PL EN
CASE REPORT
Budget, housing and social construction in Poland of years of transformationand the prospects
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej, Szkoła Główna Handlowa
 
 
Publication date: 2020-06-02
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2011;15:29-51
 
ABSTRACT
Countries aspiring to a modern civilization development must reduce the housing deficit as elementary threshold to improve housing conditions. Reducing it is possible during the intensive, subsidized by the state budget, social construction satisfying the housing needs of moderate and hard-to-do people. Between the “Census 1988” and “Census 2002” housing deficit in relation to the number of households in Poland increases by 1/4 — from 1.3 million to 1. 6 million. The KFM liquidation in 2009, constituting a form of budget subsidies for social housing is the symbol of his uncertain future. Spreading global financial and economic crisis, causes also wider questions about the future of social housing in Poland, which still lacks an isolated ministry dealing with housing and related central research facility.
 
REFERENCES (74)
1.
Allen, J., J. Barlow, J. Leal, T. Maloutas, L. Padovani. (2004). Housing and Welfare in Southern Europe, June Wiley-Blackwell Publishing.
 
2.
Andrzejewski, A. (1974). Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1918–1974. Warszawa: PWE.
 
3.
Andrzejewski, A. (1987). Polityka mieszkaniowa, Warszawa: PWE.
 
4.
Andrzejewski, A., D. Donnison. (1966). Major Long-term Problems of Government Housing and Related Policies. T. I. New York: ECE, UN.
 
5.
Andrzejewski, A., M. Lujanen. (1980). Major Trends in Housing Policy. New York: United Nations.
 
6.
Cesarski, M. (2001). „Mieszkalnictwo. Myślenie globalne a przestrzenne wymiary działań w Polsce”. W: Globalna gospodarka — lokalne społeczeństwa. Świat na progu XXI wieku. Red. nauk. J. Osiński. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
7.
Cesarski, M. (2003). „Społeczne wyznaczniki mieszkalnictwa w Polsce — 1990–2001”. Polityka Społeczna, nr 3.
 
8.
Cesarski, M. (2004). „Mieszkania czynszowe w społeczeństwach XIX i XX w. — Polska, Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone”. W: Europa w gospodarce, polityce i kulturze światowej. Między dziedzictwem i przyszłością. Red. nauk. J. Osiński. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
9.
Cesarski, M. (2005). „Polska szkoła społecznego budownictwa mieszkaniowego — aktualność w latach transformacji”. Problemy Rozwoju Miast, nr 4.
 
10.
Cesarski, M. (2007). „Wielkość i makroproporcje inwestycji mieszkaniowych — konsekwencje społeczne”. W: H. Zaniewska (red.), Bieda mieszkaniowa i wykluczenie. Analiza zjawiska i polityki. Warszawa: IPiSS.
 
11.
Cesarski, M. (2007a). Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1988–2005 — dziedzictwo i przemiany. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
12.
Cesarski, M. (2009). „Mieszkalnictwo społeczne a kryzysy gospodarcze XX i XXI w”. W: Wymiary kryzysu — przyczyny, przejawy, prognozy i środki zaradcze. Red. nauk. J. Osiński. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
13.
Cesarski, M. (2009). „Mieszkalnictwo społeczne w państwach i perspektywie UE. Retrospekcja i wyzwania”. Problemy Rozwoju Miast, nr 1–2.
 
14.
Cesarski, M. (2010). „Z problematyki mieszkaniowo-osadniczych atutów i słabości współczesnej cywilizacji zachodniej”. W: Współczesna cywilizacja Zachodu — atuty i słabości. Red. nauk J. Osiński.Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
15.
Cesarski, M. (2011). „Dorobek matrialny społdzielczości w Polsce”. W: Historia i przyszłość spółdzielczości mieszkaniowej w Posce. Nowiny PTM, nr 10.
 
16.
Dominiak, W. (1999). „Miejsce mieszkalnictwa w makroproporcjach gospodarczych”. W: Uwarunkowania polityki mieszkaniowej na poziomie lokalnym. Warszawa: IGM.
 
17.
Główne cele i kierunki programu wspierania budownictwa mieszkaniowego do 2020 r. (2011). Warszawa: Sejm RP, 4 marca.
 
18.
Gospodarka mieszkaniowa w 2009 r. (2010). Warszawa: GUS.
 
19.
Guidelines on Social Housing. Principles and Examples. (2006). New York, Geneve: ECE, UN.
 
20.
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Rok 2010. (2011). Warszawa: GUS.
 
21.
Informacja o wynikach kontroli pozyskiwania lokali i pomieszczeń mieszkalnych dla osób najuboższych. (2011). Łódź: NIK.
 
22.
Informacje o mieszkalnictwie. Wyniki monitoringu za 2004 r. (2004). Kraków: IRM.
 
23.
Informacje o mieszkalnictwie. Wyniki monitoringu za 2009 r. (2010). Kraków: IRM.
 
24.
Judith, A. (2006). “Welfare regimes, welfare systems and housing in Southern Europe”. European Journal of Housing Policy, vol. 6, nr 3.Kierunki reformy systemu budownictwa społecznego w Polsce — proponowane rozwiązania. (2009). Warszawa, 26 listopada.
 
