Spis treści #01/1999  • Od Redakcji
  • Studia

A. Lipski: Między epistemologią a aksjologią. Na przykładzie związków socjologii i polityki społecznej
K. Gorlach: Gospodarstwo chłopskie w obliczu restrukturyzacji czyli o potrzebie wyobraźni społecznej
M. Żukowski: Przebudowa systemu emerytalnego w Polsce na tle reform emerytalnych na świecie
C. Włodarczyk: Zdrowie a wykluczenie społeczne. Z problemów europejskiej polityki zdrowotnej
A. Szałkowski: Stosunki pracy w aspekcie ich uwarunkowań systemowych

  • Forum

Polityka społeczna: sfera zdeterminowań - sfera świadomego wyboru
Głosy w dyskusji: J. Balicki; M. Boni; K. Gorlach; A. Grzegorczyk; T, Kowalak; M. Księżopolski; W. Kwaśniewicz; A. Łukaszewicz; A. Kukliński; J. Wilkin; G. Skąpska; M.S. Szczepański; J. Sztumski; C. Włodarczyk

  • Z warsztatów badawczych

W. Warzywoda-Kruszyńska: Kwestia ubóstwa dzieci (na przykładzie Łodzi)
J. Rossa: Wymiary marginalizacji
L. Frąckiewicz: Województwo katowickie w okresie przemian

  • Recenzje

T. Kowalak: Marginalność i marginalizacja społeczna (rec. L. Dziewięcka-Bokun)
J. Auleytner: Polityka społeczna. Teoria i praktyka (rec. K. Frysztacki)
M. Żukowski: Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej i w Polsce. Między prawem a rynkiem (rec. M. Księżopolski)
C. Włodarczyk: (rec. M. Zrałek)
C. Włodarczyk: Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Reforma opieki zdrowotnej w Polsce. Studium polityki zdrowotnej (rec. J. Supińska)
M. Rymsza: Urynkowienie państwa czy uspołecznienie rynku? (rec. T. Szumlicz)
M. Sidor-Rządkowska: Etyczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Koncepcje filozoficzne a debaty sejmowe) (rec. J. Danecki)

  • Na łamach czasopism

"Journal of European Social Policy" (opr. M. Księżopolski)
"International Social Security Review"(opr. M. Żukowski)
"Journal of Health Politics, Policy and Law" (opr. A.M. Chmaj)
"Nonprofit Voluntary Sector Quarterly" (opr. T. Kowalak)

  • Z życia naukowego

Konferencja "Teoretyczne problemy nauki o polityce społecznej" (opr. R. Szarfenberg)
Konferencja "Sytuacja dzieci w Polsce w okresie przemian" (opr. B. Balcerzak-Paradowska)
Sympozjum "Livelihoods, NGO's and Development. Global Dimensions and New Directions" (opr. L. Miś)
Projekty badawcze z zakresu polityki społecznej finansowane przez KBN w latach 1997-1998 (opr. R. Szarfenberg)
Prace habilitacyjne z zakresu nauk o pracy i polityce społecznej z lat 1996-1997 (opr. R. Szarfenberg)


                                                                                                                              

  

Liczba punktów wg wykazu MNiSzW w 2019 r.: 20. Czasopismo indeksowane w bazach: BazEkon, CEJSH, Index Copernicus.

Bieżący numer

#45(2)/2019


 


Spis treści

Terminarz wydań

#01 marzec
#02 czerwiec
#03 wrzesień
#04 grudzień

Kontakt

Redakcja kwartalnika „Problemy Polityki Społecznej”
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Nowy Świat 67, pok. 110 (sekretariat)
00-927 Warszawa


  Tel: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl