Procedura recenzowania


 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów. W przypadku rozbieżnych recenzji artykułu, redakcja może powołać trzeciego recenzenta.

 2. Recenzenci dokonują oceny na specjalnym formularzu recenzyjnym, co zapewnia kompletność i porównywalność ocen. Formularz recenzji jest do wglądu na stronie internetowej czasopisma.
       
 3. Recenzje przygotowywane są w trybie, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają nawzajem swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).

 4. Redakcja przesyła recenzentom elektroniczną wersję artykułu pozbawioną danych autora (takich jak: imię, nazwisko, adres, afiliacja instytucjonalna).

 5. Redakcja odsyła autorom recenzje pozbawione danych osobowych recenzenta oraz informację o:
  • przyjęciu artykułu do druku w nadesłanej wersji,
  • przyjęciu artykułu do druku pod warunkiem wprowadzenia wskazanych w recenzjach zmian,
  • nieprzyjęciu artykułu do druku.
  Autor powinien wprowadzić poprawki wskazane przez recenzentów i zespół redakcyjny w okresie do 2 tygodni od otrzymania recenzji.

 6. Lista recenzentów stale współpracujących z Problemami Polityki Społecznej jest jawna i zamieszczona na stronie internetowej czasopisma.

 

Formularz recenzyjny


Profil „Problemów Polityki Społecznej”

„Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” – to kwartalnik wydawany przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Z tym wiąże się profil tematyczny naszego czasopisma.

Redakcja jest zainteresowana tekstami o tematyce związanej z polityką społeczną rozumianą klasycznie, jako zaangażowanie państwa (łącznie z samorządem) na rzecz podnoszenia poziomu życia i kształtowania stosunków społecznych, ale również mniej klasycznie, jako cały obszar zagadnień związanych z procesami rozwiązywania problemów społecznych w skali społeczności lokalnych, państw, a także międzynaro- dowej (aspekty porównawcze interesują nas szczególnie). W języku angielskim ten obszar identyfikuje się przy pomocy takich określeń, jak m.in.: social policy, social problems, welfare state, welfare system. W zakresie zainteresowań czasopisma mieszczą się też społeczne aspekty pracy.

Oczekujemy tekstów o charakterze teoretycznym i metodologicznym, raportów z badań empirycznych oraz odznaczających się przejrzystą strukturą, dobrze udokumentowanych prac przeglądowych. Łączenie wątków teoretycznych z empirią jest najbardziej przez nas cenione. Preferujemy teksty refleksyjne i krytyczne.

Prosimy, by czas przygotowania recenzji nie przekraczał 2 tygodni od otrzymania tekstu artykułu.
 

Pobierz formularz

                                                                                  

Pobierz Acrobat Reader

  

Liczba punktów na liście B MNiSzW w 2016 r. - 11. Czasopismo indeksowane w bazach: BazEkon, CEJSH, Index Copernicus.

Bieżący numer

#39(4)/2017


 


Spis treści

Terminarz wydań

#01 marzec
#02 czerwiec
#03 wrzesień
#04 grudzień

Kontakt

  Redakcja kwartalnika Problemy Polityki Społecznej
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Nowy Świat 67, pok 110 (sekretariat)
00-927 Warszawa

  Tel: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl