PL EN
REVIEW
The Studies of failures of Social Work with Family
 
More details
Hide details
1
Instytut Socjologii, Uniwersytet ĝląski
 
 
Publication date: 2020-06-05
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2008;11:221-241
 
 
REFERENCES (31)
1.
Abucewicz M., 2004: Lokalna działalność polityczna i sukces programów reintegracji społecznej [w:] Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej. Pod red. K. W. Frieske. IPiSS, Warszawa.
 
2.
Bieńko M., 2006: Wychowanek domu dziecka jako odbiorca procesu usamodzielnienia [w:] Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość. Pod red. A. Kwak. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
3.
Frieske K. W., 1997: Bieda – miary i interpretacje [w:] Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie pod red. S. Golinowskiej. IPiSS, Warszawa.
 
4.
Frieske K. W. (red.), Poławski P., Zalewski D., 1999: Marginalność i procesy marginalizacji. IPiSS. IPS UW, Warszawa.
 
5.
Frieske K. W. (red.), 2004: Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej. IPiSS, Warszawa.
 
6.
Hrynkiewicz J., 2006: Odrzuceni. Analiza procesu umieszczania dzieci w placówkach opieki. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
7.
Karwacki A., 2006: Błędne koło. Reprodukcja kultury podklasy społecznej. Wydawnictwo UMK, Toruń.
 
8.
Kawczyńska-Butrym Z. (red.), 2001a: Mieszkańcy osiedli byłych pegeerów o swojej sytuacji życiowej. Wydawca: Studio Poligrafi i Komputerowej „SQL” s.c., Olsztyn.
 
9.
Kawczyńska-Butrym Z., 2001b: Koncepcje opieki i zawody opiekuńcze. Pracownicy socjalni i pielęgniarki. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 
10.
Kawczyńska-Butrym Z., 2003: Problemy pracy socjalnej w wiejskich enklawach ubóstwa [w:] Działania społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku pod red. E. Kantowicz, A. Olubińskiego. Wydawnictwo Edukacyjne akApit, Toruń.
 
11.
Krzyszkowski J., 2005: Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym. Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawnictwo UŁ. Łódź.
 
12.
Kurcz A., 2002: Standardy umiejętności w pracy socjalnej. Samoocena umiejętności zawodowych przez pracowników socjalnych [w:] Pracownik socjalny jako profesjonalista. Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej pod red. J. Brągiel i A Kurcz. Uniwersytet Opolski, Opole.
 
13.
Kwak A. (red.), 2006: Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
14.
Kwak A., 2006: Kreatorzy procesu usamodzielnienia [w:] Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość. Pod red. A. Kwak. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
15.
Kwak A., Bieńko M., Rosochacka M., Wideł E., 2006: Wnioski i rekomendacje [w:] Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość. Pod red. A. Kwak. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
16.
Olech A.:.
 
17.
Racław-Markowska M., (red.), 2005: Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym. Debata o nowym systemie. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
18.
Racław-Markowska M., Legat S, (red.), 2004: Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą - od form instytucjonalnych do rodzinnych. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
19.
Rymsza M., 2006: Opieka zastępcza nad dzieckiem a praca socjalna, czyli o niedostatkach zreformowanego systemu pomocy społecznej w Polsce [w:] Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość pod red. A. Kwak. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
20.
Szmagalski J. (red.), 2005: Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Ex Libris Pracownika Socjalnego. Warszawa.
 
21.
Trawkowska D., 2003: Bariery komunikowania przy rozwiązywaniu problemów społecznych – na podstawie badań empirycznych w instytucjach pomocy społecznej [w:] Funkcje komunikacji społecznej pod red. K. Wódz i J. Wodza. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 
22.
Trawkowska D., 2004: „Obcy” w pomocy społecznej [w:] Praca socjalna – wielość perspektyw. Rodzina – Multikulturowość – Edukacja. Pod red. J. Brągiel i P. Sikory. Uniwersytet Opolski, Opole.
 
23.
Trawkowska D., 2005a: Konsultacja i superwizja w górnośląskich ośrodkach pomocy społecznej. Studium empiryczne [w:] Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy pod red. J. Szmagalskiego. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Ex Libris Pracownika Socjalnego. Warszawa.
 
24.
Trawkowska D., 2005b: Praktyki dyskryminacyjne w pomocy społecznej. Problemy Polityki Społecznej nr 8.
 
25.
Trawkowska D., 2005c: Pomoc społeczna i jej pracownicy wobec problemów pracy socjalnej z rodzinami zastępczymi [ w:] Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym. Debata o nowym systemie, pod red. M. Racław-Markowskiej. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
26.
Trawkowska D., 2006: Portret współczesnego pracownika socjalnego. Studium socjologiczne. BPS. „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Katowice.
 
27.
Trawkowska D., 2007: Stosunek pracowników socjalnych do reformy systemu opieki nad dzieckiem i rodziną jako rezultat stanu pracy socjalnej z rodziną w pomocy społecznej. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” nr 2 i 3.
 
28.
Warzywoda-Kruszyńska (red.), 1998: Żyć i pracować w enklawach biedy (Klimaty łódzkie) pod red. W. Warzywody-Kruszyńskiej., Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
29.
Wódz K., 1998: Praca socjalna w środowisku zamieszkania. BPS. Ofi cyna „Śląsk” Sp. Z o.o., Katowice.
 
30.
Zalewski D., 2005: Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
31.
Żukiewicz A., 2002: Praca socjalna ośrodków pomocy społecznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top