PL EN
CASE REPORT
External national homelands to foreign compatriots — the case Germans in the interwar period
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-06-01
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;21:13-34
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article describes the conditions and forms of support to foreign Germans in the interwar period. Then it presents relations of Central European states and their foreign compatriots. Currently, an active policy to strengthen relations with foreign compatriots takes place in Hungary and the Russian Federation. Later the author proposes a typology of model relationships with foreign compatriots (proactive support model, neutral model, converging-state model).
 
REFERENCES (19)
1.
Appadurai A. (2005). Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji. Kraków: Universitas.
 
2.
Brubaker R. (1998). Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w Nowej Europie. Warszawa–Kraków: PWN.
 
3.
Elrick J., Frelak J., Hut P. (2006). Polska i Niemcy wobec rodaków na Wschodzie; Polen und Deutschland gegenuber Iren Diasporas im Osten. Warszawa: ISP.
 
4.
Hannerz U. (2006). Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca. Kraków: WUJ.
 
5.
Hrynkiewicz J. (1988). Kwestia społeczna w pracach L. Krzywickiego. Warszawa: IPS UW.
 
6.
Krysiński A. (1931). Ludność polska a mniejszości w Polsce w świetle spisów ludności 1921 i 1931 r. Warszawa: Instytut Badań Spraw Narodowościowych.
 
7.
Krzywicki L. (1922). Rozbiór krytyczny wyników spisu. „Miesięcznik Statystyczny”, 6, V.
 
8.
Kutrzeba S. (1925). Mniejszości w najnowszem prawie międzynarodowem. Lwów–Warszawa–Kraków: Ossolineum.
 
9.
Leniger M. (2006). Nationalsozialistische „Volkstumsarbeit” und Umsiedlungspolitik 1933–1945. Von der Minderheitenbertreuung und Siedlerauslese. Berlin: Frank und Timme, VfwL.
 
10.
Luther T. (2004). Volkstumspolitik des Deutschen Reiches 1933–1938: Die Auslanddeutschen im Spannungsfeld zwischen Traditionalisten und Nationalsozialisten. Stuttgart: F. Steiner Verlag.
 
11.
Łossowski P. (1985). Po tej i tamtej stronie Niemna; Stosunki polsko-litewskie 1883–1939. Warszawa: Czytelnik.
 
12.
Mały Rocznik Statystyczny 1939. (1939). Warszawa.
 
13.
Scheidgen H.-J. (2008). Der deutsche Katolizismus In der Revolution von 1848/1849. Episkopat, Klerus, Laien, Vereine. Koeln, Weimar, Wien: Böhlau.
 
14.
Tomaszewski J. (1997). Czechosłowacja. Warszawa: Trio.
 
15.
Walaszek A. (2001). Polska diaspora, WL, Kraków 2001 oraz Polska diaspora, w: Migracje i społeczeństwo, t. VI. Warszawa: Neriton.
 
16.
Wardzyńska M. (2009). Był rok 1939. Operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa w Polsce. Intelligenzaktion. Warszawa: IPN.
 
17.
Wierzbicki A. (2011). Rosja; etniczność i polityka, t. 5. Warszawa: INP.
 
18.
Zaleski W. (1932). Międzynarodowa ochrona mniejszości. Warszawa: IBSN.
 
19.
Żołędowski C. (2003). Białorusini i Litwini w Polsce, Polacy na Białorusi i Litwie. Uwarunkowania współczesnych stosunków między większością i mniejszościami narodowymi. arszawa: IPS UW.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top