PL EN
CASE REPORT
A market society: a rational programme without an inessential ideology? On a hidden programme of a “natural” axiology
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 
 
Publication date: 2020-06-03
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2010;13-14:59-85
 
ABSTRACT
Diagnosis of the end of ideology (the end of history) is mistaken. The prevailing system of market society is based on the latent ideology of paneconomism and consumerism. Its principles are treated as natural axiology (taken for granted). The system of market society makes colonization of the lifeworld (Lebenswelt). The ideology of market society is disseminated by all the available channels (mainly through the mass media) in the form of so-called hidden curriculum. The purpose of hidden curriculum is to develop a functional social consciousness for sustainability of the system of market society
 
REFERENCES (53)
1.
Barber, B. (2008). Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli. Warszawa: Muza.
 
2.
Bard, A., Söderqvist, J. (2006). Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
3.
Bauman, Z. (2006a). Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
4.
Bauman, Z. (2006b). Społeczeństwo w stanie oblężenia. Warszawa: Sic!.
 
5.
Bauman, Z. (2007). Płynne życie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 
6.
Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnciwto Naukowe PWN.
 
7.
CBOS (2008). Rozumienie patriotyzmu. Komunikat z badań. Warszawa.
 
8.
CBOS (2009). Polacy o swoim zadowoleniu z życia. Opinie z lat 1994–2008. Komunikat z badań. Warszawa, styczeń.
 
9.
CBOS (2010). Polacy o swoim zadowoleniu z życia. Komunikat z badań. Warszawa, styczeń.
 
10.
Fromm, E. (1996). Zdrowe społeczeństwo. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 
11.
Fukuyama, F. (1996). Koniec historii. Poznań: Zyska i S-ka.
 
12.
Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
Gouldner, A. W. (1976). The Dialectic of Ideology and Technology: The Origins, Grammar, and Future of Ideology. New York: Seabury Press.
 
14.
Gouldner, A.W. (1980). The Two Marxisms. New York: Seabury Press.
 
15.
Gumuła, W. (2008). Teoria osobliwości społecznych. Zaskakująca transformacja w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 
16.
Habermas, J. (1977). Technika i nauka jako ideologia. W: J. Szacki (wybór) Czy kryzys socjologii?. Warszawa: Czytelnik.
 
17.
Habermas, J. (2002). Teoria działania komunikacyjnego, t.2: Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
18.
Hall, E. (1999). Taniec życia. Inny wymiar czasu. Warszawa: MUZA.
 
19.
Hall, J. (2007). “Bovvered?... Yes, now teenagers want good jobs and like to stay in”. The Daily Telegraph, 25.03.
 
20.
Hall, S. (1985). “Signification, Representation, Ideology: Althusser and the Post-Structuralist Debate”. Critical Studies in Mass Communication, vol. 2, nr 2, June.
 
21.
Hołówka, T. (1986). Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 
22.
Horkheimer, M. (1987). Społeczna funkcja filozofii, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 
23.
Huxley, A. (2002). Nowy wspaniały świat, Warszawa: MUZA SA.
 
24.
Knoblauch, H. (2006). „»Niewidzialna religia« Thomasa Luckmanna, czyli o przemianie religii w religijność”. W: T. Luckmann, Niewidzialna religia. Problem religii we współczesnym społeczeństwie, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 
25.
Kurczewska, J. (2002). „Po co nam patriotyzm”. W: E. Mokrzycki, A. Rychard, A. Zybertowicz red., Utracona dynamika? O niedojrzałości polskiej demokracji. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 
26.
Kwieciński, Z. (2000). „I cóż po pedagogu w zbójeckich czasach?”. W: Z. Kwieciński, Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogiki pogranicza. Poznań–Olsztyn: Edytor.
 
27.
Kwieciński, Z. (2002).Wykluczanie. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
28.
Lash, S. (2009). „Refleksyjność i jej sobowtóry: struktura, estetyka, wspólnota”. W: U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesnością. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
29.
Lazarsfeld, P., Merton, R. (1948). “Mass Communication, Popular Taste and Organized Social Action”. W: L. Bryson (ed.) Communication of Ideas. New York: Institute for Religious and Social Studies.
 
30.
Lipski, A. (2004). „Dylematy integracji społecznej osób niepełnosprawnych”. W: L. Frąckiewicz, W. Koczur (red.), Niepełnosprawni a praca. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 
31.
Lipski, A. (2008). „Mity i rzeczywistość społeczeństwa obywatelskiego. Analiza wybranych problemów”. W: A. Czech (red.), Stowarzyszenia i towarzystwa a społeczeństwo obywatelskie, życie gospodarcze i przestrzeń społeczna. Katowice: PTE.
 
32.
Luckmann, T. (2006). Niewidzialna religia. Problem religii we współczesnym społeczeństwie. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 
33.
Mannheim, K. (1992). Ideologia i utopia. Lublin: Wydawnictwo „Test”.
 
34.
Marcuse, H. (1991). Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
35.
Marody, M., J. Kochanowicz (2007). „Pojęcie „kultury ekonomicznej” w wyjaśnianiu polskich przemian”. W: J. Kochanowicz, S. Mandes, M. Marody (red.), Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej .Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
 
36.
Meighan, R. (1993). Socjologia edukacji. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 
37.
Melosik, Z. (2007). Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
38.
Metro (2009). 25 marca.
 
39.
Milerski, B., B. Śliwerski (2000). Pedagogika. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
40.
Mills, Ch. (1965). Białe kołnierzyki, Warszawa: Książka i Wiedza.
 
41.
Ollman, B. (1971). Alienation: Marx’s Conception of Man in Capitalist Society. Cambridge: Cambridge University Press.
 
42.
Ossowska, M. (1985). Moralność mieszczańska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk.
 
43.
Ost, D. (2007). Klęska „Solidarności”. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Warszawa: MUZA.
 
44.
Polanyi, M. (2009). The Tacit Dimension. Chicago: University Of Chicago Press.
 
45.
Rosaldo, R. (1993). Culture and Truth: The Remaking of Social Analysis. London: Beacon Press.
 
46.
Schacht, R. (1992). “Hegel, Marx, Nietzsche, and the Future of Self-alienation”. W: F. Geyer, W. Heintz (eds), Alienation, Society and The Individual: Continuity and Change in Theory and Research. New Jersey: Transaction Publishers.
 
47.
Simmel, G. (1997). Filozofia pieniądza. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 
48.
Stanaszek, A. (2008). „Z nadzieją przeciw beznadziei – ruch piqueteros jako przykład samostanowienia świata wykluczonych”. Kultura i Społeczeństwo, nr 4.
 
49.
Stasiuk, K. (2003). Krytyka kultury jako krytyka komunikacji. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
50.
Thurow, L. (1999). Przyszłość kapitalizmu. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 
51.
Tocqueville de, A. (1996). O demokracji w Ameryce, t.1. Kraków: Znak, Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego Urry , J. (2009). Socjologia mobilności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
52.
Weber, M. (1924). Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik, Tübingen: Mohr.
 
53.
Wirth, L. (1992). „Przedmowa”. W: K. Mannheim, Ideologia i utopia. Lublin: Wydawnictwo „Test”.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top