PL EN
CASE REPORT
Transformation of social co-operatives law in Poland
 
More details
Hide details
1
Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
 
 
Publication date: 2020-06-01
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;20:43-66
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Social co-operatives in Poland have a short but relatively rich history. It was ten years of legislative changes in response to challenges of reintegration of co-operatives and nongovernmental organizations, the furthest from the labour market and combining legal forms of work. The latter is a legal essence of a social cooperative, which was inspired by Italian type B co-operatives. The context for these changes are reforms and debates on labour market and social assistance policies, especially in the context of Polish accession to the EU. After the initial period we are ready to assess social co-operatives movement in Poland and to propose new directions and legislative measures to improve its dynamics and other aspects important for the success of reintegration policy.
 
REFERENCES (40)
1.
Gersdorf M. (2009), Spółdzielnie socjalne, w: Z. Góral (red.), Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga pamiątkowa poświęcona Henrykowi Lewandowskiemu, Oficyna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
2.
Godlewska-Bujok B., Miżejewski C. (2012) Komentarz do ustawy o spółdzielniach socjalnych, MPiPS, Warszawa.
 
3.
Izdebski H. (2008) Polski model spółdzielni socjalnej na podstawie analizy rozwiązań prawno-instytucjonalnych, Instytut Spraw Publicznych, Tekst przygotowany w ramach projektu „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej — budujemy nowy Lisków” w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Warszawa.
 
4.
Kowalski R. (2005) Spółdzielnie socjalne — ustawa nie w tej kadencji, http://wiadomosci.ngo.pl/wiado....
 
5.
Leś E. red. (2003) Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji, IPS UW, Warszawa.
 
6.
Miżejewski C. (2009) Aktywna integracja — nowa formuła pomocy społecznej, http://www.efs.mopr.zabrze.pl/....
 
7.
Piątek K. (1986) Zatrudnienie socjalne, IPSS, Warszawa.
 
8.
Piątek K (2003) Zatrudnienie socjalne — dwadzieścia lat później, „Polityka Społeczna” nr 7.
 
9.
Rajkiewicz A. (2003) Wątpliwa regulacja ustawowa, „Polityka Społeczna” nr 7.
 
10.
Sadowska E. (2011) Wywiad z Ewą Sadowską, socialinnovationeurope.eu, http://barka.org.pl/content/wy....
 
11.
Szarfenberg R. (2008) Polemika z tezami prof. H. Izdebskiego wyrażonymi w tekście „Polski model spółdzielni socjalnej na podstawie analizy rozwiązań prawno-instytucjonalnych” http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pd....
 
12.
Więckiewicz K. (2012) Fragment większej całości. Rozmowa z Krzysztofem Więckiewiczem, dyrektorem Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, „Pismo JAK. Jak robić społeczny” nr 00, http://ofss.pl/wp-content/uplo... Jak-robi%C4%87-biznes-spo%C5%82eczny-Nr-00.pdf.
 
13.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (DzU 2003 Nr 122 poz. 1143).
 
14.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU 2004 Nr 99 poz. 1001).
 
15.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (DzU 2004 Nr 196 poz. 2018).
 
16.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów niezbędnych do utworzenia spółdzielni socjalnej (DzU 2004 Nr 240 poz. 2412).
 
17.
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU 2009 Nr 91 poz. 742).
 
18.
Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (DzU 2010 Nr 28, poz. 146).
 
19.
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (DzU 2011 Nr 106, poz. 622).
 
20.
Uzasadnienie do projektu ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Druk sejmowy nr 979, IV kadencja Sejmu RP).
 
21.
Rządowy projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych (Druk sejmowy nr 3781, IV kadencja Sejmu RP).
 
22.
Sprawozdanie Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o spółdzielniach socjalnych (druk nr 3781) czerwiec 2005.
 
23.
Stanowisko UKIE rządowego projektu ustawy o spółdzielniach socjalnych (druk nr 3781) z 1 lipca 2005.
 
24.
Projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych (Druk sejmowy nr 49, V kadencja Sejmu RP).
 
25.
Dodatkowe sprawozdanie Komisji polityki społecznej i Komisji rozwoju przedsiębiorczości o rządowym projekcie ustawy o spółdzielniach socjalnych (druk nr 347-A); 30 lipca 2008 r.
 
26.
Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Druk sejmowy nr 1136 VI kadencja).
 
27.
Sprawozdanie Komisji gospodarki oraz Komisji polityki społecznej i rodziny o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Druk sejmowy 1751 VI kadencja).
 
28.
Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy nr 4074 VI kadencja).
 
29.
Stenogram z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Komisji Przedsiębiorczości z 7 grudnia 2005 roku.
 
30.
Stenogram ze 107 posiedzenia Sejmu. 5 lipca 2005.
 
31.
Biuletyn Komisji Gospodarki i Komisji Polityki Społecznej i Rodziny — wysłuchanie publiczne dotyczące komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z 2 grudnia 2008 r.
 
32.
Biuletyn z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Komisji Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2004 roku.
 
33.
Zapis stenograficzny (836) 131. Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 15 kwietnia 2009 r.
 
34.
Biała Księga Prawa Przedsiębiorczości Społecznej w Polsce. Dokument roboczy przygotowany przez Grupę prawno-rzeczniczą Krajowej Sieci Tematycznej — Temat D:.
 
35.
Ekonomia Społeczna, Warszawa, 14 marca 2008.
 
36.
Informacja o funkcjonowaniu Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej dla Sejmu i Senatu, Warszawa maj 2012.
 
37.
Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2010-2011 r., MPiPS, Warszawa sierpień 2012 (Druk sejmowy nr 738).
 
38.
Raport końcowy Grupy II Zespołu Zadaniowego ds. Reintegracji Społecznej, 2003,http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pd....
 
39.
Sprawozdanie z realizacji zadań ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych z czerwca 2008 roku (Druk sejmowy 930, VI kadencja Sejmu RP).
 
40.
Uzupełnienie programu operacyjnego — Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006, Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 2172).
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top