PL EN
CASE REPORT
The quality of social assistance services
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-06-03
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2010;13-14:41-57
 
ABSTRACT
The quality of social services is an universal ideal of postmodern welfare states. It has many intellectual and practical sources, one of them is the critique of bureaucratic professionalism which characterized modern social policy. A very popular solution of this problem are new public management and quality management methods and techniques originated in a private business sector. Quality is a rather slippery and ambiguous concept which has different meanings. Social services and social work are enormous as to the scope and variety. Linking these two areas is a very interesting endeavor with now approximately thirty years of experiences in some countries, including Poland. The aim of this article is to give a short description of different quality concepts in the context of social services. There are professional, traditional, scientific, managerial, consumerist and democratic approaches to the problem of quality in a public sector. Many policy initiatives in Europe (e.g. CQF, EQASS) and in Poland were and are implemented in order to improve quality of public and social services. There is little evidence however that they have a decisive impact on the improvement of the clients’ well-being. Readers will find information concerning arguments about a rather limited usefulness of total quality management in social services organizations. Some results of research from the US and Europe were described and discussed.
 
REFERENCES (38)
1.
Alaszewski, A., Manthorpe, J. (1993). “Quality and the Welfare Services: A Literature Review”. British Journal of Social Work, vol. 23.
 
2.
Bloom, M., Fischer, J., Orme J. G. (2009). Evaluating Practice: Gudelines for the Accountable Professional. Boston: Pearson.
 
3.
Coulton, C. J. (1979). Social Work Quality Assurance Programs: A Comparative Analysis, Washington DC: National Association of Social Workers.
 
4.
Coulton, C. J. (1982). “Quality assurance for social service programs: lessons from health care”. Social Work, vol. 27 nr 5.
 
5.
CQF SSGI (2010). Common Quality Framework for Social Services of General Interest. Projekt Prometheus, dokument dostępny na stronie projektu: <http://www.epr.eu/index.php/eq...>.
 
6.
Donabedian, A. (2003). An Introduction to Quality Assurance in Health Care. Oxford: Oxford University Press.
 
7.
Duda, J., Jeżowski, A., Misiąg, W., Nowak, B., Szlachta, J., Zaleski J. (2004). Mierzenie ilości i jakości usług publicznych jako element programu rozwoju instytucjonalnego. Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 
8.
Dudley, J. R. (2009). Social Work Evaluation. Enhancing What We Do. Chicago: Lyceum Books.
 
9.
Evers, A. (1997). “Quality development – Part of a Changing Gulture of Care in Personal Social Services”. W: A. Evers, R. Haverinen, K. Leichsenring, G. Wistow (red.), Developing Quality in Personal Social Services: Concepts, Cases and Comments. Aldershot: Ashgate.
 
10.
Evers, A., Haverinen, R., Leichsenring, K., Wistow, G. (red.) (1997). Developing Quality in Personal Social Services: Concepts, Cases and Comments. Aldershot: Ashgate.
 
11.
Fitzpatrik, S., Wygnańska, J. (2007). “Harmonising Hostel Standards: Comparing the UK and Poland”. European Journal of Homelessness, vol. 1.
 
12.
Frączkiewicz-Wronka, A. (red.) (2007). Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP.
 
13.
Gewritz, Sh. (2002). The Managerial School: Post-welfarism and Social Justice in Education, London: Routledge.
 
14.
Guy Peters, B. (1999). Administracja publiczna w systemie politycznym. Warszawa: SCHOLAR.
 
15.
Guy Peters, B. (2010). “Meta-governance and Public Management”. W: S. P. Osborne (red.), The New Public Governance?, London: Routledge.
 
16.
Heras, I., Cilleruelo, E., Iraki, J. (2008). “Quality management and quality of care in nursing homes”. International Journal of Health Care Quality Assurance, vol. 21, nr 7.
 
17.
Heras, I., Cilleruelo, E., Iraki, J. (2008a). “ISO 9001 and residential homes for the elderly: a Delphi study”. Managing Service Quality, vol. 18, nr 3.
 
18.
Kautsch, M. (red.) (2010). Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
19.
Klein, B. 1997. “Quality Management and Quality Assurance in Residential and Nursing Home Care in Britain and Germany”. W: A. Evers i in. (red.) (1997). Developing Quality in Personal Social Services: Concepts, Cases and Comments. Aldershot: Ashgate.
 
20.
KE (2010). Second Biennial Report on social services of general interest, Commission Staff Working Document, European Commision, Brussels, SEC(2010) 1284 final, 22.10.2010, <http://ec.europa.eu/social/mai...>.
 
21.
Kolman, R. (1993). Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości. Warszawa: Placet.
 
22.
Krzyszkowski, J. (2010). Nowe zarządzanie instytucjami pomocy społecznej. Systemy zarządzania jakością ISO w pomocy społecznej Case studies (Poznań, Gdańsk, Iława). Niepublikowana ekspertyza dla projektu Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej.
 
23.
Krzyszkowski, J. (1997, 2010). Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej. Łódź: Omega-Praksis; Częstochowa: Centrum AV.
 
24.
Le Grand, J. (2003). Motivation, Agency, and Public Policy: Of Knights and Knaves, Pawns and Queens. Oxford: Oxford University Press.
 
25.
Mikołajczak, S., Proniewicz, J., Weigt T. (red.) (1998). Jak skuteczne są wasze usługi komunalne? Poznań: Związek Miast Polskich.
 
26.
Miżejewski, C. (2006). „Analiza wprowadzenia standaryzacji usług w organizacjach członkowskich WRZOS”. W: A. Krawczyk, K. Płowiec, T. Sobierajski (red.), Wiedza i rozwój. Rola WRZOS w kształtowaniu polityki społecznej. Warszawa: WRZOS.
 
27.
Olech, P., Dębska-Cenian, A. (red.) (2008). Od ulicy do samodzielności życiowej. Standardy społecznej i zawodowej (re)integracji osób bezdomnych w sześciu sferach. Gdańsk: Pomorskie Forum Wychodzenia z Bezdomności.
 
28.
Osborne, D., Gaebler, T. (1992, 2005). Rządzić inaczej. Poznań: Media Rodzina.
 
29.
Osborne, S.P. (red.) 2010. The New Public Governence? London: Routledge.
 
30.
Pfeffer, N., Coote, A. (1991). Is Quality Good for You? A Critical review of quality assurance in welfare services. London: Institute for Public Policy Research.
 
31.
Rago, W. (1994). “Adapting total quality management (TQM) to government: Another point of view”. Review of Public Administration, vol. 54, nr 1.
 
32.
Reed, J., B. Klein, G. Cook, D. Stanley (2005). “Quality improvement in German and UK care homes”. International Journal of Health Care Quality Assurance, vol. 16, nr 4/5.
 
33.
Savas, E.S. (1992). Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia. Warszawa: PWE.
 
34.
Słowik, S. (red.) (2005). Informator o placówkach pomagających osobom bezdomnym, Kielce: Caritas Kielecka.
 
35.
SPC (2010). A Voluntary European Quality Framework for Social Services. The Social Protection Committee, SPC/2010/10/8 final.
 
36.
Supernat, J. (2003). Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, artykuł dostępny na stronie: <http://www.supernat.pl/artykul...>.
 
37.
Swiss, J.E. (1992). “Adapting Total Quality Management (TQM) to Government”. Public Administration Review, vol. 52, nr 4.
 
38.
Wagner, C., Klein Ikkink, K., Wal, G. van der., Spreeuwenberg, P., Bakker, D.H. de, Groenewegen, P.P. (2006). “Quality management systems and clinical outcomes in Dutch nursing homes”. Health Policy, vol. 75, nr 2.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top