subdyscypliny socjologicznej. Studium instytucjonalizacji socjologii bezpieczeństwa. In K. Motyka, R. Stec (ed.), Socjologia administracji in statu nascendi. (145–159). Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
20.
Moczuk, E. (2013c). Policja. Socjologiczne studium funkcjonowania instytucji. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
21.
Moczuk, E. (2009). Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa lokalnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
22.
Moczuk E. (2003). Postrzeganie bezpieczeństwa publicznego w środowisku lokalnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
23.
Moczuk, E. & Bajda, K. (2016). Problemy i zjawiska patologiczne w społeczeństwie tradycyjnym i nowoczesnym. Studium socjologiczno-kryminologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
24.
Moczuk, E. & Bajda K. (2015). Tworzenie bezpieczeństwa lokalnego przez Policję w perspektywie socjologicznej. In E. Ura, S. Pieprzny (ed.), 95 lat służb policyjnych w Polsce. Teoria i praktyka, (390–393). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
25.
Moczuk, E. & Leśniak-Moczuk, A. D. (2016). Postawy osób mieszkających w zintegrowanych społecznościach lokalnych wobec przestępczości (na przykładzie Podkarpacia), Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica VIII, vol. 2, 174–175.
 
26.
Odoj, G. (2007). Tożsamość kulturowa społeczności małomiasteczkowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
27.
Ostaszewski, P. (2014). Lęk przed przestępczością. LEX and Wolters Kluwer Business.
 
28.
Pastorczak, Z. (1984). Protegerystyka. Wydawnictwo Akademii Spraw Wewnętrznych.
 
29.
Płowucha, S. (1995). Straże komunalne — prawne podstawy działania, kompetencje w zakresie bezpieczeństwa lokalnego. In J. Filar (ed.), Problemy bezpieczeństwa lokalnego, (32–36). Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
30.
Skvrnda, F. (2003). Socialny fenomen bezpecnosti v socasnej spolecnosti (K problematike vyzier v oblasti narodnej a medzinarodnej bezpecnosti), Policajna Teoria a Prax, 1.
 
31.
Smolak, L. (2015). Współczesny obraz zagrożenia przestępczością i wyzwania dla społeczności lokalnych. In W. Kustra, L. Smolak (ed.), Bezpieczne miasta. Współczesne zagrożenia i wyzwania, (13–14). Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 
32.
Spelman, W. & Eck, J. E. (1989). Problem-Oriented Policing. National Institute of Justice, Research in Brief.
 
33.
Stefański, M. (2007). Rola dzielnicowego w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa w społeczności lokalnej. In A. Jaworska, M. Stefański (ed.), Prewencja i edukacja w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej. (41–42). Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku.
 
34.
Szopa T. (1998). Wprowadzenie w problematykę bezpieczeństwa. In T. Szopa (ed.), Bezpieczeństwo człowieka we współczesnym świecie. Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, VI.
 
35.
Trojanowicz, R. C. & Carter D. (1988.). The Philosophy and Role of Community Policing. Michigan State University.
 
36.
Wozżenikow, A. W. (2002). Nacionalnaja bezopastnost Rosiji. Mietodologia kompleksnogo issliedowania i politika obespieczienia. Izdatielstwo RAGS.
 
37.
Policja.pl. Dane statystyczne
 
38.
Act on Juvenile Delinquency Proceedings of 26 October 1982 (Journal of Laws 2018, item 969).
 
39.
Act of 6 April 1990 on the Police. (Journal of Laws 2020, items . 360, 956, 1610).
 
40.
Regulation No. 1619 of the Police Commander in Chief of 3 November 2010. on the methods and forms of task performance by the police to prevent juvenile demoralisation and delinquency and actions undertaken for the benefit of minors. Police Commander in Chief Journal of Laws 2010, no. 11, item 64).
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top