Wymagania redakcyjne


Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty wcześniej niepublikowane i niezłożone do druku w innych czasopismach lub książkach. Przyjmowane są oryginalne artykuły naukowe, recenzje publikacji naukowych oraz wypowiedzi do działu „Forum”. Do publikacji dopuszczane też są artykuły omawiające zagadnienia związane z praktyczną realizacją polityki społecznej.
Jeden artykuł może mieć nie więcej niż 3 autorów.
Oryginalne artykuły naukowe mogą mieć charakter omówienia i analizy wyników własnych badań empirycznych, opracowania monograficznego, artykułu przeglądowego, artykułu polemicznego lub glosy bądź komentarza prawniczego. Mogą być napisane w następujących językach: polskim, angielskim, francuskim i niemieckim. Teksty w języku obcym podlegają – obok redakcyjnej oceny merytorycznej – wstępnej ocenie redaktora językowego. Teksty niepoprawne językowo są zwracane autorom bez przekazania ich recenzentom.

Artykuły i recenzje są przekazywane w wersji elektronicznej na adres
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W korespondencji z redakcją prosimy o podanie dokładnego adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu e-mail, stopnia i tytułu naukowego oraz placówki, którą Autor/ka reprezentuje.

Do procedury recenzyjnej dopuszczane są artykuły, które uzyskały wstępną pozytywną ocenę redakcyjną i spełniają podane niżej kryteria formalne.
1.    Objętość artykułu nie powinna przekraczać 40000 znaków (z uwzględnieniem odstępów między znakami), tzn. 22 stron.       
Objętość recenzji nie powinna przekraczać 20000 znaków, tzn. 11 znormalizowanych  stron.
2.    Strona tekstu (format A4, edytor Word), jak i przypisów, powinna zawierać 30 wierszy, z których każdy powinien mieć około 60 znaków, wliczając odstępy międzywyrazowe (łącznie około 1800 znaków na stronie). Tekst powinien być pisany z interlinią 1,5; fontem Times New Roman 12; marginesy 25 mm. Tekst musi być wyrównany do prawego i lewego marginesu (wyjustowany); paginacja w prawym dolnym rogu; numeracja stron ciągła. Tytuł całości i tytuły podrozdziałów muszą być pisane pogrubioną czcionką i wyrównane do prawego marginesu. Akapity należy zaczynać od wcięcia (odstęp standardowy, wprowadzony automatycznie, bez wykorzystywania tabulatorów). Nie należy używać automatycznych stylów.
3.    Nad tabelami, wykresami, schematami itp. muszą być podane: kolejny numer i tytuł, zaś pod nimi musi być wskazane źródło. Wykresy, schematy itp. wyłącznie w skali kolorów od czarnego do białego.
4.    Nad tytułem całego tekstu  należy umieścić w prawym górnym rogu imię i nazwisko autora (autorów) oraz afiliację (nazwę instytucji). Po nazwie instytucji należy umieścić odsyłacz do przypisu dolnego, w którym należy podać adres elektroniczny autora oraz adres pocztowy afiliowanej instytucji.
5.    Do artykułów naukowych nadesłanych do redakcji muszą być dołączone krótkie (od 600 do 800 znaków z odstępami) streszczenia w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe po polsku i po angielsku. Należy także podać tytuł artykułu w języku angielskim. W przypadku artykułu napisanego w języku obcym obowiązkowe jest dostarczenie w języku polskim: streszczenia, tytułu i słów kluczowych oraz streszczenia i słów kluczowych w oryginalnym języku artykułu.
Streszczenie powinno zawierać: w przypadku tekstów teoretycznych – główne tezy, argumenty, wnioski, zarys struktury tekstu; w przypadku badań empirycznych – przedmiot i cel badania, metoda/y badawcza, wyniki, wnioski, zarys struktury tekstu. Streszczenie powinno być napisane w trzeciej osobie i powinno zawierać słowa kluczowe. Nie należy powtarzać w nim ani parafrazować tytułu artykułu. Powinno być napisane prostymi zdaniami w czasie teraźniejszym.
Autor zobowiązany jest podać (po polsku i po angielsku) do 3 do 5 słów kluczowych.
W przypadku zmian w treści artykułu po recenzjach, autor jest zobowiązany dostarczyć nową wersję streszczenia po polsku i po angielsku, nowe tłumaczenie tytułu na język angielski i – ewentualnie – nowe słowa kluczowe (po polsku i po angielsku).
6.  Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty, w których sporządzono przypisy literaturowe w następującej formie: np. (Weber 2002), (Weber 2002, s.238). W innych przypadkach stosujemy przypisy dolne. Na końcu tekstu musi znaleźć się bibliografia ułożona w porządku alfabetycznym, zawierająca publikacje wskazane w przypisach literaturowych w formie następującej (styl APA):
•    Sypniewski, Z., Warkocki, B. (red.). (2004). Homofobia po polsku. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
•    Williams, R. (2003). Television: technology and cultural form. London: Routlegde.
•    Porter, M. (1998). What is strategy? W: S. Segal-Horn (red.) The strategy reader. (73-99). Oxford: Blackwell in association with the Open University.  
•    Szacki, J. (2004). O tożsamości. Kultura i Społeczeństwo. nr 3, s. 20-41.
•    Bonen, A., Shaw, S.M. (1996). Recreational exercise participation and aerobic fitness in men and women: analysis of data from a national survey. Journal of Sports Science. August, vol. 13, no. 4, s. 297-303. DOI:XXXXXX
•    Kamińska, A. (2012). Dania kieruje Unią w kryzysie. Co nas czeka? Pobrane z : http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/517625,Dania-kieruje-Unia-w-kryzysie-Co-nas-czeka [dostęp: 30.11.2012].
7.    Struktura artykułu nadsyłanego do redakcji musi być następująca:
•    Autor (imię i nazwisko), uczelnia lub inne miejsce pracy (instytucja, dla której autor zgłasza afiliację),
•    Tytuł artykułu (w języku artykułu),
•    Tekst zasadniczy artykułu, w tym:
-    Wprowadzenie (zawierające m.in. informacje o charakterze artykułu, celach badawczych, wykorzystanych źródłach, zastosowanych metodach badawczych; źródło finansowania badań)
-    Podrozdziały artykułu (poszczególne części artykułu nie są numerowane),
-    Zakończenie (podsumowanie, wnioski końcowe itp.),
•    Bibliografia,
•    Streszczenie po polsku,
•    Słowa kluczowe po polsku
•    Tytuł artykułu po angielsku,
•    Summary (tekst po angielsku musi być tłumaczeniem streszczenia przygotowanego po polsku),
•    Key words (tłumaczenie na język angielski słów kluczowych podanych po polsku).

