Wymagania redakcyjne


Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty wcześniej niepublikowane i niezłożone do druku w całości lub w części w innych czasopismach lub książkach, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Przyjmowane są oryginalne artykuły naukowe, recenzje publikacji naukowych oraz wypowiedzi do działu Forum. Do publikacji są dopuszczane także artykuły omawiające zagadnienia związane z praktyczną realizacją polityki społecznej. Oryginalne artykuły naukowe są recenzowane w trybie double-blind review process (patrz zakładka: recenzowanie). Mogą one mieć charakter omówienia i analizy wyników własnych badań empirycznych, opracowania monograficznego, artykułu przeglądowego, artykułu polemicznego. Oryginalne artykuły naukowe powinny zawierać odniesienia do teorii i metodologii nauk społecznych.

 Autorstwo powinno być ograniczone do tych osób, które wniosły znaczący wkład w koncepcję i realizację badań oraz interpretację publikowanych wyników badań. Jeden artykuł naukowy może mieć nie więcej niż trzech autorów. Recenzje książek, wypowiedzi w dziale Forum, teksty Od Redakcji i materiały niemające charakteru oryginalnego artykułu naukowego nie są recenzowane.

Oryginalne artykuły naukowe mogą być napisane w następujących językach: polskim, angielskim, francuskim i niemieckim. Teksty w języku obcym podlegają – obok redakcyjnej oceny merytorycznej – wstępnej ocenie redaktora językowego. Teksty niepoprawne językowo są zwracane autorom bez przekazania ich recenzentom.

Publikowanie artykułów w czasopiśmie jest nieodpłatne.

STANDARDY ETYCZNE

Plagiat, zjawiska ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, są zatem traktowane jako zachowania nieetyczne, a ich wszelkie wykryte przypadki będą skutkowały odrzuceniem artykułu oraz powiadomieniem instytucji zatrudniających autorów. Redakcja stosuje procedurę zapobiegającą tym zjawiskom polegającą na egzekwowaniu oświadczeń autorów dotyczących m.in. zjawisk ghostwriting i guest authorship. Nadsyłane teksty są sprawdzane w systemie antyplagiatowym, a także podlegają redakcyjnej ocenie pod kątem praktyk bezprawnego wykorzystania tekstów innych autorów, na przykład poprzez ich parafrazowanie bez podania źródła. W przypadku stwierdzenia, że artykuł zawierał niedozwolone zapożyczenia, zawierał materiały chronione prawem autorskim osób trzecich bez ich zezwolenia lub zezwolenie to było niedostatecznie potwierdzone, także gdy autorstwo artykułu jest kwestionowane, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia, między innymi, następujących działań: opublikowanie erraty lub sprostowania; wycofanie artykułu; powiadomienie o sprawie przełożonych autora z instytucji wskazanej w afiliacji.

Redakcja eliminuje konflikty interesów w procedurze recenzyjnej poprzez dobór kompetentnych recenzentów i uzyskiwanie od nich stosownych oświadczeń.

W przypadku złożenia do redakcji artykułów naukowych autorstwa członka zespołu redakcyjnego lub Rady Naukowej stosuje się procedury mające zapewnić bezstronność oceny wartości merytorycznej tekstów (m.in. wyłączenie autora/autorki z prac merytorycznych nad jego/jej artykułem, utajnienie danych o recenzentach, powierzenie recenzji wyłącznie recenzentom spoza jednostki zatrudniającej autora/autorkę i spoza podstawowej jednostki organizacyjnej zatrudniającej redaktora naczelnego).

Dane osobowe autorów i recenzentów podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Artykuły i recenzje są przekazywane w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W korespondencji z redakcją prosimy o podanie dokładnego adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu e-mail, stopnia i tytułu naukowego oraz placówki, którą autor/ka reprezentuje (afiliacja). 

Do procedury recenzyjnej dopuszczane są artykuły, które uzyskały wstępną pozytywną ocenę redakcyjną i spełniają podane niżej kryteria wstępne.