25.
Korniłowicz, J. (2005). „Wybrane elementy polityki mieszkaniowej gmin”. Problemy Rozwoju Miast, nr 4.
 
26.
Korniłowicz, J., T. Żelawski. (2007). Mieszkalnictwo w Polsce w latach 1991–2005. Kraków: IRM.
 
27.
Landau, Z. (1998). Bank Gospodarstwa Krajowego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
28.
Lanzieri, G. (2011). “The greying of the baby boomers: A century-long view of ageing in European populations”. Statistics in Focus, nr 23.
 
29.
Malpass, P. (2008). “Histories of social housing: a comparative approach”. W: K. Scanlon, Ch. Whitehead (red.), Social Housing in Europe II. A Review of Policies and Outcomes. London: LSE.
 
30.
Mieszkania. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. (2003). Warszawa: GUS.
 
31.
Norris, M., H. Domański. (2009). “Housing conditions, states, markets and households: A Pan-European analysis”. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, vol. 11, nr 3.
 
32.
„Nowy ład mieszkaniowy”. (1992). Sprawy Mieszkaniowe, z. 4.
 
33.
Owsiak, S. (2002). Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
34.
Podstawowe propozycje rozwiązań w sektorze budownictwa społecznego. (2009). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury, 6 listopada.
 
35.
Population projections 2010–2060. (2011). Eurostat News Release, nr 11.
 
36.
Poverty and Exclusion. Special Eurobarometer. (2007). Brussels: European Commission.
 
37.
Prognoza ludności na lata 2008–2035. (2009). Warszawa: GUS.
 
38.
“Property is widely seen as a safe asset. It is arguably the most dangerous of all”. (2011). The Economist, 3 marca.
 
39.
Ptak-Chmielewska, A. (2004). „Stan struktura i dynamika ludności Polski według prognoz GUS za lata 2003–2030 oraz prognozy ONZ za lata 2000–2050”. Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych KND PAN, nr 9.
 
40.
Raport z Wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. (2002). Warszawa: GUS.
 
41.
Rocznik statystyczny. (2010). Warszawa: GUS.
 
42.
Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia listopada 2006 r. w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz 23 zakresu okresowych informacji o udzielanych dopłatach, DzU 2006 nr 221.
 
43.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków, DzU 2000 r. nr 62 z późn. zm.
 
44.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków, DzU 2000 nr 62 z późn. zm. (DzU 2004 r. nr 86).
 
45.
„Społeczne przemiany sytuacji mieszkaniowej w Polsce — 1988–2005”. (2008). W: A. Rączaszek (red.), Polityka społeczna. Badania, dydaktyka, rozwój. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 
46.
Strzelecki, Z. (2003). „Europa-Polska. Stan i perspektywy demograficzne (1980–2050)”. W: Z. Strzelecki (red.), Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Polska a Europa. Warszawa.
 
47.
Supińska, J. (2005). „Miejsce polityki mieszkaniowej w polityce społecznej; miejsce polityki społecznej w polityce mieszkaniowej”. W: L. Frąckiewicz (red.), Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, IPiSS.
 
48.
Supińska, J., Ł. Szewczyk (2009). „O społecznych konsekwencjach (braku) polityki mieszkaniowej w Polsce”. Referat na konferencję „Miejsce i rola mieszkalnictwa w okresie kryzysu gospodarczego”, Spała 6–7 października (maszynopis).
 
49.
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 1995 r. w sprawie polityki mieszkaniowej Państwa w okresie transformacji społeczno-gospodarczej, M.P. 1995 nr 35.
 
50.
Ustawa z 2 lipca 1994r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, DzU 1994 nr 105.
 
51.
Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, DzU 1994 nr 85. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o własności lokali, DzU 1997 nr 106.
 
52.
Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, DzU 2007 nr 136.
 
53.
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych ustaw, DzU 2009 Nr 65.
 
54.
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, DzU 2005 nr 94.
 
55.
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, DzU 2008 nr 223.
 
56.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na własne mieszkanie, DzU 2001 nr 74.
 
57.
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw, DzU 2002 nr 127.
 
58.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie.
 
59.
niektórych ustaw, DzU 2003 nr 30.
 
60.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych.
 
61.
o stałej stopie procentowej, DzU 2002 nr 230.
 
62.
Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 roku o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych,.
 
63.
mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, DzU 2006 nr 251.
 
64.
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego.
 
65.
mieszkania, DzU 2006 nr 183.
 
66.
Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia.
 
67.
w latach 2004–2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych, DzU.
 
68.
2005 nr 150.
 
69.
Ustawa z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004–2005.
 
70.
lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych, DzU 2004 nr 145.
 
71.
„Założenia polityki mieszkaniowej państwa”. (1993). Sprawy Mieszkaniowe, z 2.
 
72.
Założenia projektu ustawy o społecznym zasobie mieszkań czynszowych, społecznych grupach.
 
73.
mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (2010). Warszawa: Ministerstwo.
 
74.
Infrastruktury, 29 kwietnia.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top