PL EN
CASE REPORT
Public incentives to increase usage of the long-term care insurance
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 
 
Publication date: 2020-05-26
 
 
Corresponding author
Łukasz Jurek   

KSiPS, ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław; adres elektroniczny autora: lukasz.jurek@ ue.wroc.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2016;33:53-70
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The consequences of population ageing are an increase in the number of dependents and increase expenditures on long-term care. One of the major challenges for public authority is to find new sources of financing long-term care services. One potential solution is to introduce long-term care insurance. Unfortunately this product is widely regarded as a niche, and the scope of its use is relatively small. To change this situation an appropriate public policy is necessary. The aim of the article is to present the potential actions that public bodies may take in the framework of the so-called insurance policy. These activities are grouped in regard to three areas: (1) regulatory, (2) demand and (3) supply. The article presents the problems of the long-term care insurance market, and possible ways to counteract them.
 
REFERENCES (44)
1.
Akerlof, G. (1970). The Market for „Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. The Quarterly Journal of Economics, vol. 84, nr 3, s. 175–188.
 
2.
Augustyn, M. (red.) (2002). Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje. Warszawa: Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej RP.
 
3.
Barr, N. (2010). Long-Term Care: A Suitable Case for Social Insurance. Social Policy & Administration, vol. 44, nr 4, s. 359–374.
 
4.
Błędowski, P. (2002). Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
5.
Brown, J., Finkelstein, A. (2007). Why is the Market for Long-Term Care Insurance So Small?. Journal of Public Economics, vol. 91, nr 10, s. 1967–1991.
 
6.
Castries, H. de (2009). Ageing and Long-Term Care: Key Challenges in Long-Term Care Coverage for Public and Private System. The Geneva Papers, nr 34, s. 24–34.
 
7.
Colombo, F. i in. (2011). Help wanted? Providing and Paying for Long-Term Care. OECD Health Policy Studies, Paris: OECD Publishing.
 
8.
Comas-Herrera, A. i in. (2012). Barriers and Opportunities For Private Long-Term Care Insurance in England: What Can We Learn From Other Countries. PSSRU Discussion Paper, nr 2780. London: Personal Social Services Research Unit, London School of Economics.
 
9.
Cutler, D., Zeckhauser, R. (1998). Adverse selection in health insurance. Forum for Health Economics & Policy, vol. 1, nr 1, s. 1–33.
 
10.
De Donder, P., Leroux, M.-L. (2013). Behavioral Biases and Long-Term Care Insurance: A Political Economy Approach. The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, vol. 14, nr 2, s. 551–575.
 
11.
Fal, D. (2013). Ubezpieczenie a starzenie się społeczeństwa. W: B. Samoliński, F. Raciborski (red.), Zdrowe starzenie się: biała księga (s. 35–39). Warszawa: Scholar.
 
12.
Fogel, R., Costa, D. (1997). A Theory of Technophysio Evolution, With Some Implication for Forecasting Population, Health Care, and Pension Costs. Demography, vol. 34, nr 1, s. 49–66.
 
13.
Frątczak, E. (2002). Proces starzenia się ludności Polski. Studia Demograficzne, nr 2 (142), s. 3–28.
 
14.
Grewiński, M., Kamiński, S. (2007). Obywatelska polityka społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 
15.
Handschke, J. (1998). Pojęcie, treść i zasady polityki ubezpieczeniowej. W: T. Sangowski (red.), Studia ubezpieczeniowe (s. 58–73). Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 
16.
Handschke, J. (2009). Polskie doświadczenie w formowaniu i rozwoju rynku ubezpieczeń — wybrane aspekty. Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 3, s. 56–69.
 
17.
Johnson, R., Uccello, C. (2005). Is private long-term care insurance the answer?. Boston: Center for Retirement Research at Boston College.
 
18.
Jurek, Ł. (2009). Społeczne ubezpieczenie pielęgnacyjne — wady i zalety. Polityka Społeczna, nr 7, s. 14–17.
 
19.
Jurek, Ł. (2012). Ekonomia starzejącego się społeczeństwa. Warszawa: Difin.
 
20.
Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Tłum. P. Szymczak. Warszawa: Media Rodzina.
 
21.
Kotowska, I., Wróblewska, W. (2007). Zmiany demograficzne — pomiar procesów i ocena skutków społeczno-ekonomicznych. W: T. Panek (red.), Statystyka społeczna (s. 63–98). Warszawa: PWE.
 
22.
Lusardi, A., Mitchell, O. (2007). Financial Literacy and Retirement Preparedness: Evidence and Implications for Financial Education. Business Economics, vol. 42, nr 1, s. 35–44.
 
23.
MetLife (2009). MetLife Long-Term Care IQ: Removing Myths, Reinforcing Realities. New York: MetLife Mature Market Institute.
 
24.
Ministerstwo Zdrowia w Singapurze (2016). Pobrano z:www.moh.gov.sg/content/moh_web/home/costs_and_financing/schemes_subsidies/ElderShield.html [dostęp: 9.02.2016].
 
25.
Moses, S. (1999). The Myth of Unaffordability: How Most Americans Should, Could, and Would Buy Long-Term Care Insurance. Seattle: Centre for Long-Term Care Financing.
 
26.
Okólski, M. (2003). Demografia. Warszawa: Scholar.
 
27.
Pauly, M. (1968). The Economics of Moral Hazard: Comment. The American Economic Review, vol. 58, nr 3, s. 531–537.
 
28.
Pauly, M. (1990). The Rational Nonpurchase of Long-Term Care Insurance. Journal of Political Economy, vol. 98, nr 1, s. 153–168.
 
29.
Pustelnik, A. (2013). Rynek ubezpieczeń wobec problemu wieku podeszłego. W: B. Samoliński, F. Raciborski (red.), Zdrowe starzenie się: biała księga (s. 40–46). Warszawa: Scholar.
 
30.
Scanlon, W. (1992). Possible Reforms for Financing Long-Term Care. The Journal of Economic Perspectives, vol. 6, nr 3, s. 43–58.
 
31.
Sułkowski, W. (2000). Czynniki kształtujące wielkość popytu na ochronę ubezpieczeniową. W: W. Sułkowski (red.), Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego (s. 51–71). Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 
32.
Szatur-Jaworska, B. (2015). Polityka senioralna w Polsce — analiza agendy. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, nr 3 (30), s. 47–75.
 
33.
Szukalski, P. (2008). Starzenie się ludności — wyzwanie XXI wieku. W: P. Szukalski (red.), To idzie starość — polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polski (s. 7–29). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
34.
Szweda-Lewandowska, Z. (2012). Założenia i dane wyjściowe. W: P. Błędowski (red.), Wybrane aspekty finansowe wprowadzenia w życie ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym (s. 6–12). Warszawa: IPiSS.
 
35.
Szweda-Lewandowska, Z. (2014). Modele opieki nad osobami niesamodzielnymi. Studia Ekonomiczne, nr 179, s. 215–224.
 
36.
Szumlicz, T. (2009). Społeczna rola ubezpieczeń: podstawy polityki ubezpieczeniowej. Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 2 (specjalny), s. 17–31.
 
37.
Szumlicz, T. (2010). Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego. W: J. Handschke, J. Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki (s. 475–508). Warszawa: Poltext.
 
38.
Szumlicz, T. (2011). Stosunek do instytucji finansowych. Contemporary Economics, vol. 5, nr 3, s. 188–195.
 
39.
Taleyson, L. (2003). Private Long-Term Care Insurance — International Comparison. Health and Ageing, nr 8, s. 1–3.
 
40.
Wiener, J., Tilly, J., Goldenson, S.M. (2000). Federal and state initiatives to jump start the market for private long-term care insurance. Elder Law Journal, vol. 8, nr 1, s. 57–99.
 
41.
Więckowska, B. (2008). Ubezpieczenie pielęgnacyjne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
42.
Więckowska, B. (2010). Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem niedołęstwa starczego. W: T. Szumlicz (red.), Społeczne aspekty rynku ubezpieczeniowego (s. 209–220). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
43.
Wóycicka, I. (2009). Modele opieki w Polsce. W: I. Kotowska (red.), Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce. Warszawa: Scholar.
 
44.
Zhou-Richter, T., Browne, M., Gründl, H. (2010). Don’t they care? Or, are they just unaware? Risk perception and the demand for long-term care insurance. The Journal of Risk and Insurance, vol. 77, nr 4, s. 715–747.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top