 1. Artykuł skierowany do prac redakcyjnych nie może zawierać niedopuszczalnych zapożyczeń, co zostało potwierdzone przez wynik procedury antyplagiatowej (kontrola tekstów z wykorzystaniem elektronicznego systemu antyplagiatowego, ocena jej wyników).
 2. Do artykułu dołączono oświadczenie(-a) autora/autorki dotyczące m.in. posiadania praw autorskich do nadesłanego tekstu, udziału osób trzecich w jego powstaniu, źródła finansowania, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (jeśli tekst jest efektem projektu badawczego). Oświadczenie zawiera także deklarację dotycząca ghostwriting i guest authorship. Brak podpisanego oświadczenia (jego skanu) skutkuje odmową publikacji tekstu.
 3. Autor(zy) powinien/powinni ujawnić wszelkie źródła finansowania projektów w swojej pracy, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. W szczególności autor(zy) są zobowiązani do wskazania źródeł finansowania badań, roli sponsora w planowaniu, realizacji i analizie badań i jego ewentualnego wpływu na treść artykułu. Należy również ujawnić inne relacje (takie jak zatrudnienie, doradztwo, przygotowanie płatnej ekspertyzy) stanowiące potencjalnie źródło konfliktu interesów w odniesieniu do złożonego artykułu.
 4. Artykuł musi być zgodny z tematycznym profilem czasopisma i zostać wstępnie oceniony jako poprawny pod względem merytorycznym i metodologicznym.
 5. Artykuł powinien mieć wymaganą przez redakcję strukturę, spełniać podane przez redakcję kryteria formalne, być poprawnym pod względem językowym.

Do procedury recenzyjnej są dopuszczane artykuły, które uzyskały wstępną pozytywną ocenę redakcyjną i spełniają podane niżej kryteria formalne.

 1. Objętość artykułunie powinna przekraczać 40 000 znaków (z uwzględnieniem odstępów między znakami), tzn. 22 stron, i nie może być mniejsza niż 2000 znaków. Objętość recenzji nie powinna przekraczać 20 000 znaków, tzn. 11 znormalizowanych stron.
 2. Strona tekstu (format A4, edytor Word), jak i przypisów, powinna zawierać 30 wierszy, z których każdy powinien mieć około 60 znaków, wliczając odstępy międzywyrazowe (łącznie około 1800 znaków na stronie). Tekst powinien być pisany z interlinią 1,5; fontem Times New Roman 12; marginesy 25 mm. Tekst musi być wyrównany do prawego i lewego marginesu (wyjustowany); paginacja w prawym dolnym rogu; numeracja stron ciągła. Tytuł całości i tytuły podrozdziałów muszą być pisane pogrubioną czcionką i wyrównane do prawego marginesu. Akapity należy zaczynać od wcięcia (odstęp standardowy, wprowadzony automatycznie, bez wykorzystywania tabulatorów). Nie należy używać automatycznych stylów.
 3. Nad tabelami muszą być umieszczone: słowo „Tabela”, numer i tytuł, zaś pod nimi musi być wskazane źródło.
 4. Wykresy, schematy itp. powinny być tworzone w skali kolorów od czarnego do białego. Pod wykresami, schematami itp. muszą być podane: słowo „Wykres”/„Schemat”, kolejny numer i tytuł oraz musi być wskazane źródło.
 5. Cytaty należy zapisywać w cudzysłowie typograficznym („ ”). Kursywę stosuje się tylko do zapisywania tytułów (w tekście podstawowym i w bibliografii), słów i pojęć obcojęzycznych.
 6. Nad tytułem całego tekstu należy umieścić w prawym górnym rogu imię i nazwisko autora (autorów) oraz afiliację (pełną nazwę instytucji). Po nazwie instytucji należy umieścić odsyłacz do przypisu dolnego, w którym należy podać adres elektroniczny autora oraz adres pocztowy afiliowanej instytucji.
 7. Do oryginalnych artykułów naukowych w języku polskim muszą być dołączone krótkie (od 600 do 800 znaków z odstępami) streszczenia w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe po polsku i po angielsku. Należy także podać tytuł artykułu w języku angielskim. W przypadku artykułu napisanego w języku obcym obowiązkowe jest dostarczenie w języku polskim: streszczenia, tytułu i słów kluczowych oraz streszczenia i słów kluczowych w oryginalnym języku artykułu.

Streszczenie powinno zawierać: w przypadku tekstów teoretycznych – główne tezy, argumenty, wnioski, zarys struktury tekstu; w przypadku badań empirycznych – przedmiot i cel badania, opis metody badawczej, wyniki, wnioski, zarys struktury tekstu. Streszczenie powinno być napisane w trzeciej osobie i zawierać słowa kluczowe. Nie należy powtarzać w nim ani parafrazować tytułu artykułu. Powinno być napisane prostymi zdaniami w czasie teraźniejszym.

Autor/autorka jest zobowiązany(-a) podać (po polsku i po angielsku) od 3 do 5 słów kluczowych.

W przypadku zmian w treści artykułu po recenzjach autor/autorka jest zobowiązany(-a) dostarczyć nową wersję streszczenia po polsku i po angielsku, nowe tłumaczenie tytułu na język angielski i – ewentualnie – nowe słowa kluczowe (po polsku i po angielsku).

