PL EN
CASE REPORT
Law regulations concerning the improvement of the elderly’ s situation on the labor market and in the social security systems. European aspect
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-06-08
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2012;17:61-75
 
ABSTRACT
The present study includes the legal solutions in the EU law and those adopted in the EU Member Sates that serve the purpose of improving the situation of elderly people on the labour market. The national experience connected with the professional activity of people over 45 is also discussed. The legal aspects of the retirement age are examined in the national and European context. Changes in this are are discussed and evaluated and the issuing conclusions are presented
 
REFERENCES (14)
1.
Biała Księga, Plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur, Komisja Europejska, Bruksela, 16 lutego 2012, COM (2012) 55 final.
 
2.
Blanpain, R., European Labour Law, Kluwer 2002.
 
3.
Bocianowski P., Wiek emerytalny jako przyczyna rozwiązania stosunku pracy w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2011 nr 1.
 
4.
Florek, L. Europejskie prawo pracy, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004,.
 
5.
Income security in old–age, disability and death of a breadwinner, www.social-protection.org (dostęp 15.05.2012).
 
6.
Jędrasik-Jankowska I., Emerytura i inne świadczenia związane z wiekiem, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
 
7.
Kryńska, E. (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, seria „Studia i Materiały”, IPiSS, Warszawa 2003, s. 5 i nast.
 
8.
Social protection in the Member States of the European Union, of the European Economic Area and in Switzerland, MISSOC 2011.
 
9.
Uścińska G. (red.), Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2008.
 
10.
Uścińska, G. Kierunki rozwiązań w zakresie wieku emerytalnego, ekspertyza dla UKiE, maszynopis, Warszawa 2010.,.
 
11.
Uścińska G., Problemy współczesnych systemów emerytalnych. Kierunki rozwiązań w zakresie wieku emerytalnego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2011 nr 4.
 
12.
Uścińska, G. (współpraca Petelczyc, J., Roicka, P.), Diagnoza sytuacji osób w wieku 45+ na rynku pracy w Polsce i w wybranych krajach UE na podstawie danych zastanych Aspekt prawny), raport z badań w ramach wieloletniego programu badawczego CIOP na lata 2011–2013 pt. Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy i ich wpływ na aktywność zawodową zasobów pracy w wieku 45+, IPiSS, Warszawa 2010,.
 
13.
Zielona Księga na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie, Komisja Europejska, Bruksela, 7 lipca 2010 r., KOM (2010) 365 wersja ostateczna.
 
14.
Wratny, J. Elastyczne formy zatrudnienia w perspektywie polskiego prawa pracy, w: Sadowska-Snarska (red.), Elastyczne formy pracy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2010 r.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top