PL EN
CASE REPORT
Public-social partnership in Polish social policy
 
More details
Hide details
1
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 
 
Publication date: 2020-06-05
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2006;9:41-51
 
ABSTRACT
The article focuses on public-social partnership and the role of social economy in Polish government policy after 2001. The main thesis states that the appearance of some new institutions as well as legislative regulations are the subject of a significant ideological dispute concerning political-system solutions. On one hand, there is a tendency to regard social economy institutions as one of the instruments to develop enterpreneuership among people threatened with social exclusion. On the other hand, institutions of social economy play significant role in building civic society based on economic relations, as well as in the provision of social services. The article presents the major state’s policy, legislative and financial directions from 2001 to 2005 in the field of social economy. It points out the possible and eligible directions of public authorities’ further actions leading to social economy development.
 
REFERENCES (31)
1.
Anderson, S.K., Jakobsen, G. (2003), Wzajemne oddziaływanie między organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi w dziedzinie polityki społecznej i polityki rynku pracy w krajach członkowskich UE, PHARE, masz. powiel., Warszawa.
 
2.
Arczewska, M. (2005), Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
3.
Borzaga, C., Santuari, A. (2005), Przedsiębiorstwa społeczne we Włoszech. Doświadczenia spółdzielni społecznych, Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa.
 
4.
Budowanie partnerstwa publiczno-społecznego – współpraca organizacji pozarządowych z administracją samorządową (2005), Materiały z konferencji w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
 
5.
Defourny, J. (2005), Przedsiębiorstwo społeczne w poszerzonej Europie: koncepcje i rzeczywistość, „Rynek Pracy”, nr 1.
 
6.
Dziubińska-Michalewicz M. (2003), Przedsiębiorstwa społeczne jako jedna z form zatrudnienia socjalnego. Doświadczenia wybranych krajów – Włoch, Finlandii, Francji, Informacja nr 956 Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP, Warszawa.
 
7.
Ekonomia społeczna (2004; 2005), Ministerstwo Polityki Społecznej, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Kraków; Warszawa.
 
8.
Gotfalski, Z. (2005), Spółdzielczość a możliwości partycypacji obywatelskiej i udziału w dialogu obywatelskim, „Biuletyn Rady Społecznej”, nr 3.
 
9.
Grosse, T.G. (2005), Szanse rozwoju gospodarki społecznej w Polsce – zadania stojące przed nowym rządem, „Analizy i Opinie”, nr 53, Instytut Spraw Publicznych.
 
10.
Kowalak, T. (1993), Czy schyłek spółdzielczości?, (w:) M. Księżpolski i J. Supińska (red.), Zagrożenia polityki społecznej w Polsce w okresie transformacji, Fundacja F. Eberta, Warszawa.
 
11.
Kozłowski, S.G. (1999), Spółdzielcza alternatywa. Z doświadczeń baskijskiego Mondragonu, „Polityka Społeczna”, nr 3.
 
12.
Krajowy Plan Działań na rzecz Integracji Społecznej dla Polski na lata 2004–2006 (2005), Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa.
 
13.
Leś, E. (2005), Nowa ekonomia społeczna. Wybrane koncepcje, „Trzeci Sektor”, nr 2.
 
14.
Leś, E. (red.) (2002), Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji, Instytut Polityki Społecznej, Warszawa.
 
15.
Leś, E. (2000), Od filantropii do pomocniczości, Elipsa, Warszawa.
 
16.
Miżejewski, C. (2003), Założenia ustawy o zatrudnieniu socjalnym, (w:) T. Kazimierczak i A. Rymsza (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
17.
Narodowy Plan Rozwoju 2007–2013 (2005), Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.
 
18.
Pestoff, V.A. (2001), Przedsiębiorstwa społeczne i demokracja obywatelska w Szwecji. Budowa partycypacyjnego społeczeństwa dobrobytu w XXI wieku, (w:) J. Hausner (red.), Studia z zakresu zarządzania publicznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 
19.
Plan działania Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w roku 2003 (2003), Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 
20.
Platforma Społeczna (2005), „NGOsy działające w sferze społecznej wzywają, aby wspólne wartości legły u podstaw dyskusji nad modelem społecznym”, „Biuletyn Rady Społecznej”, nr 4.
 
21.
Prezentacja „Realizacja Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce w obszarze tematu D (Gospodarka społeczna)” (2006), Warszawa 6 lutego (maszynopis powielany).
 
22.
Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie. Wstępny projekt (2005), Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa.
 
23.
Rymsza, A. (2005), Partnerzy służby publicznej? Wyzwania współpracy sektora pozarządowego z administracją publiczną w świetle doświadczeń amerykańskich, „Trzeci Sektor”, nr 3.
 
24.
Rymsza, M. (2003), Aktywna polityka społeczna w teorii i w praktyce, (w:) T. Kazimierczak, A. Rymsza (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
25.
Sadowski, T. (2005), Ekonomia społeczna w Polsce – nowe perspektywy w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, „Rynek Pracy”, nr 3.
 
26.
Sprawozdanie z działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za okres od dnia jej wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2004 r. (2004), (Druk sejmowy nr 71 z V kadencji Sejmu RP).
 
27.
Szarfenberg, R. (2005), Słabości trzeciego sektora, „Trzeci Sektor”, nr 4.
 
28.
Szczerski, K. (2002), Partnerstwo obywatelskie. Problematyka relacji administracji publicznej z organizacjami obywatelskimi, „Służba Cywilna”, nr 5.
 
29.
Szelewa, D. (2004), Szwedzka polityka rodzinna, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 7.
 
30.
Szreter, J. (2005), Spółdzielnie inwalidów a spółdzielnie socjalne, „Rynek Pracy”, nr 1.
 
31.
Trzeciecki, A. (2005), Zmierzając do przedsiębiorstw społecznych – kilka kroków w kierunku spółdzielni socjalnych, „Rynek Pracy”, nr 1.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top