 1. Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty, w których sporządzonoprzypisy literaturowe w następującej formie: np. (Weber, 2002), (Weber, 2002, s.238) lub ….. Weber (2002)….. W przypadku, gdy praca ma więcej niż dwóch autorów, pierwszy przypis w tekście odnoszący się do takiej pracy musi zawierać nazwiska wszystkich autorów, np. (Jaworski, Łukaszewska, Skolimowski, 2016), a kolejne powinny mieć formę skróconą, np. (Jaworski i in., 2016). Odsyłając w jednym przypisie do kilku prac, należy zapis dotyczący kolejnych prac oddzielić średnikiem i uporządkować je według nazwisk pierwszych autorów, np. (Auguściak, 1987; Weber, 2002).
 2. Przypisy dolne stosuje się w celu przedstawienia dodatkowych wyjaśnień lub merytorycznych uzupełnień. Odsyłacz do literatury w przypisie dolnym powinien mieć podaną powyżej formę.
 3. Na końcu tekstu musi znaleźć się bibliografia załącznikowa ułożona w porządku alfabetycznym, zawierająca publikacje wskazane w przypisach literaturowych w formie zgodnej ze stylem APA (szczegółowe wskazówki dotyczące jego stosowania są dostępne np. na: http://www.liberilibri.pl/harasimczuk). Przypisy literaturowe i bibliografia załącznikowa mogą być pisane wyłącznie alfabetem łacińskim (w przypadku tytułów, nazwisk pisanych oryginalnie innym alfabetem jest wymagana transliteracja).

 

Przykładowe zapisy bibliografii załącznikowej:

Williams, R. (2003). Television: technology and cultural form. London: Routledge.

Szatur-Jaworska, B. (red.). (2018). Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Porter, M. (1998). What is strategy? W: S. Segal-Horn (red.), The strategy reader. (73–99). Oxford: Blackwell in association with the Open University.

Szacki, J. (2004). O tożsamości. Kultura i Społeczeństwo, nr 3, s. 20–41.

Bonen, A., Shaw, S.M. (1996). Recreational exercise participation and aerobic fitness in men and women: analysis of data from a national survey. Journal of Sports Science, August, vol. 13, no. 4, s. 297–303. DOI: XXXXXX.

Kamińska, A. (2012). Dania kieruje Unią w kryzysie. Co nas czeka? Pobrane z: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/517625,Dania-kieruje-Unia-w-kryzysie-Co-nas-czeka [dostęp: 30.11.2012].

Struktura artykułu NAUKOWEGO

 • Autor (imię i nazwisko), uczelnia lub inne miejsce pracy (instytucja, dla której autor zgłasza afiliację) oraz adres instytucji i adres elektroniczny autora.
 • Tytuł artykułu (w języku artykułu).
 • Tekst zasadniczy artykułu, w tym:
 • Wprowadzenie (zawierające m.in. informacje o charakterze artykułu, celach badawczych, wykorzystanych źródłach, przyjętej perspektywie teoretycznej, zastosowanych metodach badawczych, źródle finansowania badań);
 • Podrozdziały artykułu (poszczególne części artykułu nie są numerowane);
 • Zakończenie (podsumowanie, wnioski końcowe itp.);
 • Bibliografia (załącznikowa).
 • Streszczenie po polsku.
 • Słowa kluczowe po polsku.
 • Tytuł artykułu po angielsku.
 • Summary (tekst po angielsku musi być tłumaczeniem streszczenia przygotowanego po polsku).
 • Key words (tłumaczenie na język angielski słów kluczowych podanych po polsku).

Struktura RECENZJI (ARTYKUŁU RECENZYJNEGO)

 • Autor (imię i nazwisko), uczelnia lub inne miejsce pracy (instytucja, dla której autor zgłasza afiliację) oraz adres instytucji i adres elektroniczny autora.
 • Pełen opis bibliograficzny recenzowanego wydawnictwa (z liczbą stron).
 • Tytuł recenzji (w języku artykułu).
 • Tytuł recenzji po angielsku (lub po polsku – o ile recenzja napisana jest w innym języku).
 • Tekst zasadniczy recenzji (artykułu recenzyjnego).
 • Ewentualnie bibliografia załącznikowa.

  

Liczba punktów na liście B MNiSzW w 2016 r. - 11. Czasopismo indeksowane w bazach: BazEkon, CEJSH, Index Copernicus.

Bieżący numer

#44(1)/2019


 


Spis treści

Terminarz wydań

#01 marzec
#02 czerwiec
#03 wrzesień
#04 grudzień

Kontakt

  Redakcja kwartalnika Problemy Polityki Społecznej
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Nowy Świat 67, pok 110 (sekretariat)
00-927 Warszawa

  Tel: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl