PL EN
CASE REPORT
Urban policy toward ageing of the population of the cities — on the example of Poland, France and Canada
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-06-01
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2012;18:119-128
 
ABSTRACT
The article attempts to analyse the chosen housing issues typical of urbanized dwelling space that are linked to the situation of elderly people. The analysis is focused on Poland, France and Canada. In the article housing issues linked to the process of aging of societies are divided into two groups. The first type of issues refers to social inclusion of aged people in urbanized dwelling space. The second one refers to the impact of aged people on the local real estate market.
 
REFERENCES (25)
1.
Bachelet, F. (2010) Les politiques sociales et leurs institutions, Paryż: l’Harmattan.
 
2.
Bartoszek, A., Niezabitowska, E., Kucharczyk-Brus, E., Niezabitowski, M. (2011) Warunki zamieszkania polskich seniorów w świetle badań socjologów i architektów w projekcie PolSenior, w: „Polityka Społeczna”, numer specjalny, 2011.
 
3.
Cesarski, M. (1993) „Hipoteka odwrotna” na mieszkania ludności starszej, w: „Sprawy Mieszkaniowe”, z. 3/1993.
 
4.
Cesarski, M. (2007) Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1988–2005. Dziedzictwo i przemiany, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie — Oficyna Wydawnicza.
 
5.
ENA (2005) Séminaire relatif au „Logement”, Le logement des personnes âgées.
 
6.
Furet, J., Méhiri, S. (2008) Vieillissement: les réponses des organismes Hlm, w: „Habitat et Société”, nr 52/2008.
 
7.
GUS (2003) Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych i rodzin 2002.
 
8.
Insee (2008) Personnes vivant seules dans leur logement selon l’âge en 2008.
 
9.
Jałowiecki, B. (2007) Globalny świat metropolii, Warszawa: Scholar.
 
10.
Korniłowicz, J. (2009) Stan mieszkalnictwa w Polsce, raport wygłoszony na Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji, szacunki IRM w oparciu o dane GUS.
 
11.
Księżopolski, M. (1999) Polityka społeczna. Wybrane problemy porównań międzynarodowych, Katowice: Śląsk.
 
12.
Kuczyńska, A. (2007) Pomoc społeczna i opieka nad osobami starymi we Francji, w: Frąckiewicz, L. (red.), W obliczu starości, Katowice: Ośrodek Wydawniczy Augustana.
 
13.
Kulesza, H. (2001) Sytuacja mieszkaniowa ludzi starszych w Polsce według badań GUS, w: Zaniewska, H. (red.), Mieszkania starszych ludzi w Polsce. Sytuacja i perspektywy zmian, Warszawa: Instytut Gospodarki Mieszkaniowej.
 
14.
L’Observateur du logement au Canada (2010) Société canadienne d’hypothèques et de logement.
 
15.
Légaré, O. (2011) Le vieillissement de la population et le logement: exploration en banlieue, w : „Habitation Québec”, nr 2/2011.
 
16.
Magdziak, M. (2009) Mieszkalnictwo dla osób starszych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w: „Architecturae et artibus”, nr 1/2009. Mcafee, A., Logement et politique du logement, w : L’Encyclopédie canadienne, artykuł dostępny na stronie : http://www.thecanadianencyclop..., dostęp z dnia 12.04.2012.
 
17.
Rapport de recherché (2000) Le logement — services pour les aînés, w: https://www03.cmhc-schl.gc.ca/..., dostęp z dnia 12.04.2012.
 
18.
Research Highlight (2010) Census Housing Series: Issue 10 — The Housing Conditions of Canada’s Seniors, Canada Mortgage and Housing Corporation.
 
19.
Roussin, S. (2007) Hypothèque inversée; pour unmeilleur encadrement. Rapport final du projet de recherché présenté au Bureau de la consummation d’Industrie Canada.
 
20.
Surmiak-Domańska, K. (2007) Polsko, otwórz się, w: „Gazeta Wyborcza”, 02.10.2007 r.
 
21.
Szarfenberg, R. (2009) Strategia antywykluczeniowa Unii Europejskiej, w: Wrońska, E. (red.), Księga Ubogich a.d. 2009, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
22.
Szatur-Jaworska, B. (2000) Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Warszawa: ASPRA-JR.
 
23.
Węcławowicz, G. (2007) Geografia społeczna miast, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
24.
Weeks, L. E., LeBlanc, K. (2010) Housing Concerns of Vulnerable Older Canadians, w: „Canadian Journal on Aging”, nr 29 (3)/ 2010.
 
25.
Zrałek, M. (2012) Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób starszych. Dylematy i kierunki zmian, w: J. Hrynkiewicz (red.) O sytuacji ludzi starszych, Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top