PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
On the Role of Participatory Action Research in the Social Policy
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Spoáecznej, Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-06-05
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2008;11:65-85
 
ABSTRACT
The article presents the method of participatory action research, its meaning, the use and misuse in the social policy. The thesis is formulated that PAR is a research approach useful in investigating and dealing with contemporary social problems. However, used by powerful institutions, governments and think-tanks it may be also an instrument of accomplishing particular or narrow political goals. In the fi rst part various approaches and types of participatory action research are discussed. The second part of the text presents the different applications of PAR in social policy, especially in the local context. The third part of the article illustrates the threats resulting from expansion of PAR and shows the mechanisms of contributing to ‘unsocial’ goals by PAR.
 
REFERENCES (30)
1.
Amsden, J., VanWynsberghe, R. (2005), Community Mapping as a Research Tool with Youth. Action Research nr 3.
 
2.
Birkholzer, K. (2006), Lokalny rozwój gospodarczy i jego potencjaá (w:) LeĞ, E., Oádak, M., Z teorii i praktyki gospodarki spoáecznej, t 1. Collegium Civitas, Warszawa.
 
3.
Borgatta, E., Montgomery, R. (red.) (2000), Participatory research (w:) Encyclopedia of Sociology, Macmillan Reference USA, New York.
 
4.
Dáugosz, D., WygnaĔski J. (2005), Obywatele wspóádecydują. Przewodnik po partycypacji spoáecznej, FIP, Warszawa.
 
5.
Dybel P., Wróbel Sz. (2008), Granice politycznoĞci. IFiS PAN, Aletheia, Warszawa.
 
6.
Fals-Borda, O. (1995), Research for Social Justice: Some North-South Convergences, Plenary Address at the Southern Sociological Society Meeting, Atlanta, April 8, 1995. pobrano z: http://comm-org.wisc.edu/si/fa....
 
7.
Fleck, Ch. (2007), „Bezrobotni Marienthalu” z perspektywy dzisiejszej (w:) Jahoda M, Lazarsfeld P., Zeisel H, Bezrobotni Marienthalu, Ofi cyna Naukowa, Warszawa.
 
8.
Friedlander, F. (2001), Participatory Action Research as a Means of Integrating Theory and Practice. Proceedings. Action Research Symposium, Alexandria.
 
9.
Gaventa, J., Cornwell P., (2008) Power and Knowledge (w:) Reason, P., Bradbury H., (red.), The Sage Handbook of Action Research. Participative Inquiry and Practice. SAGE Publications, London.
 
10.
Godinot, X., Wodon, Q., (2006), Participatory Approaches to Attacking Extreme Poverty. World Bank Working Paper nr 77.
 
11.
Grundy, S. (1982), Three Modes of Action Research. Curriculum Perspectives nr 2/3.
 
12.
Krüger, H. (2005), Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. GdaĔskie Wyd. Psychologiczne, GdaĔsk.
 
13.
Lewenstein B (2004), Zasoby lokalne: zarys koncepcji, (w:) GliĔski P, Lewenstein B., SiciĔski A., Samoorganizacja spoáeczeĔstwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej siĊ Europie. IFiS PAN, Warszawa.
 
14.
Lister R. (2007), Bieda. Sic! Warszawa.
 
15.
Masters, J. (2000). The History of Action Research. Action Research E-Reports 3, The University of Sydney. Pobrano z: www.fhys.usyd.edu.au/arow/arer/003.htm.
 
16.
Mitchell, A., Schillinton, R. (2002), Poverty, Inequality and Social Exclusion, Working Paper Series: Perspectives on Social Inclusion, The Laidlaw Foundation, Toronto.
 
17.
Narayan, D, Chambers, R., Shah, M., Petesch, P. (2000), Voices of the Poor. Crying Out for Change, The World Bank, Washington.
 
18.
Reason, P., Bradbury H., (red.) (2008), The Sage Handbook of Action Research. Participative Inquiry and Practice. SAGE Publications, London.
 
19.
RychliĔski, S. (2001), Lustracje spoáeczne (reprint ksiąĪki z 1947 r.), Aspra JR, IPS UW, Warszawa.
 
20.
Sanford, N. (1970), Whatever Happened to Action Research?, Journal of Social Issues, nr 4/ 26.
 
21.
Scavo, C. (1993), The Use of Participative Mechanisms by Large US Cities. Journal of Urban Affairs nr 15.
 
22.
Silverman, R., Taylor, H., Crawford, Ch. (2008), The Role of Citizen Participation and Action Research Principles in Main Street Revitalization. Action Research, nr 6 (1).
 
23.
Skrzypczak, B. (2002), Aktywizując Ğrodowisko (w:) Aktywna spoáecznoĞü lokalna, Lubelski OĞrodek Samopomocy, Lublin.
 
24.
SmoliĔska-Theiss, B. (1988), Program „WĊgrów” – badanie i dziaáanie w Ğrodowisku maáego miasta. W: B. SmoliĔska-Theiss (red.), Badanie i dziaáanie. W poszukiwaniu metod organizowania Ğrodowiska wychowawczego. UW, Wydz. Pedagogiczny, Warszawa.
 
25.
SmoliĔska-Theiss, B. (1991), Badanie przez dziaáanie – poznawanie Ğrodowiska i jego aktywizacja (w:) WĊgrów. Siáy spoáeczne maáego miasta, UW Wydziaá Pedagogiczny, Warszawa.
 
26.
Szatur-Jaworska, B. (2003), Diagnozowanie w polityce spoáecznej. Materiaáy do studiowania. Aspra JR, IPS UW, Warszawa.
 
27.
Theiss, M. (2007), Krewni – znajomi - obywatele. Kapitaá spoáeczny a lokalna polityka spoáeczna. Wyd. A. Marszaáek, ToruĔ.
 
28.
Wakeford, T., Singh, J., Murtuja, B., Bryant, B., Pimbert, M., The Jury is Out: How Far Can Participatory Projects Go Toward Reclaiming Democracy? (w:) Reason, P., Bradbury H., (red.), The Sage Handbook of Action Research. Participative Inquiry and Practice. SAGE Publications, London.
 
29.
Whyte, W., Greenwood, D., Lazes, P. (1991), Participatory Action Research, Sage, Newbury Park.
 
30.
WoákowiĔski P. (2008), Koncepcja terytorium spoáecznie odpowiedzialnego i metodologia jego twórczej diagnozy na przykáadzie gminy Byczyna i dzielnicy WarszawaBiaáoáĊka (w:) LeĞ, E. (red.), Gospodarka spoáeczna i przedsiĊbiorstwo spoáeczne. Wprowadzenie do problematyki. IPS UW, Warszawa.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top