PL EN
CASE REPORT
Strategy of European Union toward ageing of population
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-06-01
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2012;18:39-50
 
ABSTRACT
The primary objective of this paper is to analyze the actions taken at EU level, aimed at counteracting the effects of aging population. The article shows that despite a number of important initiatives undertaken by the European Commission over past several years, most of the issues related to demographic changes continue to be exclusive responsibility of the Member States. The adoption of the Lisbon Treaty meant some strenghthening of EU competence, but it does not include issues related to social security systems. But overall, the objectives and priorities established by the European Commission in response to the demographic challenge is a sensible long-term political strategy, which can be implemented across EU.
 
REFERENCES (16)
1.
Boden, M. et al. (2010) Facing the Future: Time for the EU to Meet Global Challenges, JRC Scientific and Technical Reports, European Comission, w: http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC55..., dostęp z dnia 29. 04. 2012.
 
2.
Godlewska, J., Kurowska, A., Mering, T., (2010) Ekspertyza. Przyszłość rynku pracy w Europie — w poszukiwaniu skutecznej odpowiedzi na tendencje demograficzne, Warszawa.
 
3.
Harper, S. (2010), Demographic challenges and social security. Societal challenges and the capacity to adapt: social security in an ageing world, w: Regional Social Security Forum for Europe, Warsaw, w: http://www.ageing.ox.ac.uk/fil..., dostęp z dnia 29.04.2012.
 
4.
Komisja Europejska (2005) Zielona Księga. Wobec zmian demograficznych: nowa solidarność między pokoleniami, Bruksela, COM (2005) 94 końcowy, w: http://eur-lex.europa.eu/LexUr..., dostęp z dnia 29.04.2012.
 
5.
Komisja Europejska (2006) Komunikat. Demograficzna przyszłość Europy — przekształcić wyzwania w nowe możliwości, Bruksela COM (2006) 571 wersja ostateczna, w: http://eur-lex.europa.eu/LexUr..., dostęp z dnia 30. 04. 2012.
 
6.
Komisja Europejska (2009a), Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008–2060), w: „European Economy” 2/2009, Luxemburg 2009, http://ec.europa.eu/economy_fi..., dostęp z dnia 29. 04. 2012.
 
7.
Komisja Europejska (2009b), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno — Społecznego i Komitetu Regionów. Sprostanie wyzwaniom związanym ze skutkami starzenia się społeczeństwa w UE (Sprawozdanie na temat starzenia się społeczeństwa, 2009), Bruksela COM (2009) 180 wersja ostateczna, w: http://eur-lex.europa.eu/LexUr..., dostęp z dnia 30.04.2012.
 
8.
Komisja Europejska (2010a), Ex — Ante Evaluation. Accompanying document to the Decision of the European Parliament and the Council on the European Year for Active Ageing (2012), Brussels, SEC(2010) 1002 final, w: http://europa.eu/ey2012/BlobSe..., dostęp z dnia 01.05.2012.
 
9.
Komisja Europejska (2010b), Komunikat Komisji — Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączaniu społecznemu, Bruksela COM (2010) 2020 wersja ostateczna, w: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf..., dostęp z dnia 01. 05. 2012.
 
10.
Komisja Europejska (2011) Demography Report 2010. Older, More Numerous and Diverse Europeans, Eurostat, European Commission, Luxemburg.
 
11.
Mering, T. (2011a) Polityka społeczna Unii Europejskiej w Traktacie Lizbońskim i Strategii Europa 2020. Nowa „przestrzeń społeczna” (l’espace sociale) dla Unii?, w: „Zeszyt Dziedzinowy — Nauki Społeczne” nr 1(3) 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
12.
Mering, T. (2011b), Polityka wsparcia społecznego. Reformy w Wielkiej Brytanii, w: „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” nr 4/2011 (31).
 
13.
Paszkowska, M., Czubocha K. (2007) Ogólne zasady prawa w systemie prawnym Unii Europejskiej, w: „Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie” Nr 2(4) 2007.
 
14.
Rada UE (2006), Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, w: „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” nr L 210/25 z 31.07.2006.
 
15.
Reflection Group (2010), Project Europe 2030: Challenges and Opportunities. A Report to the European Council by the Reflection Group on the Future of the EU 2030, Council of the European Union, w: http://www.consilium.europa.eu..., dostęp z dnia 29.04.2012.
 
16.
Social Protection Committee (2010) Interim EPC-SPC Joint Report on Pensions, Brussels, w: http://europa.eu/epc/pdf/inter..., dostęp z dnia 29. 04. 2012.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top