PL EN
CASE REPORT
Stefan Pawlicki’s idea of social policy
 
More details
Hide details
1
Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski
 
 
Publication date: 2020-06-05
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2007;10:23-35
 
ABSTRACT
The article presents the Stefan Pawlicki’s (1839–1916) view on social policy. Stefan Pawlicki was a catholic priest, philosopher and the head of the Jagiellonian University in Kraków. He was one of the ancestors of the catholic thought on social policy in Poland, the editor of a periodical “Ruch Społeczny” (The Social Movement) and a founder of an association “Towarzystwo Pielęgnowania Nauk Społecznych” (The Association Caring of Social Sciences Development) in Kraków, at the beginning of XX century. According to Stefan Pawlicki, the discipline of social policy should be seen as a part of philosophy. The first reason is the use of similar cognitive methods. The second reason is social policy’ close connection to ethics. Stefan Pawlicki’s academic focus was the theory of a social question (kwestia socjalna). He stated that neither liberalism nor socialism may find a solution to the social question. As Pawlicki stressed in his works from the end of XIX century, the only way out of a social question is the broad ethical renewal on the basis of Christian solidarity
 
REFERENCES (23)
1.
Auleytner, J. (2002), Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu społecznego, WSSP TWP, Warszawa.
 
2.
Biederlak, T.J. (1908), Kwestia społeczna. Przyczynek do zrozumienia jej istoty i rozwiązania jej, Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, Poznań.
 
3.
Blackburn, S. (2004), Oksfordzki słownik filozoficzny, Książka i Wiedza, Warszawa.
 
4.
Grzymała-Siedlecki, A. (1962), Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim, Kraków.
 
5.
Krzeczkowski, K. (1939), Hasło: „polityka społeczna”, (w:) E.J. Reyman, Encyklopedia Nauk Politycznych, t. IV, zeszyt 2, Wydawnictwo Instytutu Społecznego i Instytutu Wydawniczego, „Biblioteka Polska”, Warszawa.
 
6.
Lipke, L. (1897), Pierwszy katolicki kurs socjalny w Krakowie, „Przegląd Powszechny”, t. LV, rok XIV.
 
7.
Mylik, M. (1997), Posłowie, (w:) S. Pawlicki, Metafizyka, Wydawnictwo PALABRA, Warszawa.
 
8.
Mylik, M. (1993), Udział polskich uczonych w przygotowaniu encykliki „Rerum novarum”, „Przegląd Religioznawczy” 1993, nr 3.
 
9.
Palacz, R. (2002), Wybór tekstów filozofów polskich, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra.
 
10.
Pawlicki, S. (1870), Materializm wobec nauki, Kraków.
 
11.
Pawlicki, S. (1878), Kilka uwag o podstawie i granicach filozofii, Kraków.
 
12.
Pawlicki, S. (1897a), Cele i zadania polityki socjalnej, Druk. Uniw. Jag., Kraków, (BJ 596522 II).
 
13.
Pawlicki, S. (1897), Dola i niedola piekarczyków, Kraków, (Rkp. BJ 8489 I).
 
14.
Pawlicki, S. (1899/1900), Polityka społeczna, wykłady na Wydziale Filozoficznym UJ, (Rkp. BJ 8448 I).
 
15.
Pawlicki, S. (1901/1902), Polityka socjalna, wykłady na Wydziale Filozoficznym UJ, (Rkp. BJ 8440 I).
 
16.
Pawlicki, S. (1908), Etyka socjalna, wykłady na Wydziale Filozoficznym UJ, Kraków, (BJ. 71335).
 
17.
Pawlicki, S. (1997), Metafizyka, Wydawnictwo PALABRA, Warszawa.
 
18.
Piech, S. (2002), W poszukiwaniu prawdy, „Alma Mater”, miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 43.
 
19.
Przymusiała, A. (1975), Stefan Pawlicki a pozytywizm, (w:) B. Skarga (red.), Polska myśl filozoficzna i społeczna, t. 2, Książka i Wiedza, Warszawa.
 
20.
Strzeszewski, C. (1981), Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832–1939, Warszawa.
 
21.
Tatarkiewicz, W. (1948), Zarys dziejów filozofii w Polsce, Kraków.
 
22.
Walicki, A. (red.) (1983), Zarys dziejów filozofii polskiej 1815–1918, PWN, Warszawa.
 
23.
Wincławski, W. (1999), Socjologia katolicka w Polsce. Powstanie, rozwój, dokonania (1860–1918), (w:) E. Hałas (red.), Pomiędzy etyka a polityką, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top