PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Between equality and stratification. Educational inequities in the example of the primary school in Warsaw
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-06-01
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2012;19:73-85
 
ABSTRACT
The topic of this article are primary schools actions in regards to the relationship between students family socio-economic status and status achieved by the child. Elementary School as an entity of social policy can somehow „govern inequalities”, i.e. lead efforts to mitigate, support or enhance social educational inequalities. This text presents the results of the authors own study, carried out in one of Warsaw’s primary schools, using in-depth individual interviews. Conducted schools analysis was to find an answer to the question what were the schools mechanisms of impact on the social structure. Conclusions from the study show that the school does not have a coherent approach to the social education inequality and conducted actions may contribute to the petrifaction of the existing social structure.
 
REFERENCES (40)
1.
Ball S., Class Strategies and the Educational Market. The Middle Classes and Social Advantage, London 2003.
 
2.
Białecki I., Nierówności edukacyjne i polityka wyrównywania szans. Sytuacja w Polsce, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 1999, nr 14.
 
3.
Borowicz R., Nierówności społeczne w dostępie do wykształcenia, Olecko 2000.
 
4.
Bourdieu P., Passeron J. C., Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 1990.
 
5.
Coleman J., Campbell E.Q., Hobson C.J., McPartland J., Mood A.M., Weinfeld F.D., York R.L., Equality of Educational Opportunity, Washington 1966.
 
6.
Collins R., The Credential Society. An Historical Sociology of Education and Stratification, New York 1979.
 
7.
Davis D., Credentialism, [w:] Encyclopedia of higher education, B. R. Clark, G. Neave (red.), Oxford 1992.
 
8.
Davis K., Moore W., Some principles of stratification, “American Sociological Review” 1945, nr 10.
 
9.
Dolata R., Procedury rekrutacji i dzielenia uczniów na oddziały w gimnazjach — ocena z perspektywy nierówności społecznych w edukacji, [w:] Zmiany w systemie oświaty: wyniki badań empirycznych, E. Wosik (red.), Warszawa 2002.
 
10.
Dolata R., Szkoła — segregacje — nierówności, Warszawa 2008.
 
11.
Domalewski J., Młodzież w zreformowanym systemie szkolnym, Toruń–Warszawa 2004.
 
12.
Dreeben R., On What Is Learned in School, Reading, Massachusetts 1968.
 
13.
Esping-Andersen G., Three Worlds of Welfare Capitalism, [w:] Welfare state. Historia, kryzys i przyszłość nowoczesnego państwa opiekuńczego. Wybór i tłumaczenie tekstów na prawach rękopisu, Warszawa 1997.
 
14.
Feinberg W., Soltis J. F., Szkoła i społeczeństwo, Warszawa 2000.
 
15.
Gmerek T., Edukacja i nierówności społeczne: studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji, Kraków 2011.
 
16.
Gmerek T., Młodzież i dyplom akademicki. Społeczne konstrukcje sukcesu życiowego [w:] Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej, A. Gromkowska-Melosik, T. Gmerek (red.), Kraków 2008.
 
17.
Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Poznań 2000.
 
18.
Hurn C. J., The Limits and Possibilities of Schooling. An Introduction to the Sociology of Education, Boston 1987.
 
19.
Konarzewski K., Gimnazjum wobec nierówności oświatowych, „Nowa Szkoła” 2003, nr 21, http://www.konarzewski.neostra..., [dostęp 11.06.2011].
 
20.
K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych, Teoria ugruntowana, Warszawa 2000.
 
21.
PISA 2009 Technical Raport; Oficjalna strona OECD, http://www.oecd.org/department... [dostęp 20.07.2011].
 
22.
Kwieciński Z., Dynamika funkcjonowania szkoły, Toruń 1995.
 
23.
Kwieciński Z., Wykluczanie, Toruń 2002.
 
24.
Marshall G., Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 2005.
 
25.
Meighan R., Socjologia edukacji, Toruń 1993.
 
26.
Meyer J. W., Rowan B., Organizacje zinstytucjonalizowane: struktura formalna jako mit i ceremonia, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski,.
 
27.
J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Warszawa 2006.
 
28.
Nyczaj-Drąg M., Osiągnięcia szkolne uczniów w kontekście kapitału społecznego rodziny. Analiza porównawcza dwóch równoległych klas pierwszych szkoły podstawowej, [w:] Idee — diagnoza — nadzieje — szkoła polska a idee równości, A. Męczkowska-Christiansen, P. Mikiewicz (red.) Wrocław 2009.
 
29.
Mikiewicz P., Społeczne światy szkół średnich. Od trajektorii marginesu do trajektorii elit, Wrocław 2005.
 
30.
Moore R., Socjologia edukacji, [w:] Pedagogika, B. Śliwerski (red.), Gdańsk 2006.
 
31.
Murawska B., Segregacja na progu szkoły podstawowej, Warszawa 2004.
 
32.
Parsons T., The Structure of Social Action, New York 1937.
 
33.
Putkiewicz E., Zamorska M., Społeczne nierówności edukacyjne: studium sześciu gmin, Warszawa 2001.
 
34.
Sadura P., Widzę szkołę bez wyścigów, „Gazeta Wyborcza”, 11 października 2012.
 
35.
Schlicht R., Stadelmann-Steffen I., Freitag M., Educational inequality in the EU, “European Union Politics” 2010, nr 11.
 
36.
Szafraniec K., Młodzi 2011, Warszawa 2011.
 
37.
Szarfenberg R., Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Warszawa 2006.
 
38.
Weber M., Class, status and party, [w:] From Max Weber: Essays in Sociology, H. Gerth, C. Wright Mills (red.), Nowy Jork 1958.
 
39.
Zahorska M., Społeczne nierówności edukacyjne SNE. Warszawa 2009.
 
40.
Żłobicki W., Ukryty program w edukacji: między niewiedzą a manipulacją, Kraków 2002.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top