DO ARTYKUŁU NALEŻY DOŁĄCZYĆ OŚWIADCZENIE:
A: o tym, że nadesłany artykuł nie był dotąd publikowany, ani złożony do redakcji innego pisma;
B: o wyłącznie własnym autorstwie tekstu (w innych przypadkach osoby przyczyniające się do powstania tekstu powinny być wymienione jako współautorzy, względnie autor powinien na końcu artykułu lub w dolnym przypisie na początku tekstu umieścić  informację o tym, od kogo uzyskał merytoryczną pomoc przy pracy nad artykułem),
C: o źródłach finansowania badań i prac nad artykułem oraz ewentualnym wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (w tekście wprowadzenia lub w przypisie dolnym na początku tekstu).
Tekst oświadczenia  dostępny na stronie internetowej czasopisma.
Zjawiska ghostwriting (niewykazywanie współautorów publikacji) i guest authorship (dopisywanie do listy autorów artykułu osób, które nie pracowały przy jego powstaniu) są przejawem nierzetelności naukowej, a ich wszelkie wykryte przypadki będą skutkowały powiadomieniem instytucji zatrudniających Autorów.

 

Pobierz schemat artykułu

  

Liczba punktów na liście B MNiSzW w 2016 r. - 11. Czasopismo indeksowane w bazach: BazEkon, CEJSH, Index Copernicus.

Bieżący numer

#39(4)/2017


 


Spis treści

Terminarz wydań

#01 marzec
#02 czerwiec
#03 wrzesień
#04 grudzień

Kontakt

  Redakcja kwartalnika Problemy Polityki Społecznej
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Nowy Świat 67, pok 110 (sekretariat)
00-927 Warszawa

  Tel: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl