PL EN
CASE REPORT
The dynamics and the essence of pluralism – on the evolution of the welfare state
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
 
 
Publication date: 2020-06-05
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2007;10:63-80
 
ABSTRACT
The article presents the concept of welfare pluralism. It is both the contemporary analytical tool used in the explanations of the welfare state change, as well as a widely implemented policy to provide better social services. The first part of the text is a broad overview on the diverse theories of welfare state change and the growth of welfare pluralism (Johnson, Ascoli, Ranci, Drakeford, Rothstein, Steinom, et. al.). In the second part of the article the author presents an own analytical model of welfare pluralism – “welfare daisy”. The third part of the text shows the role of three sectors (the state, the commercial sector and the nongovernmental sector) in social services provision in the diverse countries of Europe. The analysis shows that in many countries it is the third sector that prevails in social services suppliement, however often financed by the state. On the one hand, it means the growing responsibility of civic organizations for social services delivery, on the other – the stronger dependence of the third sector to public finances.
 
REFERENCES (40)
1.
Abrahamson, P. (1997), Conceptualizing welfare pluralism and welfare mix, (w:) Welfare state – historia, kryzys i przyszłość nowoczesnego państwa opiekuńczego, Instytut Socjologii UW, na prawach rękopisu.
 
2.
Anioł, W. (2002), Paradoksy globalizacji, Aspra Jr, IPS UW, Warszawa 2002.
 
3.
Anioł, W. (2003), Europejska polityka społeczna – implikacje dla Polski, Aspra Jr, IPS UW, Warszawa.
 
4.
Ascoli, U., Ranci, C. (red.) (2002), Dilemmas of the welfare mix – The New Structure of Welfare in an Era of Privatization, Springer, New York.
 
5.
Auleytner, J. (2000), Polityka społeczna – teoria i organizacja, WSP TWP, Warszawa.
 
6.
Auleytner, J. (2002), Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, WSP TWP, Warszawa.
 
7.
Beck, U. (2005), Władza i przeciwwładza w epoce globalnej – nowa ekonomia polityki światowej, Scholar, Warszawa.
 
8.
Clarke, J. (2004), Changing welfare, changing states – new directions in social policy, Sage, London.
 
9.
Dobrowolska, M. (2001), Sektor publiczny we współczesnej gospodarce rynkowej, (w:) J. Hausner (red.), Studia z zakresu zarządzania publicznego, AE w Krakowie, Kraków.
 
10.
Drakeford, M. (2000), Privatisation and Social Policy, Longman, Harlow.
 
11.
Evers, A., Wintersberger, H. (red.) (1988), Shifts in welfare mix. Their Impact on Work, Social Services and Welfare Policies, Westview Press, Vienna.
 
12.
Frączkiewicz-Wronka, A. (red.) (2002), Samorządowa polityka społeczna, Elipsa, Warszawa.
 
13.
Głąbicka, K. (2001), Polityka społeczna Unii Europejskiej, Elipsa, Warszawa.
 
14.
Głąbicka, K. (2002), Europejska przestrzeń socjalna, WSP TWP, Warszawa.
 
15.
Głąbicka, K. (2006), Socjalny wymiar Europy, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom.
 
16.
Grewiński, M. (2006a), Wielosektorowa polityka społeczna – w kierunku welfare pluralism, „Polityka Społeczna” nr 5/6.
 
17.
Grewiński, M. (2006b), Wielosektorowa polityka społeczna – w kierunku pluralizmu instytucjonalnego i mieszanych form wsparcia, (w:) J. Krzyszkowski, K. Piątek (red.), Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych w teorii i praktyce – z doświadczeń krajowych i europejskich, Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych – Centrum AV, Częstochowa.
 
18.
Grewiński, M. (2007), Jaka przyszłość państwa opiekuńczego? – o przeobrażeniach welfare state, (w:) K. Głąbicka, Polska polityka społeczna wobec wyzwań spójności społeczno- -ekonomicznej UE, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom.
 
19.
Hirszowicz, M. (2007), Stąd ale dokąd? Społeczeństwo u progu nowej ery, Sic!, Warszawa.
 
20.
Johnson, N. (1987), The welfare state in transition, U Mass, Amherst.
 
21.
Kleer, J. (2006), Globalizacja a państwo narodowe i usługi publiczne, Komitet Polska 2000+, Warszawa.
 
22.
Księżpolski, M. (1998), Modele polityki społecznej, IPiSS, Warszawa.
 
23.
Księżpolski, M. (2004), Co dalej z polityką społeczną w Polsce? Od socjalistycznych gwarancji do paternalistyczno-rynkowej hybrydy, (w:) M. Rymsza (red.), Reformy społeczne – bilans dekady, ISP, Warszawa.
 
24.
Krzyszkowski, J. (2005), Między państwem opiekuńczym, a opiekuńczym społeczeństwem, UŁ, Łódź.
 
25.
Kwaśnicki, W. (2005), Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, „Trzeci Sektor” nr 2.
 
26.
Leś, E. (2001), Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 
27.
Leś, E. (1998), Organizacje społeczne – studium porównawcze, Phare Dialog Społeczny, Warszawa.
 
28.
Miller, Ch. (2004), Producing welfare, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire.
 
29.
Mishra, R. (1984), The Welfare State in Crisis, St Martin Press, Brighton.
 
30.
Pestoff, A. (1992), Third Sector and Cooperative Service, „Journal of Consumer Policy” nr 15.
 
31.
Ranci, C. (2002), The Mixed Economy of Social Care in Europe, (w:) C. Ranci, Dilemmas of the welfare mix, Springer, New York.
 
32.
Rodger, J. (2000), From a welfare state to a welfare society, Palgrave Macmillan, Hampshire, London.
 
33.
Rose, R. (1985), The State’s Contribution to the Welfare Mix, „University of Strathclyde Studies in Public Policy” nr 140.
 
34.
Rothstein, B., Steinom, S. (red.) (2002), Restructuring the welfare state: Political Institutions and Policy Change, Palgrave Macmillan, New York.
 
35.
Supińska, J. (1998), Niewidzialna ręka państwa, (w:) „Nowe Życie Gospodarcze” z 26.04.
 
36.
Supińska, J. (2003), Podmioty polityki społecznej – współzawodnictwo, współistnienie, współpraca, (w:) B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska (red.), Wokół teorii polityki społecznej, Aspra Jr, IPS UW, Warszawa.
 
37.
Szarfenberg, R. (2007), Synteza – poziom instrumentalny, wykłady dla studentów, materiał niepublikowany 2007, pobrany z: http//:www. ips.uw.edu.pl/szarf.
 
38.
Szarfenberg, R. (2005/2006), Słabości trzeciego sektora i partnerstwa publiczno-prywatnego, „Trzeci Sektor” nr 4.
 
39.
Zarzeczny, J. (2001), Teoretyczne podstawy a praktyka funkcjonowania sektora socjalnego w Polsce – zarys problematyki, Wyd. UWr., Wrocław.
 
40.
Zimmer A., Naehrlich S. (2003), Zur volkswirtschaftlichen Bedeutung der Sozialwirtschaft, (w:) U. Arnold, B. Maelicke (red.), Lehrbuch der Sozialwirtschaft, Baden – Baden.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top