PL EN
CASE REPORT
Nationalism and a civic society
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-06-08
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2002;4:9-17
 
ABSTRACT
At the end f the XX-th century the increasing importance of national affairs, both inside countries and in their mutual relations is to be seen. It caused that the most im portant contem porary processes, which w ere expected to proceed in conditions of cultural and ethnic unification, are in reality accom panied by returning national resentments appearing in the majority groups and by the renew al of separate character in minority groups. Its result is reflection on dependencies between postulated models of social modernization and observed processes of reconstruction and consolidation of nationalties. In western literature these links are usually presented as relations between civic society and nationalism . The reference to that discussion needs not only taking into account the role of national identity power in formation of social order, but also the explanation of the term „nationalism ” in its main meaning and estimation of its usefulness in such studies. Less general and easier to define are the terms like: national ideology (movem ent, state), ethnic conflict (intolerance), xenophobia, chauvinism which seem to be more useful in analyses of mentioned problems.
 
REFERENCES (20)
1.
Alternatt Urs (1997): Sarajewo ostrzega. Etnonacjonalizm w Europie, ZNAK, Kraków.
 
2.
Anioł Włodzimierz (1994): Współczesny nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej: podłoże, rodzaje napiąć i reakcja instytucji regionalnych, w: Nacjonalizm i konflikty narodowościowe w Europie Środkowej i Wschodniej, S. Helnarski (red.), Marszałek, Toruń.
 
3.
Brubaker Rogers (1998): Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie, PWN, Warszawa-Kraków.
 
4.
Burszta Wojciech (1994): Etnonacjonalizm. Nauka w poszukiwaniu sensu wydarzeń, „Sprawy Narodowościowe”. Seria nowa, z.2(5).
 
5.
Connor Walker (1994): Ethnonationalism. The Quest for Understanding, Princeton University Press.
 
6.
Gellner Ernest (1991): Narody i nacjonalizm, PIW, Warszawa.
 
7.
Greenfeld Liah (1992): Nationalism. Five Roads to Modernity, Cambridge, Mass.
 
8.
Habermas Jurgen (1991): Świadomość historyczna a posttradycyjna tożsamość, „Krytyka. Kwartalnik Polityczny”, nr 36.
 
9.
Kempny Marian, Kapciak Alina, Łodziński Sławomir (red.) [1997]: U progu wielokulturowości, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 
10.
Kubiak Hieronim (1999): Przyczynek do sporu o naturę iprzyszłość narodu-państwa, w: E. Nowicka, M. Chałubiński (red.), Idee a urządzanie świata społecznego, PWN, Warszawa.
 
11.
Kurczewska Joanna (1988): Etnocentryzm a ideologia narodowa, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4, t.XXXII.
 
12.
Kurczewska Joanna (1994): Ideologie narodowe - stare i nowe wzorce, w: S. Helnarski, (red.), Nacjonalizm i konflikty narodowościowe w Europie Środkowej i Wschodniej, R. Marszałek, Toruń.
 
13.
Moynihan Patrick (1994): Pandaemonium. Ethincity in Internal Politics, Oxford University Press.
 
14.
Mucha Janusz (1992): Demokracja i mniejszości kulturowe, „Studia Socjologiczne”, nr 1-2.
 
15.
Paleczny Tadeusz (1994): Kontrowersje teoretyczne wokół socjologicznych ujęć nacjonalizmu, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa”, z. 1(4).
 
16.
Plamenaz J. (1973): Two Types of Nationalizm, w: E. Kamenka (red.), Nationalism. The Nature and Evolution o f an Idea, London.
 
17.
Shils Edward (1996): Naród, narodowość i nacjonalizm a społeczeństwo obywatelskie, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa”, z. 1(8).
 
18.
Sokołowski Tadeusz (1994): Typologia nacjonalizmów i ich przejawy w konfiktach narodowościowych w Europie Środkowej i Wschodniej, w: S. Helnarski, (red.), Nacjonalizm i konflkty narodowościowe w Europie Środkowej i Wschodniej, R. Marszałek, Toruń.
 
19.
Tomaszewski Jerzy (1990): Europa ojczyzn czy ojczyzna swarów, „Polityka” nr 18.
 
20.
Walicki Andrzej (1999): Nacjonalizm i społeczeństwo obywatelskie w teorii Ernesta Gellnera, w: E. Nowicka, M. Chałubiński (red.), Idee a urządzanie świata społecznego, PWN, Warszawa.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top