PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Social exclusion of elderly people
 
More details
Hide details
1
Zakład Profilaktyki Onkologicznej, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Publication date: 2020-06-03
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2010;13-14:99-108
 
ABSTRACT
Aim: The aim of the study was to determine how old inhabitants of Warsaw perceive social exclusion. Sources and Methods: The survey was conducted late April and May 2008 in the city of Warsaw, and included 149 people. Results and conclusions: The researched were aware of the fact, that people have a negative or neutral attitude to them, but this awareness does not cause any mental discomfort. Elderly people focus on relations with friends and a family, or direct their activity to religious institutions. They feel best with their family, friends and church, worst in the sphere of health care facilities, institutions and public transport. People with higher education have greater ease in establishing contacts between generations, they find themselves better in areas where they can contact with other representatives of society than these with a secondary education. Persons with a secondary education have better contact with their family and friends. Relations with a family affect the perception of social isolation and its extent – people with higher education and poorer family contacts feel more marginalized.
 
REFERENCES (14)
1.
Bromley, D. (1969). Psychologia starzenia się. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
2.
Fabiś, A. (2005). Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie. Sosnowiec: Wyższa Szkoła marketingu i Zarządzania.
 
3.
Frieske, K.W. (1999). Marginalność i procesy marginalizacji. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
4.
Krzymiński, S. (1993). Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 
5.
Leońska, L. ( 2000). Profile starości. Poznań: Wydawnictwo Miejskie.
 
6.
Narodowa Strategia Integracji Społecznej – polski dokument opracowany przez Zespół Zadaniowy do Spraw Reintegracji Społecznej, dostępne na stronie: <http://www.funduszestrukturaln...>.
 
7.
Rembowski, J. (1984). Psychologiczne problemy starzenia się człowieka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
8.
Shanas, E., Townsend, P., Wedderburn, D. (1968). Old People In Three Industrial Societies. New York: Atherton Press.
 
9.
Synak, B. (1990). „Teoretyczne i pojęciowe problemy zależności w starszym wieku”. W: J. Starga-Piasek (red.), Społeczne aspekty starzenia się i starości. Warszawa: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
 
10.
Synak, B. (2002). Polska Starość. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 
11.
Trafiałek, E. (2006). „Wykluczenie społeczne ludzi starych. Źródła, skutki i perspektywy na przyszłość”. W: T. Kowalewski, P. Szukalski (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
12.
Tymowski, A. (1975). „Socjoekonomiczne kryteria uzależnienia ludzi starych”. Studia socjologiczne, nr 2.
 
13.
Wiśniewski-Roszkowska, K. (1975). Stary człowiek w rodzinie. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 
14.
Wiśniewska-Roszkowska, K. (1989). Starość jako zadanie. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top