PL EN
CASE REPORT
Income diversity. Economic theory and its implications for social policy
 
More details
Hide details
1
Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Publication date: 2020-06-05
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2006;9:81-95
 
ABSTRACT
The paper focuses on determining the role of income diversity and mechanisms generating it. It deals with issues concerning disproportion between incomes in the aspect of the economic theory and income division practice. The issues of the income parity, especially the aspect of equality vs. efficiency, and the choice of measures used for income comparison are presented. The role of the state in moulding incomes and their diversity is also explained.
 
REFERENCES (32)
1.
Auleytner, J. (2005), Polska polityka społeczna. Kreowanie ładu społecznego, Warszawa.
 
2.
Balcerowicz, L. (1993), Wieś. Rolnictwo. Wolny rynek, rozszerzony tekst wykładu L. Balcerowicza wygłoszonego 18.03.1993, Fundacja Rataja, SGGW, Warszawa.
 
3.
Balcerowicz, L. (1998), Wolność i rynek. Ekonomia wolnego rynku, Znak, Kraków.
 
4.
Blaug, M. (2000), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa.
 
5.
Dobrska, Z. (red.) (1990), Rozwarstwienie dochodów a rozwój gospodarczy w krajach Trzeciego Świata, PWN, Warszawa.
 
6.
Gates, J. (2000), Humanzing Capitalism, „Peace Review”, nr 12.
 
7.
Golinowska, S. (2002), Nierówności społeczne: identyfikacja i możliwości wyrównywania, (w:) Nierówności dochodowe i majątkowe. Zakres i formy redystrybucji dochodów państwa, RSS-G przy Radzie Ministrów, Raport nr 49, Warszawa.
 
8.
Golinowska, S. (red.) (2005), Ubóstwo i wykluczenie społeczne, badania, metody, wyniki?, IPiSS, Warszawa.
 
9.
Gorzelak, E. (1996), Problematyka dochodów ludności rolniczej w twórczości naukowej prof. M. Pohorillego, Rynek. Konsumpcja. Rolnictwo, Tom III „Konsumpcja”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
10.
Jarosz, M. (2005), Wygrani i przegrani polskiej transformacji, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 
11.
Kowalik, T. (1997), Czy sprawiedliwość społeczna kosztuje?, „Ekonomista”, nr 3.
 
12.
Kowalik, T. (red.) (2002), Nowe tendencje w świecie, (w:) Nierówni i równiejsi. Sprawiedliwość dystrybycyjna czasu transformacji w Polsce, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 
13.
Kowalski, A. (1996), Społeczne bariery przemian strukturalnych w rolnictwie, IERiGŻ, Warszawa.
 
14.
Kowalski, A. (1998), Społeczne uwarunkowania rozwoju wsi i rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa.
 
15.
Kulawik, J. (1998), Regulacje finansowe, (w:) A. Woś (red.), Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce, FAPA, Warszawa.
 
16.
Kuznets, S. (1976), Wzrost gospodarczy narodów, tłumaczenie A. Szeworski, PWE, Warszawa.
 
17.
Radło, M.J. (2003), Wyzwania konkurencyjności. Strategia Lizbońska w poszerzonej UE, ISP, Warszawa.
 
18.
Radło, M.J. (2004), Strategia Lizbońska a problemy gospodarcze UE, (w:) Biała Ksiega 2004, IbnGR, Gdańsk–Warszawa.
 
19.
Rawls, J. (1994), Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa.
 
20.
Sen, A. (2000), Nierówności. Dalsze rozważania, Fundacja im S. Batorego, Kraków.
 
21.
Stiglitz, J. (1994), Whither Socializm? The Mit Press, Cambridge.
 
22.
Szopa, B. (1994), Podział dochodów a poziom życia ludności (na przykładzie Polski), „Zeszyty Naukowe, Monografie”, nr 122, AE Kraków.
 
23.
Szopa, B. (2005), Zmiany dochodów ludności w Polsce na tle uwarunkowań systemowych, AE, Kraków.
 
24.
Treaty Setting up the European Economic Community, Rome 1957.
 
25.
Wilkin, J. (1997), Efektywność a sprawiedliwość jako problem ekonomiczny, (w:) Efektywność a sprawiedliwość, Key Text, Warszawa.
 
26.
Woś, A. (1992), Interakcje między rolnictwem a gospodarką narodową, „Ekonomista”, nr 5–6.
 
27.
Woś, A. (1998), Wzrost gospodarczy i strategie rozwoju polskiego rolnictwa, Eseje 2, IERiGŻ, Warszawa.
 
28.
Woś, A. (2000), Tworzenie i podział dochodów rolniczych. Dochody transferowe, IERiGŻ, Warszawa.
 
29.
Woźniak, M.G. (2002), Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 90. Czynniki, bariery, perspektywy, AE, Kraków.
 
30.
Woźniak, M.G. (2005), Kapitał ludzki i intelektualny w strategii prowzrostowej ograniczajacej nierówności społeczne, (w:) M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Mitel, Rzeszów.
 
31.
Zawojska, A. (1998) Rola płatności transferowych w kształtowaniu dochodów rolniczych na przykładzie krajów UE, „Zeszyty Naukowe”, nr 33, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, SGGW, Warszawa.
 
32.
Zegar, J.S., Gruda, M. (2000), Relacje dochodów ludności chłopskiej i pozarolniczej. Wskaźnik parytetu dochodów, IERiGŻ, Warszawa.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top