Procedura recenzowania


 1. Decyzja o skierowaniu lub nieskierowaniu artykułu do recenzji jest poprzedzona procedurą wewnętrznej oceny redakcyjnej, w której uczestniczą członkowie redakcji (w tym redaktor tematyczny i – o ile to uzasadnione – statystyczny) oraz redaktor językowy (w przypadku tekstu napisanego w języku obcym). Artykuły są oceniane pod względem wartości merytorycznej i poznawczej. W wyniku tej oceny artykuł może:

- zostać skierowany do recenzji,
- zostać zwrócony autorowi/autorce z zaleceniem wprowadzenia zmian,
- zostać zwrócony autorowi/autorce jako niezakwalifikowany do dalszych prac
redakcyjnych.
2. Pochodzenie autora(ów) pracy, jego narodowość, przynależność etniczna, poglądy polityczne, płeć, rasa czy wyznanie nie wpływają na proces oceny nadesłanego artykułu.
3. Recenzję każdej publikacji przygotowuje dwóch niezależnych recenzentów. W przypadku rozbieżnych ocen artykułu, redakcja może powołać trzeciego recenzenta. Ostateczna decyzja dotycząca publikacji artykułu lub jego odrzucenia należy do redaktora naczelnego.
4. Recenzenci danego artykułu są powoływani spośród specjalistów zatrudnionych w innej instytucji niż ta, której afiliację wskazuje autor/autorka ocenianego tekstu. W przypadku autorów/autorek zagranicznych przynajmniej jeden recenzent pochodzi z innego kraju niż ten, w którym znajduje się instytucja, której afiliację wskazuje autor/autorka.
5. Recenzenci pracują na specjalnym formularzu recenzyjnym, co zapewnia kompletność i porównywalność ocen. Formularz recenzji jest dostępny na stronie internetowej czasopisma.
6. Recenzje są przygotowywane w trybie, w którym autor/autorka i recenzenci nie znają nawzajem swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).
7. Recenzenci składają oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów w stosunku do ocenianego artykułu. Recenzenci nie przeprowadzają oceny prac, w których występuje konflikt interesów wynikający z relacji w szczególności z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.
8. Recenzenci są zobowiązani do powiadomienia redakcji o ewentualnych naruszeniach standardów etycznych przez autora/autorkę (autorów) tekstu, w tym o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub o podejrzeniu plagiatu.
9. Redakcja przesyła recenzentom elektroniczną wersję artykułu pozbawioną danych autora/autorki (takich jak: imię, nazwisko, adres, afiliacja instytucjonalna). Redakcja odsyła autorom recenzje pozbawione danych osobowych recenzenta (ewentualnie uzupełnione o merytoryczne uwagi redakcji) oraz informację o:
o przyjęciu artykułu do publikacji w nadesłanej wersji;
o przyjęciu artykułu do publikacji pod warunkiem wprowadzenia zmian wskazanych w recenzjach i w uwagach od redakcji;
o nieprzyjęciu artykułu do publikacji w zaproponowanej formie i zaproponowaniu autorowi/autorce gruntownych zmian w tekście artykułu,
o nieprzyjęciu artykułu do publikacji.
Autor/autorka ma obowiązek wprowadzić poprawki wskazane przez recenzentów i zespół redakcyjny w okresie do 2 tygodni od otrzymania recenzji. W szczególnych przypadkach – za zgodą redakcji – ten okres może ulec wydłużeniu do 4 tygodni. Nienadesłanie w wymaganym terminie poprawionego tekstu skutkuje rezygnacją redakcji z dalszych prac nad artykułem. Oprócz poprawionej wersji artykułu autor/autorka jest zobowiązany(-a) przesłać do redakcji odpowiedź na recenzje, w sposób szczególny opisując te uwagi recenzentów lub redakcji, do których się nie zastosował.
10. Ostateczna decyzja o publikacji artykułu lub jego odrzuceniu jest podejmowana po otrzymaniu przez redakcję poprawionego tekstu i odpowiedzi na recenzje. Na tym etapie prac redakcja zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora/autorki z prośbą o wprowadzenie kolejnych poprawek.
11. Lista recenzentów przygotowujących w danym roku recenzje dla „Problemów Polityki Społecznej” jest jawna i zamieszczona na stronie internetowej czasopisma oraz publikowana w jego każdym numerze.
12. Redakcja nie udziela informacji o recenzentach oceniających konkretne artykuły.

Formularz recenzyjny


Profil „Problemów Polityki Społecznej”

„Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” – to kwartalnik wydawany przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Z tym wiąże się profil tematyczny naszego czasopisma.

Redakcja jest zainteresowana tekstami o tematyce związanej z polityką społeczną rozumianą klasycznie, jako zaangażowanie państwa (łącznie z samorządem) na rzecz podnoszenia poziomu życia i kształtowania stosunków społecznych, ale również mniej klasycznie, jako cały obszar zagadnień związanych z procesami rozwiązywania problemów społecznych w skali społeczności lokalnych, państw, a także międzynaro- dowej (aspekty porównawcze interesują nas szczególnie). W języku angielskim ten obszar identyfikuje się przy pomocy takich określeń, jak m.in.: social policy, social problems, welfare state, welfare system. W zakresie zainteresowań czasopisma mieszczą się też społeczne aspekty pracy.

Oczekujemy tekstów o charakterze teoretycznym i metodologicznym, raportów z badań empirycznych oraz odznaczających się przejrzystą strukturą, dobrze udokumentowanych prac przeglądowych. Łączenie wątków teoretycznych z empirią jest najbardziej przez nas cenione. Preferujemy teksty refleksyjne i krytyczne.

Prosimy, by czas przygotowania recenzji nie przekraczał 2 tygodni od otrzymania tekstu artykułu.
 

Pobierz formularz

                                                                                  

Pobierz Acrobat Reader

  

Liczba punktów wg wykazu MNiSzW w 2019 r.: 20. Czasopismo indeksowane w bazach: BazEkon, CEJSH, Index Copernicus.

Bieżący numer

#45(2)/2019


 


Spis treści

Terminarz wydań

#01 marzec
#02 czerwiec
#03 wrzesień
#04 grudzień

Kontakt

Redakcja kwartalnika „Problemy Polityki Społecznej”
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Nowy Świat 67, pok. 110 (sekretariat)
00-927 Warszawa


  Tel: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl