PL EN
FORUM
Double standards and eclectic universum of ideas
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, UW
 
 
Publication date: 2020-06-22
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2012;19:143-150
 
 
REFERENCES (18)
1.
Andrzejewski M. (2011). Rozważania o tożsamości zastępczego rodzicielstwa (i kilku drobniejszych sprawach), w: D. Trawkowska (red.), Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”.
 
2.
Boudon R. (2008). Efekt odwrócenia. Niezamierzone skutki działań społecznych. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
3.
Douglas M. (2011). Jak myślą instytucje, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Granosik M. (2011). Rekonstrukcja uwarunkowań możliwości przekształceń/zmian organizacji codziennej pracy socjalnej w miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej, w: M. Dudkiewicz (red.), Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym. Warszawa: Instytut spraw Publicznych.
 
5.
Kawczyńska-Butrym Z. (2011). Rodziny zależne od pomocy — wsparcie z zewnątrz — wykorzystanie zasady domina i synergii (DiS) oraz zasobów rodziny, w: D. Trawkowska (red.), Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”.
 
6.
Kaźmierczak T. (2009). Czy praca socjalna w Polsce jest nowoczesna?, w: W. Szymczak (red.), Współczesna wyzwania i metody pracy socjalnej. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 
7.
Piątek K. (2011). Kilka uwag na temat pomocy społecznej w Polsce w świetle badań socjologicznych”. „Problemy Polityki Społecznej”, 13/14.
 
8.
Racław M. (2011). Kontradykcje opieki zastępczej, w: D. Trawkowska (red.), Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”.
 
9.
Racław M. (w druku). „Zmiany w pracy socjalnej z rodziną — w stronę kontroli stylu życia i zarządzania marginalizacją”, w: M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Miedzy służbą społeczną a urzędem. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
10.
Rymsza M. (2011a). Założenia i tezy badawcze. Charakterystyka populacji pracowników socjalnych. Dobór próby, w: M. Rymsza (red.), Czy podejście aktywizujące ma szanse? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
11.
Rymsza M. (2011b). W stronę pracy socjalnej i działań aktywizujących w pomocy społecznej. „Problemy Polityki Społecznej”, 13/14.
 
12.
Rymsza M. (2011c). Reformowanie systemu opieki zastępczej w Polsce: od konsensusu do konfrontacji., w: D. Trawkowska (red.), Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”.
 
13.
Simmel G. (2008). Z psychologii mody. Studium socjologiczne, w: tegoż, Pisma socjologiczne. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
14.
Supińska J. (1999). Wartości uwikłane, w: J. Auleytner i J. Danecki (red.), Teoretyczne problemy nauki o polityce społecznej. Materiały z konferencji w Warszawie 27–29 XI 1997 r. Warszawa: DW ELIPSA.
 
15.
Świda-Ziemba H. (1997). Człowiek wewnętrznie zniewolony. Mechanizmy i konsekwencje minionej formacji — analiza psychologiczna. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 
16.
Świda-Ziemba H. (2010). Analiza demagogii w demokratycznej Polsce. „Societas/Communitas”, 2.
 
17.
Tabin M. (2010). Funkcjonowanie przekazu odrzuconego. „Societas/Communitas”, 2.
 
18.
Zybała A. (2012). O lepszą jakość polityk publicznych. „Analizy i Opinie”, 1.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top